Заячківська Надія Михайлівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: nadiya.zayachkivska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • сучасні освітні технології;
 • актуальні проблеми навчання і виховання учнівської та студентської молоді;
 • педагогіка вищої школи; історія розвитку школи і педагогічної думки;
 • сучасні проблеми педагогіки та освіти Польщі.

Наукові стажування:

 • Український католицький університет, кафедра загальної та соціальної педагогіки
  № 102/1-14 від 12.05.2014 р.
 • Інститут педагогіки Вроцлавського університету
  2015 р.

Підвищення кваліфікації:

Львівський національний університет імені Івана Франка
Свідоцтво № 01467243/02649-20 про закінчення курсів «Цифрові компетенції в освіті» (27.01-07.02
2020 р.)

Курси

Вибрані публікації

1. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с.
2. Швед М. С., Заячківська Н. М. Зміст освіти і нові педагогічні технології // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 28. – Чернівці – С. 93-99.
3. Заячківська Н. М. Професіологія як нова галузь педагогічних знань у Польщі Діалог
культур: Україна у світовому контексті // Філософія освіти: Збірник наукових праць. – 2002. Вип. 7. – Львів – С. 162-173.
4. S. Czerepanowa, N. Zajaczkiwska. Teoretyczni ta praktyczni problemy wzajemyn miż pokolinniamy w ukrainśkomu suspilstwi // Polska i jej wschodni sąsiedzi. – T. 3. – pod red. A.Andrusiewicza. – Rzeszów, 2003. – S. 127-135.
5. N. Zajaczkiwska. The traditional role of a teacher as a future generations’ creator in Ukraine / Europen integration through education. Traditions the present and the future. – Editor-in-Chief Ryszard Kucha. – Lublin: Maria Curie-Skłodowska Press. 2004. – P. 591-597.
6. N. Zajaczkiwska. Problemy wychowania prewencyjnego nieletnich // Lubelski rocznik pedagogiczny. T. XXIV. 2004. – S. 255-260.
7. N. Zajaczkiwska, Dmytro Herciuk. Szkoła i nauczyciel: pedagogiczne realia i perspektywy oświatowych reform na Ukrainie // Edukacja. Szkoła. Nauczyciel. Kraków, 2005. – S. 52-57.
8. N. Zajaczkiwska. Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wychowania narodowego i kształtowanie tożsamości europejskiej uczniów na Ukrainie // Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej / Pod. red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner. – Częstochowa, 2006/2007. – S. 99-105.
9. Надія Заячківська. Громадянське виховання у роботі класного керівника середніх шкіл України // Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / Pod. red. Alicji Szerląg. – Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007. – S. 359-367.
10. Заячківська Н., Яремчук Н. Інститут вихователя в загальноосвітній школі та його підготовка в умовах класичних університетів України Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи // Збірник наукових праць / За ред. Д. Герцюка і Р. Кухи. – Львів, 2008 – 146-157.
11. Лозинська Н., Заячківська Н., Беркита К. Формування особистості молодого педагога в аспекті адаптації до навчально-виховного середовища // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 25. Ч. 4., 2009 – С. 222-229.
12. Kowalczuk L., Zajaczkiwska N. Kształtowanie kultury komunikacji pszyszlego nauczyciela w klasycznych uniwersytetach Ukrainy (w kontekście dialogu kultur) // Edukacja w dobie przemian kulturowych: Księga Jubileuszowa dedukowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / Pod red. Rędzińskiego i M. Łapota. – Częstochowa: W-wo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2009. – S. 121-131.
13. N. Zajaczkiwska. Українська сім’я як носій духовних та патріотичних цінностей  // Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnуch i patriotycznych: Praca zbiorowa / Pod red. H. Bednarskiego i R. Kuchy. – Łowicz – Ryki, 2009. – S. 113-118.
15. Заячківська Н. М. Погляди Івана Франка на моральне виховання (за збіркою “Мій Ізмарагд”) Іван Франко: дух, наука, думка, воля // Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 22-27.
16. N. Zajaczkiwska. Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової // Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku / Pod red. Anny Haratyk. – Wrocław. 2011. – S. 15-27.
17.  Заячківська Н. М., Біляковська О. О. Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 27. Львів, 2011. – С. 25-30.
18. Nadia Zajaczkiwska. Miejsce przedmiotów fakultatywnych w systemie dyscyplin pedagogicznych uniwersytetu klasycznego // Rocznik polsko-ukrainski, pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego, Dmitra Herciuka t. XVI – Częstochowa – Lwów 2014. – S. 123-132.
19. Надія Заячківська. Діалог культур як засіб збереження національної самоідентичності (на прикладі підготовки студентів-полоністів у Львівському Національному Університеті імені Івана Франка
20. Надія Заячківська. Міжкультурна освіта студентів в умовах класичного університету // Pedagogika XXIV, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod redakcją K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa, 2015, t. XXIV – s.159-170.
21. Н. Заячківська. Соціальні інститути виховання / Збірник тестів з курсу “Педагогіка” У 3 ч. Ч. 3. Загальні основи теорії і методики виховання : навч.-метод. посіб. / [Т. Равчина, Л. Ковальчук, О. Караманов та ін.] ; [за заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 85-92.
22. Заячківська Н. М. Педагогіка: збірник тестів: навчально-методичний посібник – Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с.
23. Zayachkivska N. The role of Sofia Rusova’s pedagogical ideas in the Ukraine’s integration with Europe // The old and thinking about Education : Studia i monografie // Колективна монографія [Editors: Ryszard Kucha and Sławomir Cudak], Lodz : Wyd-wo Społecznej Academii Nauk. – 2013. – № 42. – P. 403 – 433.
24. Nadiya Zayachkivska. Andrey Sheptytsky – an Educator and a Caretacer of the Ukrainian Youth // Czech-polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno. Volume 8/2016/1. P. 99-108.  Web of Science.
25. Надія Заячківська, Ірина Турчин. Формування науково-педагогічного світогляду Пауло Фрейре / Н.М. Заячківська, І.М. Турчин // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 30. Львів. 2016. – С. 232-240.
26. Zayachkivska N., Turchyn I. Political and Pedagogical Activity of Paolo Freire (1921-1997) // Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants/editors // Колективна монографія / red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak. Łodź: Spoleczna Akademia Nauk, Studia i Monografia №73. Łodź – Warshawa, 2017. – S. 249-269.
27. I. Kozłowska, N. Zajaczkiwska, J. Kozłowski. Osobowościowe charakterystyki nauczyciela akademickiego w warunkach integracji przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej. // KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. VII, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – С. 163 – 173. Index Copernicus.
28. Надія Заячківська. Сучасні освітні технології та організація освітнього простору. Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – C. 103-105.
29. Заячківська Н.М., Лещак Т.В.  Специфіка здобуття кваліфікації вчителя випускниками університетів Австрійської (Австро-Угорської) монархії на прикладі Львівського університету // Наукові Записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С.105–111.
30. Надія Заячківська, Теодор Лещак. Принципи вибору та використання освітніх технологій викладачем закладу вищої освіти.
31.Turchyn I., Smolikevych N., Zayachkivska N. The Development of Critical Thinking in Ukrainian Educational System using Paulo Freire’s Ideas. Educational Practice and Theory. Vol. 44, No. 2. 2021. P. 27-43. (Scopus)

 

Наукова біографія

Народилася в м. Львові. Вищу освіту здобула на філологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою. Працювала науковим співробітником лабораторії профтехпедагогіки НДІ педагогіки УРСР; протягом 1997-2000 рр. – завідувачем лабораторії профтехпедагогіки Львівського науково-практичного центру Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традиціях» (керівник – канд. пед. наук,  доц. Є.І. Сявавко) захистила 1995 р. (Київ, АПН України, Інститут педагогіки і психології). З 1996 р. працює за сумісництвом, а з 2000 р.– на штатній посаді доцента  кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. 2004 р. отримала вчене звання доцента. Стипендіат Фонду Королеви Ядвіги в Ягеллонському університеті (Польща, 2005 р).

Учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій в Україні та Польщі (Краків, Люблін, Жешів, Вроцлав, Ченстохова тощо). Співредактор збірників історико-педагогічних наукових праць «Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku» (Вроцлав, Польща).

У своєму доробку має понад 90 публікацій (наукові статті, тези виступів на наукових конференціях, навчально-методичні видання, переклади науково-педагогічних праць з польської мови). Співавтор «Українсько-польського і польсько-українського словника» (Упорядники Л.В.Біленька-Свистович, Л.І.Горбенко, Н.М.Заячківська. – Львів: Видавництво “Світ”, 2004 р.), опублікованого за Програмою випуску соціально значущих видань.

Під науковим керівництвом Н.М. Заячківської захищено дві кандидатські дисертації (Яремчук Н. Я., 2007 р; Турчин І. М., 2018 р.).

Багаторічна членкиня журі обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» при обласній Малій Академії наук. Членкиня Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Нагороди

 • Знак «Відмінник освіти України» (1998 р).
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка (2017 р.)
 • Подяка Міністерства науки і освіти України, Національної академії наук України,
  Національного центру «Мала академія наук України» (2018 р.)

Розклад