Педагогіка (ф-т іноземних мов, IV курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент, доцент Федина В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент, доцент Федина В. С.
Ковалишин О. І.

Опис курсу

Спеціальність: німецька, французька, іспанська та класична філологія.

Мета:
 сформувати у студентів знання з теоретико-методологічних основ педагогічної науки;
 сформувати уявлення про структуру та особливості навчально-виховного процесу;
 сформувати в майбутніх фахівців уміння та навички психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, фахової організації педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток гармонійної особистості

Навчальна програма передбачає: формування у студентів педагогічних якостей, спрямованих на створення образу особистої привабливості та відповідних ціннісних орієнтацій; розвиток інтересу в студентів до змісту навчального матеріал; забезпечення організації оптимального навчального середовища для підготовки педагога для роботи в середніх загальноосвітніх закладах різних типів і рівнів. Зміст курсу розглядається на основі інтеграції знань студентів із філософії, психології та спеціалізованих знань фахової спрямованості.

Рекомендована література

Основна

1. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник – К.,
2004.
2. Варій М.Й. Загальна психологія – К., 2007.
3. Васянович Г.П. Педагогічна етика – Львів, 2005.
4. Ващенко Г.Г. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів –
К., 1999.
5. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.
6. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження –
К., 2003.
7. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки. – К., 2004.
8. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник – К.,
2005.

9. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник –
Львів, 2007.
10. Кочетов А.И.  “Организация самовоспитания школьников”, Мн., Нар.
асвета, 1995.
11. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення – К., 2001.
12. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка – К., 2006.
13. Москаленко В.В. Соціальна психологія – Дрогобич, 2004.
14. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання – К., 2003.
15. Савчин М.В. Соціальна психологія – Дрогобич, 2001.
16. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність вчителя – К., 1981.
17. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки – К.,
2003.
18. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник – К., 2000
19. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч. посібник – К., 2004.
20. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник – К., 2002.
Додаткова
1. Берн Шон Гендерна психологія: Нева, 2001.
2. Громкова М.Т. Психология и педагогіка проффесиональной
деятельности: Учеб. Пособие, М., 2003.
3. Ковальов С. В. Психологія сімейних відносин. – М., 1987.
4. Кравець В. П. Психологія сімейного життя. – Тернопіль, 1995.
5. Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность:
Учеб.-метод.пособие. – М., 2004.
6. Рувинськи Л. И. Воспитание и самовоспитание школьников. – М., 1969.
7. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: навч. посібник,
К., 2004.
8. Стельмахович В. О. Мудрая власть коллектива. – М., 1983.
9. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. – К., 1976.
10. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.
– К., 1993

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму