Освіта і педагогічна думка Польщі

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Освіта і педагогічна думка Польщі” рекомендована для студентів філологічного факультету, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”. Викладання курсу відбувається польською мовою.

Мета навчальної дисципліни „Освіта і педагогічна думка Польщі” – розширити знання студентів із проблематики розвитку освіти та педагогічної думки Польщі, основних педагогічних надбань цієї країни протягом її історичного розвитку і сутності сучасних реформ освіти; сприяти засвоєнню польської педагогічної термінології.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Освіта і педагогічна думка Польщі” є:
– розглянути основні віхи історичного розвитку педагогічної думки Польщі протягом століть;
– ознайомити студентів з доробком визначних польських педагогів в царині педагогічної теорії та практики;
– розкрити польською мовою зміст ключових педагогічних категорій;
– донести до студентів головні досягнення та здобутки освіти Польщі;
– представити студентам тенденції розвитку сучасної освіти Польщі.

Рекомендована література

Основна

1. Kot S. Historia wychowania. T. 1-2. – Warszawa: W-wo „Żak”, 1996.
2. Krasuski J. Historia wychowania. – Warszawa: W-wa szkolne i pedagogiczne, 1989.
3. Mrozowska K. Zarys dziejów wychowania w Polsce od XI do XX wieku. – Kraków, 2002.
4. Pedagogika – pod. red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego – Warszawa: W-wo naukowe PWN, 2004.
5. Sztuka nauczania / Pod red. K. Konarzewskiego. Warszawa, 1998.

Додаткова

6. Autonomia Uniwersytetu / Pod red. J. Kieniewicza. Warszawa, 2007.
7. Banach A.-K., Dybiec J., Stopka K. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków, 2000.
8. Biblioteczka reformy. Ministerstwo edukacji narodowej o reformie programowej. 1999, №9.
9. Chorbaczyński J, Nauczyciel i uczeń w tajnym nauczaniu. System dydaktyczno – wychowawczy konspiracyjnego szkolnictwa w okupowanej Polsce, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XLVIII, 1995.
10. Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. PWN. W-K 1989.
11. Encyklopedia pedagogiczna – pod. red. W.Pomykało – Warszawa: W-wo Fundacja innowacja, 1993.
12. Gralak B. Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź. 1984.
13. Hopfinger M. Kultura audiowizualna u progu XX wieku. – Łódź, 1997.
14. Izdebska J. Dziecko w rodzinie u progu XX wieku. Niepokoje i nadzieje. – Białystok, 1997.
15. Kacprzak L. Pedentologiczne rozważania o nauczycielu. Piła, 2006.
16. Kiryk F. Nauk przemożnych perła.
17. Koprowski K. Ideały wychowawcze na przestrzeni dziejów.
18. Krutak M. Średniowieczne szkolnictwo i uniwersytet.
19. Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki ogólnej. –Warszawa, 1996.
20. Ledzińska M. Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy szkolne. –Warszawa, 1996.
21. Lewowicki T. O kondycji technologii kształcenia // Dokąd zmierza technologia kształcenia / red. S.Stronkowski, W.Skrzydlewski. – Poznań, 1993. – 68-70 s.
22. Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny.– Warszawa: W-wo „Żak”, 1996.
23. Państwowe pedagogium i szkoła ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształtowania nauczycieli. – Kraków. 2011.
24. Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Mat-ły pokonferencyjne. Pod red naukową Aleksandra Nalaskowskiego i Krzysztofa Rubachy. W-wo Un.Mikołaja Kopernika. Toruń, 2001.
25. Piwowarski P. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. IBN. W., 2006.
26. Podlecki J., Waltoś S. Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. –Kraków, 1999.
27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego // DU, 1999. – p. 129.
28. Rubacha K. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania / Pedagogika – pod. red. Z.Kwiecińskiego i B.Śliwerskiego – Warszawa: W-wo naukowe PWN, 2005.
29. Tajna Organizacja Nauczycielska. Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945, (red.) W. Panek, A. Ryś, D. Sala, (red. naukowa) P.Wierzbicki, Kraków 2016.
30. Wołoszyn S. Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. – Kielce, 1998.
31. Wołoszyn S. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. – Warszawa, 1964.
32. Sedek G. Psychologia kształcenia. W: J.Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.3.Gdańsk, 2000.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус