Освіта і педагогічна думка Польщі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Для студентів філологічного факультету спеціальності 7.030502  Польська мова та література (польською мовою).

Метою викладання навчальної дисципліни є розширення знань майбутніх полоністів з проблематики розвитку освіти та педагогічної думки Польщі, основних педагогічних надбань  цієї країни  й сутності сучасних реформ освіти, сприяння засвоєнню польської педагогічної термінології. Завдання курсу полягає в:  розгляді основних віх історичного розвитку педагогічної думки Польщі упродовж століть, тенденцій розвитку сучасної освіти Польщі, ознайомленні студентів з доробком визначних польських педагогів в царині педагогічної теорії та практики, розкритті польською мовою змісту ключових педагогічних категорій і сучасної науково-педагогічної лексики.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Encyklopedia pedagogiczna – pod. red. W.Pomykało – Warszawa: W-wo Fundacja innowacja, 1993.
 2. Kot S. Historia wychowania. T. 1-2. – Warszawa: W-wo „Żak”, 1996.
 3. Krasuski J. Historia wychowania. – Warszawa: W-wa szkolne i pedagogiczne, 1989.
 4. Mrozowska K. Zarys dziejów wychowania w Polsce od XI do XX wieku. –Kraków, 2002.
 5. Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny.– Warszawa: W-wo „Żak”, 1996.
 6. Leksykon tematyczny – pod. red. B.Milerskiego i B.Śliwerskiego – Warszawa: W-wo naukowe PWN, 2000.
 7. Pedagogika – pod. red. Z.Kwiecińskiego i B.Śliwerskiego – Warszawa: W-wo naukowe PWN, 2004.
 8. Sztuka nauczania / Pod red. K. Konarzewskiego. Warszawa, 1998.
 9. http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozostałe/pedagogika/23846-historia_wychowania_wykłady.html

 

Додаткова

 1. Autonomia Uniwersytetu / Pod red. J. Kieniewicza. Warszawa, 2007.
 2. Banach A.-K., Dybiec J., Stopka K. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków, 2000.
 3. Biblioteczka reformy. Ministerstwo edukacji narodowej o reformie programowej. 1999, 9.
 4. Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. PWN. W-K 1989.
 5. Gralak B. Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź. 1984.
 6. Hopfinger M. Kultura audiowizualna u progu XX wieku. – Łódź, 1997.
 7. Izdebska J. Dziecko w rodzinie u progu XX wieku. Niepokoje i nadzieje. – Białystok, 1997.
 8. Kacprzak L. Pedentologiczne rozważania o nauczycielu. Piła, 2006.
 9. Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki ogólnej. –Warszawa, 1996.
 10. Ledzińska M. Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy szkolne. –Warszawa, 1996.
 11. Lewowicki T. O kondycji technologii kształcenia // Dokąd zmierza technologia kształcenia / red. S.Stronkowski, W.Skrzydlewski. – Poznań, 1993. – 68-70 s.
 12. Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Mat-ły pokonferencyjne. Pod red naukową Aleksandra Nalaskowskiego i Krzysztofa Rubachy. W-wo Un.Mikołaja Kopernika. Toruń, 2001.
 13. Piwowarski P. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. IBN. W., 2006.
 14. Podlecki J., Waltoś S. Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. –Kraków, 1999.
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego // DU, 1999. – p. 129.
 16. Rubacha K. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania / Pedagogika – pod. red. Z.Kwiecińskiego i B.Śliwerskiego – Warszawa: W-wo naukowe PWN, 2005.
 17. Wołoszyn S. Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. – Kielce, 1998.
 18. Wołoszyn S. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. – Warszawa, 1964.
 19. Sedek G. Psychologia kształcenia. W: J.Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.3.Gdańsk, 2000.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму