Педагогіка (035 “Філологія” 014, “Середня освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Заячківська Н. М.
доцент Лещак Т. В.
Михайлишин Р. І.
доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Курс «Педагогіка» спрямований на формування у студентів філологічного факультету
цілісного бачення і розуміння процесів виховання і навчання як ефективної
педагогічної взаємодії вчителя та учнів, які виступають у ролі рівноправних партнерів
освітнього процесу. Пропонований зміст курсу орієнтований на оволодіння студентами
системою знань, професійних умінь для організації освітнього процесу у закладах
середньої освіти. Дисципліна «Педагогіка» є нормативною дисципліною, що
викладається в межах ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для
здобувачів за спеціальністю 035 – Філологія, за спеціалізаціями: 035.01 – Українська
мова та література. Фахівець з української мови та літератури, літературної творчості;
035.10 Прикладна лінгвістика; 035.09 – Фольклористика; 014 Середня освіта, за
спеціалізацією – Українська мова і література.

Рекомендована література

Основна література
1.Волкова Н. П. Педагогіка: посібник. – К., 2002.
2.Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – К., 2008.
3.Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
4.Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.
5.Зайченко І. В. Педагогіка. – Чернігів, 2003.
6. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. – К., 2003.
7. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи. Навч. посібник. – К., 2015.
8.Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 5-е вид. – К., 2006.
9.Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К., 2002.
10.Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібник. – К., 1996.
11.Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.
12. Фіцула М. М. Педагогіка: посібник. – К., 2002.
13.Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002.
14.Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. – К., 2002. 19.
15.Якса Н.В. Основи педагогічних знань: навч. посібник. – К., 2007.

Допоміжна література
1.Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Дрогобич, 1997.
2.Біляковська О. О. Дидактика середньої школи: Текст лекцій і завдань для
самоконтролю та контролю. – Львів, 2011.
3. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки: навч. посіб. – К., 2004.
4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. – Харків, 2010.
5.Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. – Львів, 2007.
6.Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. –
К.,1989.
7.Куль.тура спілкування / За ред. П. М. Щербаня. – К.,1977.
8.Левківський М. В., Микитюк О.М. Історія педагогіки: навч. посіб. – Харків, 2002.
9.Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і
педагогіки. Навч. посіб. – К., 2003.
10. Мазоха Д. С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: навч. посіб. – К., 2005.
11. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1995.
12. П’ятакова Г. П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: навч.-метод.
посібник для студентів вищих навч. закладів. – Львів, 2008.
13.Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. – К., 1985.
14. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка: навч.-метод. посібник – Львів, 2002.
15. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посібник / За ред.
О. В. Сухомлинської. – К., 2005.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус