Лещак Теодор Володимирович

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: teodor.leshchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

• організація інтелектуального дозвілля учнівської та студентської молоді
• теорія і практика самоосвіти на базі когнітивної психології
• історія та сучасність університетської освіти у світі і в Україні
• еволюція професійної системи підготовки педагогів для середньої та вищої освіти

Наукові стажування:

 • Вроцлавський університет (Республіка Польща), 23-28.10.2017 р.
 • Вроцлавський університет (Республіка Польща), 2-5.05.2008 р.

Сертифікати:

 • володіння польською мовою як іноземною (В2)

Курси

Вибрані публікації

Дмитро Герцюк, Теодор Лещак

Педагогічна освіта і наука у Львівському Університеті
(1812 – 1939)

Монографія.

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022.

432 с. + вкл.

 

 


obkladynka-tytul

Теодор Лещак

Організація інтелектуального дозвілля школярів

Навчально-методичний посібник.

Львів. Манускрипт. 2016.

160 с.

Сторінка книги у мережі facebook


Головні наукові публікації:

 1.  Лещак Т.В. Внесок галицьких педагогів у розвиток педагогічної освіти у Львівському університеті (1812 – 1939). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / Ред.кол. О.Г. Мороз, Н.В. Гузій (відповідальні редактори) та інші. К.: НПУ, 2005. Вип. 3 (13). С. 82 – 85.
 2. Лещак Т.В. Питання педагогічної підготовки у Львівському університеті XVII-XIX ст. у контексті загальноєвропейських освітніх процесів. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Збірник наукових праць. Частина ІІ. К.: Міленіум, 2005. С. 202 – 210.
 3. Teodor Leszczak. Podręcznik Edwarda Milde jako źródło wykształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Lwowskim pierwszej połowy wieku XIX. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. XXV. S. 209 – 214.
 4. Лещак Т.В. Університетські підручники з педагогіки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. як джерело змісту педагогічної освіти у Львівському університеті. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія : Педагогіка та психологія. Вип.627. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. С. 63 – 73.
 5. Герцюк Д.Д., Лещак Т.В. Організаційно-змістові аспекти підготовки педагогічних кадрів у Львівському університеті (1812 – 1918 рр.) Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т.3. педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 252 – 272.
 6. Лещак Т.В. До питання про науково-педагогічні дослідження у Львівському університеті міжвоєнного періоду. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т.3. педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 273 – 279.
 7. Лещак Т.В. Правова основа педагогічної підготовки студентів Львівського університету в контексті еволюції освітнього законодавства Другої Речі Посполитої. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2013. Вип. 29. С. 214 – 222.
 8. Лещак Т.В. Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2014. № 1. С. 31 – 35.
 9. Лещак Т.В. Магістерська програма з педагогіки як джерело змістового компоненту педагогічної підготовки студентів Львівського університет у міжвоєнний період. Pedagogika. T. ХХІІІ. Częstochowa : Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugocza, 2014. S. 415 – 430.
 10. Лещак Т.В. Universytet Lwowski jako przedmiot polityki rzadu austriackiego na tle relacji ukrainsko–polskich. Szkolnictwo i oswiata w Galicji 1772 – 1918. Galicja i jej dzidzictwo. Tom 22. Rzeszow, 2015. S. 355 – 357.
 11. Лещак Т.В. До питання про створення й функціонування кафедри педагогіки у Львівському університеті у 30-х роках ХХ ст. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 188 – 198.
 12. Лещак Т.В. Інтелектуальні ігри у початковій школі: організаційні та методичні аспекти. Учитель початкової школи. №7, 2018. С. 18 – 23.
 13. Maria Kryva, Teodor Leshchak. Scientific Activity in Pedagogy and Education Field of Polish Students at John Casimir Univercity in the 1930’s. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Volume 11/2019/1. S. 91 – 97.  [Web of Science]
 14. Лещак Т.В. Методологічні та соціокультурні ас-пекти становлення педагогіки як самос-тійної науки на прикладі Львівського академічного середовища кін. ХІХ – поч. ХХ ст.  Молодь і ринок. №10 (177). Дрогобич, 2019. С.13 – 17.
 15. Заячківська Н.М., Лещак Т.В. Специфіка здобуття кваліфікації вчителя випускниками університетів
  Австрійської (Австро-Угорської) монархії на прикладі Львівського університету. Наукові Записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С.105–111.
 16. Лещак Т.В., Лепех М.Т. Зміст теологічної освіти у Львівському університеті та загальноєвропейський контекст (кін. XVIII – поч. XX ст.). Молодь і ринок. Дрогобич, 2020.
 17. Лещак Т., Крива М., Клонцак О. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнямиМолодь і ринок. Дрогобич, 2021.
 18. Leshchak, T., Lepekh, M., & Haratyk, A. (2023). Ivan Bartoshevsky (1852 – 1920), Lviv University Professor: Biography Against the Background of the Time. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 29, 56–67. doi: 10.24919/2519-058X.29.292936 [Web of Science] [Scopus]

Наукова біографія

1995 – випускник Львівської гуманітарної гімназії (нині – Класична гімназія при ЛНУ імені Івана Франка)

1995 – 2000 – студент історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Диплом з відзнакою.

2000 – 2003 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

з 2000 – вчитель історії Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка

з 2000 – керівник гуртка інтектуальних ігор “Ерудит” Благодійного фонду “Майбуття”

з 2019 – керівник гуртка інтектуальних ігор Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка

2003 – 2015 – асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

2014 – кандидат педагогічних наук.

Тема дисертації: Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителя у Львівському університеті (1812-1939 рр.)

з 2015 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

2002 – 2014 – член Редколегії видання “Енциклопедія Львівського Університету”

Громадська діяльність: Львівське філософське товариство імені Казимира Твардовського, Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка.

Проекти

 • Наукова стипендія Фонду Королеви Ядвіги (Ягеллонський Університет, Республіка Польща). 1-31.10.2006 р.
 • Наукова школа OBTA / Artes Liberales (Варшавський Університет, Республіка Польща). 3.02.-9.03.2003 р.

Методичні матеріали

 1. Організація інтелектуального дозвілля школярів. Навчально-методичний посібник. Львів. Манускрипт. 2016. 160 с.
 2. Організація інтелектуального дозвілля. Методичні матеріали для аудиторної роботи студентів магістратури факультету педагогічної освіти (денна форма навчання)
 3. Організація інтелектуального дозвілля. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів магістратури факультету педагогічної освіти (денна форма навчання)
 4. Організація інтелектуального дозвілля. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів магістратури факультету педагогічної освіти (заочна форма навчання)
 5. Основи педагогіки. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів бакалаврату філософського факультету (денна форма навчання)

Розклад