Лещак Теодор Володимирович

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: teodor.leshchak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

• організація інтелектуального дозвілля учнівської та студентської молоді
• теорія і практика самоосвіти
• історія та сучасність університетської освіти у світі і в Україні
• еволюція професійної системи підготовки педагогів для середньої та вищої освіти

Наукові стажування:

 • Вроцлавський університет (Республіка Польща), 23-28.10.2017 р.
 • Вроцлавський університет (Республіка Польща), 2-5.05.2008 р.

Сертифікати:

 • володіння польською мовою як іноземною (В2)

Курси

Вибрані публікації

obkladynka-tytul

Теодор Лещак

Організація інтелектуального дозвілля школярів

Навчально-методичний посібник

Львів. Манускрипт. 2016.

160 с.

Сторінка книги у мережі facebook

 

 

 

 

Головні наукові публікації:

 1.  Лещак Т.В. Внесок галицьких педагогів у розвиток педагогічної освіти у Львівському університеті (1812 – 1939). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / Ред.кол. О.Г. Мороз, Н.В. Гузій (відповідальні редактори) та інші. К.: НПУ, 2005. Вип. 3 (13). С. 82 – 85.
 2. Лещак Т.В. Питання педагогічної підготовки у Львівському університеті XVII-XIX ст. у контексті загальноєвропейських освітніх процесів. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Збірник наукових праць. Частина ІІ. К.: Міленіум, 2005. С. 202 – 210.
 3. Teodor Leszczak. Podręcznik Edwarda Milde jako źródło wykształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Lwowskim pierwszej połowy wieku XIX. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. XXV. S. 209 – 214.
 4. Лещак Т.В. Університетські підручники з педагогіки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. як джерело змісту педагогічної освіти у Львівському університеті. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія : Педагогіка та психологія. Вип.627. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. С. 63 – 73.
 5. Герцюк Д.Д., Лещак Т.В. Організаційно-змістові аспекти підготовки педагогічних кадрів у Львівському університеті (1812 – 1918 рр.) Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т.3. педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 252 – 272.
 6. Лещак Т.В. До питання про науково-педагогічні дослідження у Львівському університеті міжвоєнного періоду. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т.3. педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 273 – 279.
 7. Лещак Т.В. Правова основа педагогічної підготовки студентів Львівського університету в контексті еволюції освітнього законодавства Другої Речі Посполитої. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2013. Вип. 29. С. 214 – 222.
 8. Лещак Т.В. Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2014. № 1. С. 31 – 35.
 9. Лещак Т.В. Магістерська програма з педагогіки як джерело змістового компоненту педагогічної підготовки студентів Львівського університет у міжвоєнний період. Pedagogika. T. ХХІІІ. Częstochowa : Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugocza, 2014. S. 415 – 430.
 10. Лещак Т.В. Universytet Lwowski jako przedmiot polityki rzadu austriackiego na tle relacji ukrainsko–polskich. Szkolnictwo i oswiata w Galicji 1772 – 1918. Galicja i jej dzidzictwo. Tom 22. Rzeszow, 2015. S. 355 – 357.
 11. Лещак Т.В. До питання про створення й функціонування кафедри педагогіки у Львівському університеті у 30-х роках ХХ ст. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 188 – 198.
 12. Лещак Т.В. Інтелектуальні ігри у початковій школі: організаційні та методичні аспекти. Учитель початкової школи. №7, 2018. С. 18 – 23.
 13. Maria Kryva, Teodor Leshchak. Scientific Activity in Pedagogy and Education Field of Polish Students at John Casimir Univercity in the 1930’s. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Volume 11/2019/1. S. 91 – 97.  [Web of Science]
 14. Лещак Т.В. Методологічні та соціокультурні ас-пекти становлення педагогіки як самос-тійної науки на прикладі Львівського академічного середовища кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Молодь і ринок. №10 (177). Дрогобич, 2019. С.13 – 17.
 15. Заячківська Н.М., Лещак Т.В. Специфіка здобуття кваліфікації вчителя випускниками університетів
  Австрійської (Австро-Угорської) монархії на прикладі Львівського університету. Наукові Записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С.105–111.
 16. Лещак Т.В., Лепех М.Т. Зміст теологічної освіти у Львівському університеті та загальноєвропейський контекст (кін. XVIII – поч. XX ст.). Молодь і ринок. Дрогобич, 2020.
 17. Лещак Т., Крива М., Клонцак О. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнямиМолодь і ринок. Дрогобич, 2021.

Наукова біографія

1995 – випускник Львівської гуманітарної гімназії (нині – Класична гімназія при ЛНУ імені Івана Франка)

1995 – 2000 – студент історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Диплом з відзнакою.

2000 – 2003 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

з 2000 – вчитель історії Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка

з 2000 – керівник гуртка інтектуальних ігор “Ерудит” БФ “Майбуття”

з 2019 – керівник гуртка інтектуальних ігор Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка

2003 – 2015 – асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

2014 – кандидат педагогічних наук.

Тема дисертації: Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителя у Львівському університеті (1812-1939 рр.)

з 2015 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

2002 – 2014 – член Редколегії видання “Енциклопедія Львівського Університету”

Громадська діяльність: Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка, Львівське філософське товариство імені Казимира Твардовського.

Проекти

 • Наукова стипендія Фонду Королеви Ядвіги (Ягеллонський Університет, Республіка Польща). 1-31.10.2006 р.
 • Наукова школа OBTA / Artes Liberales (Варшавський Університет, Республіка Польща). 3.02.-9.03.2003 р.

Розклад