Освіта і педагогічна думка Польщі

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Освіта і педагогічна думка Польщі” рекомендована для студентів філологічного факультету, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”. Викладання курсу відбувається польською мовою.

Мета навчальної дисципліни „Освіта і педагогічна думка Польщі” – розширити знання студентів із проблематики розвитку освіти та педагогічної думки Польщі, основних педагогічних надбань цієї країни протягом її історичного розвитку і сутності сучасних реформ освіти; сприяти засвоєнню польської педагогічної термінології.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Освіта і педагогічна думка Польщі” є:
– розглянути основні віхи історичного розвитку педагогічної думки Польщі протягом століть;
– ознайомити студентів з доробком визначних польських педагогів в царині педагогічної теорії та практики;
– розкрити польською мовою зміст ключових педагогічних категорій;
– донести до студентів головні досягнення та здобутки освіти Польщі;
– представити студентам тенденції розвитку сучасної освіти Польщі.

Рекомендована література

Основна

1. Bartnicka.K, Szybiak.I. Zarys historii wychowania – Warszawa: W-wo „Żak”, 2001.
2. Kot S. Historia wychowania. T. 1-2. – Warszawa: W-wo „Żak”, 1996.
3. Krasuski J. Historia wychowania. – Warszawa: W-wa szkolne i pedagogiczne, 1989.
4. Mrozowska K. Zarys dziejów wychowania w Polsce od XI do XX wieku. – Kraków, 2002.
5. Pedagogika – pod. red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego – Warszawa: W-wo naukowe PWN, 2004.
6. Sztuka nauczania / Pod red. K. Konarzewskiego. Warszawa, 1998.
7. Śliwerski Bogusław. Edukacja (w) polityce Polityka w edukacji. Inspiracja do badan polityki oswiatowej. – Impuls, 2015.- 673 s.

Додаткова

8. Autonomia Uniwersytetu / Pod red. J. Kieniewicza. Warszawa, 2007.
9. Banach A.-K., Dybiec J., Stopka K. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków, 2000.
10. Biblioteczka reformy. Ministerstwo edukacji narodowej o reformie programowej. 1999, №9.
11. Chorbaczyński J, Nauczyciel i uczeń w tajnym nauczaniu. System dydaktyczno – wychowawczy konspiracyjnego szkolnictwa w okupowanej Polsce , „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XLVIII, 1995.
12. Dybiec J. Historia wychowania wobec wyzwań współczesnych czasów i nowych „Standardów kształcenia” na studiach pedagogicznych, [w:] E. Kula, M. Pękowska (red.), Historia wychowania. Przewodnik programowy dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 2012, s. 13–29.
https://www.ujk.edu.pl/strony/Ewa.Kula/pliki/przewodnik_hw_2013.pdf.
13. Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. PWN. W-K 1989.
14. Encyklopedia pedagogiczna – pod. red. W.Pomykało – Warszawa: W-wo Fundacja innowacja, 1993.
15. Gralak B. Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź. 1984.
16. Kacprzak L. Pedentologiczne rozważania o nauczycielu. Piła, 2006.
17. Kiryk F. Nauk przemożnych perła.
http://loustrzyki.edu.pl/przedmioty/historia/materialy_edu/biblioteka/nauk_przemoznych_perla.pdf
18. Klimek J. Czynniki wpływające na rozwój wychowania – przegląd przez epoki. Muzyka. Historia Teoria Edukacja 2019, nr 9, s. 119-132.
19. Koprowski K.. Ideały wychowawcze na przestrzeni dziejów.
http://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/08.pdf
20. Krutak M.. Średniowieczne szkolnictwo i uniwersytet.
https://polskiedzieje.pl/sredniowiecze
/sredniowieczne-szkolnictwo-i-uniwersytet.html
21. Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki ogólnej. –Warszawa, 1996.
22. Ledzińska M. Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy szkolne. –Warszawa, 1996.
23. Lewowicki T. O kondycji technologii kształcenia // Dokąd zmierza technologia kształcenia / red. S.Stronkowski, W.Skrzydlewski. – Poznań, 1993. – 68-70 s.
24. Nawroczyński Bogdan. Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwojowe i cechy charakterystyczne. Oprac. i posłowie Agnieszka Skulimowska. Wyd. 2. Siedlce. Wydaw. Nauk. Uniw. Przyrodniczo-Humanist. 2018. – ss. 335.
25. 18. Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny.– Warszawa: W-wo „Żak”, 1996.
26. Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa. 2008.
27. Państwowe pedagogium i szkoła ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształtowania nauczycieli. – Kraków. 2011.
28. Podlecki J., Waltoś S. Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków, 1999.
29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego // DU, 1999. – p. 129.
30. Rubacha K. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania / Pedagogika – pod. red. Z.Kwiecińskiego i B.Śliwerskiego – Warszawa: W-wo naukowe PWN, 2005.
31. Śliwerski Bogusław. Pedagogia harcerskiego wychowania. – Kraków, 2018. Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 212.
32. Tajna Organizacja Nauczycielska. Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945, (red.) W. Panek, A. Ryś, D. Sala, (red. naukowa) P. Wierzbicki, Kraków 2016.
33. Wołoszyn S. Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. – Kielce, 1998.
34. Заячківська Н. М., Лещак Т. В. Специфіка здобуття кваліфікації вчителя випускниками університетів Австрійської (Австро-Угорської) монархії на прикладі Львівського університету. Наукові Записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Вип. 186. С. 105–111.
35. Олійник Р. В. Інклюзивна освіта в Польщі: теоретичний аспект. URL:
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2814
36. Павленко В.В. Становлення та розвиток системи освіти в Польщі / В.В. Павленко // Українська полоністика : збірник наукових праць. – Житомир – Bydgoszcz, 2015. – Вип.12. – С. 54–70.

Інші інформаційні ресурси

  • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
  • „Polska Myśl Pedagogiczna”  https://www.ejournals.eu/PMP/
  • освітні портали;

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус