Педагогіка (філологічний ф-т, ІІІ потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Лещак Т. В.
доцент Крива М. В.
Михайлишин Р. І.

Опис курсу

Для студентів філологічного факультету спеціальності 035 Філологія cпеціалізації 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно), 035.060 східні мови та літератури (переклад включно)

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до педагогічної діяльності.

Завдання курсу:

  • донести до студентів суспільне значення педагогічної діяльності;
  • ознайомити з основами історії педагогіки, дидактики, теорії виховання та загальними засадами організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;
  • сформувати вміння організовувати освітній процес та взаємодіяти з учнями;
  • сприяти виробленню компетентностей, необхідних для творчої педагогічної діяльності;
  • застосовувати набуті теоретичні знання та вміння під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Основна

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. К., 2008.
2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2007.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К., 1996.
4. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). К., 1994.
5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. К., 2005.
6. Кузьмінський О., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. К., 2003.
7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. К., 2007.
8. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2003.
9. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002.
10. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник. К., 2002.

Допоміжна

11. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. К., 1996.
12. Амонашвілі Шалва. Педагогічні притчі: виховання серцем. Харків, 2017.
13. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., та ін. Персоналії в історії національної
педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник / За заг. ред. А.М.Бойка.
К., 2004.
14. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1994.
15. Енциклопедія освіти / Ред. В.Г. Кремень. К, 2008.
16. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. К., 2010.
17. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20.
18. Заячківська Н. Навчально-методичні матеріали «Зміст освіти в середній
загальноосвітній школі» для студентів педагогічних спеціальностей. Львів, 2001.
19. Заячківська Н. Педагогіка: збірник тестів: навч.-метод. посіб. Львів, 2011.
20. Караманов О.В. Визначення головних цілей уроку і виховного заходу. Львів, 2006.
21. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки. Львів, 2009.
22. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.
23. Кошманова Т.С. Методичні вказівки до вивчення теми «Концептуальні моделі
розвитку особистості школяра» для студентів педагогічних відділень університетів.
Львів, 1994.
24. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001.
25. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних
досліджень. К., 1998.
26. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посібник. Дрогобич, 2001.
27. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки. К., 2011.
28. Скільський Д. Історія української педагогіки. Ілюстрований навчальний посібник.
Тернопіль, 2012.
29. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка. Львів, 2002.
30. Їржі Томан. Мистецтво говорити. К., 1989.
31. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. Навч. посібник / За ред.
О. В. Сухомлинської. – К., 2005.
32. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти // Шлях освіти, 2009. С.24-28.

Інтернет-ресурси:

http://mon.gov.ua
http://pedpresa.com.ua
https://pidruchniki.com/1878100834951/pedagogika/metodologiya_pedagogiki
http://studentam.net.ua/content/view/2233/97/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус