Заячківська Надія Михайлівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: nadiya.zayachkivska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • сучасні освітні технології;
 • актуальні проблеми навчання і виховання учнівської та студентської молоді;
 • педагогіка вищої школи; історія розвитку школи і педагогічної думки;
 • сучасні проблеми педагогіки та освіти Польщі.

Наукові стажування:

 • Український католицький університет, кафедра загальної та соціальної педагогіки
  № 102/1-14 від 12.05.2014 р.
 • Інститут педагогіки Вроцлавського університету
  2015 р.

Підвищення кваліфікації:

Львівський національний університет імені Івана Франка
Свідоцтво № 01467243/02649-20 про закінчення курсів «Цифрові компетенції в освіті» (27.01-07.02
2020 р.)

Курси

Вибрані публікації

1. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с.
2. Швед М. С., Заячківська Н. М. Зміст освіти і нові педагогічні технології // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 28. – Чернівці – С. 93-99.
3. Заячківська Н. М. Професіологія як нова галузь педагогічних знань у Польщі Діалог
культур: Україна у світовому контексті // Філософія освіти: Збірник наукових праць. – 2002. Вип. 7. – Львів – С. 162-173.
4. S. Czerepanowa, N. Zajaczkiwska. Teoretyczni ta praktyczni problemy wzajemyn miż pokolinniamy w ukrainśkomu suspilstwi // Polska i jej wschodni sąsiedzi. – T. 3. – pod red. A.Andrusiewicza. – Rzeszów, 2003. – S. 127-135.
5. N. Zajaczkiwska. The traditional role of a teacher as a future generations’ creator in Ukraine / Europen integration through education. Traditions the present and the future. – Editor-in-Chief Ryszard Kucha. – Lublin: Maria Curie-Skłodowska Press. 2004. – P. 591-597.
6. N. Zajaczkiwska. Problemy wychowania prewencyjnego nieletnich // Lubelski rocznik pedagogiczny. T. XXIV. 2004. – S. 255-260.
7. N. Zajaczkiwska, Dmytro Herciuk. Szkoła i nauczyciel: pedagogiczne realia i perspektywy oświatowych reform na Ukrainie // Edukacja. Szkoła. Nauczyciel. Kraków, 2005. – S. 52-57.
8. N. Zajaczkiwska. Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wychowania narodowego i kształtowanie tożsamości europejskiej uczniów na Ukrainie // Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej / Pod. red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner. – Częstochowa, 2006/2007. – S. 99-105.
9. Надія Заячківська. Громадянське виховання у роботі класного керівника середніх шкіл України // Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / Pod. red. Alicji Szerląg. – Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007. – S. 359-367.
10. Заячківська Н., Яремчук Н. Інститут вихователя в загальноосвітній школі та його підготовка в умовах класичних університетів України Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи // Збірник наукових праць / За ред. Д. Герцюка і Р. Кухи. – Львів, 2008 – 146-157.
11. Лозинська Н., Заячківська Н., Беркита К. Формування особистості молодого педагога в аспекті адаптації до навчально-виховного середовища // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 25. Ч. 4., 2009 – С. 222-229.
12. Kowalczuk L., Zajaczkiwska N. Kształtowanie kultury komunikacji pszyszlego nauczyciela w klasycznych uniwersytetach Ukrainy (w kontekście dialogu kultur) // Edukacja w dobie przemian kulturowych: Księga Jubileuszowa dedukowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / Pod red. Rędzińskiego i M. Łapota. – Częstochowa: W-wo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2009. – S. 121-131.
13. N. Zajaczkiwska. Українська сім’я як носій духовних та патріотичних цінностей  // Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnуch i patriotycznych: Praca zbiorowa / Pod red. H. Bednarskiego i R. Kuchy. – Łowicz – Ryki, 2009. – S. 113-118.
15. Заячківська Н. М. Погляди Івана Франка на моральне виховання (за збіркою “Мій Ізмарагд”) Іван Франко: дух, наука, думка, воля // Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 22-27.
16. N. Zajaczkiwska. Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової // Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku / Pod red. Anny Haratyk. – Wrocław. 2011. – S. 15-27.
17.  Заячківська Н. М., Біляковська О. О. Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 27. Львів, 2011. – С. 25-30.
18. Nadia Zajaczkiwska. Miejsce przedmiotów fakultatywnych w systemie dyscyplin pedagogicznych uniwersytetu klasycznego // Rocznik polsko-ukrainski, pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego, Dmitra Herciuka t. XVI – Częstochowa – Lwów 2014. – S. 123-132.
19. Надія Заячківська. Діалог культур як засіб збереження національної самоідентичності (на прикладі підготовки студентів-полоністів у Львівському Національному Університеті імені Івана Франка
20. Надія Заячківська. Міжкультурна освіта студентів в умовах класичного університету // Pedagogika XXIV, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod redakcją K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa, 2015, t. XXIV – s.159-170.
21. Н. Заячківська. Соціальні інститути виховання / Збірник тестів з курсу “Педагогіка” У 3 ч. Ч. 3. Загальні основи теорії і методики виховання : навч.-метод. посіб. / [Т. Равчина, Л. Ковальчук, О. Караманов та ін.] ; [за заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 85-92.
22. Заячківська Н. М. Педагогіка: збірник тестів: навчально-методичний посібник – Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с.
23. Zayachkivska N. The role of Sofia Rusova’s pedagogical ideas in the Ukraine’s integration with Europe // The old and thinking about Education : Studia i monografie // Колективна монографія [Editors: Ryszard Kucha and Sławomir Cudak], Lodz : Wyd-wo Społecznej Academii Nauk. – 2013. – № 42. – P. 403 – 433.
24. Nadiya Zayachkivska. Andrey Sheptytsky – an Educator and a Caretacer of the Ukrainian Youth // Czech-polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno. Volume 8/2016/1. P. 99-108.  Web of Science.
25. Надія Заячківська, Ірина Турчин. Формування науково-педагогічного світогляду Пауло Фрейре / Н.М. Заячківська, І.М. Турчин // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 30. Львів. 2016. – С. 232-240.
26. Zayachkivska N., Turchyn I. Political and Pedagogical Activity of Paolo Freire (1921-1997) // Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants/editors // Колективна монографія / red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak. Łodź: Spoleczna Akademia Nauk, Studia i Monografia №73. Łodź – Warshawa, 2017. – S. 249-269.
27. I. Kozłowska, N. Zajaczkiwska, J. Kozłowski. Osobowościowe charakterystyki nauczyciela akademickiego w warunkach integracji przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej. // KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. VII, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – С. 163 – 173. Index Copernicus.
28. Надія Заячківська. Сучасні освітні технології та організація освітнього простору. Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – C. 103-105.
29. Заячківська Н.М., Лещак Т.В.  Специфіка здобуття кваліфікації вчителя випускниками університетів Австрійської (Австро-Угорської) монархії на прикладі Львівського університету // Наукові Записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С.105–111.
30. Надія Заячківська, Теодор Лещак. Принципи вибору та використання освітніх технологій викладачем закладу вищої освіти.

Наукова біографія

Народилася в м. Львові. Вищу освіту здобула на філологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою. Працювала науковим співробітником лабораторії профтехпедагогіки НДІ педагогіки УРСР; протягом 1997-2000 рр. – завідувачем лабораторії профтехпедагогіки Львівського науково-практичного центру Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традиціях» (керівник – канд. пед. наук,  доц. Є.І. Сявавко) захистила 1995 р. (Київ, АПН України, Інститут педагогіки і психології). З 1996 р. працює за сумісництвом, а з 2000 р.– на штатній посаді доцента  кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. 2004 р. отримала вчене звання доцента. Стипендіат Фонду Королеви Ядвіги в Ягеллонському університеті (Польща, 2005 р).

Учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій в Україні та Польщі (Краків, Люблін, Жешів, Вроцлав, Ченстохова тощо). Співредактор збірників історико-педагогічних наукових праць «Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku» (Вроцлав, Польща).

У своєму доробку має понад 90 публікацій (наукові статті, тези виступів на наукових конференціях, навчально-методичні видання, переклади науково-педагогічних праць з польської мови). Співавтор «Українсько-польського і польсько-українського словника» (Упорядники Л.В.Біленька-Свистович, Л.І.Горбенко, Н.М.Заячківська. – Львів: Видавництво “Світ”, 2004 р.), опублікованого за Програмою випуску соціально значущих видань.

Під науковим керівництвом Н.М. Заячківської захищено дві кандидатські дисертації (Яремчук Н. Я., 2007 р; Турчин І. М., 2018 р.).

Багаторічна членкиня журі обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» при обласній Малій Академії наук. Членкиня Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Нагороди

 • Знак «Відмінник освіти України» (1998 р).
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка (2017 р.)
 • Подяка Міністерства науки і освіти України, Національної академії наук України,
  Національного центру «Мала академія наук України» (2018 р.)

Розклад