Педагогіка (філологічний ф-т, І потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Дисципліна викладається для студентів філологічного факультету спеціальності 6.020303 філологія – українська мова та література

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка” є  формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до педагогічної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є:

 • оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання;
 • формування адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;
 • застосування набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Основна

 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич, 2003.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2007.
 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К., 1996.
 4. Державна національна програма “Освіта”  (“Україна ХХІ ст.”). К., 1994.
 5. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки. К., 2004.
 6. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. пос. – Чернігів, 2003.
 7. Закон України “Про освіту”. К., 2002.
 8. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. К., 2005.
 9. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів, 2008.
 10. Ковальчук Л.О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів,
 11. Ковальчук Орися, Когут Світлана Основи психології та педагогіки: навч. посібник / за заг. ред. Л. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 12. Кузьмінський О., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. К., 2003.
 13. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. К., 2007.
 14. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2003.
 15. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1995.
 16. Теоретичні основи педагогіки / За ред. проф. О. Вишневського. Дрогобич, 2001.
 17. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002.
 18. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник. К., 2002.

Допоміжна

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. К., 1996.
 2. Амонашвілі Шалва. Педагогічні притчі: виховання серцем. Харків, 2017.
 3. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник / За заг. ред. А.М.Бойка. К., 2004.
 4. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. Львів, 1977.
 5. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1993.
 6. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. К., 1997.
 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995.
 8. Герцюк Д.Д. Навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу “Історя школи та освіти в Україні”. Львів, 1999.
 9. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. К., 2010.
 10. Закон України “Про загальну середню освіту” (від 13.05.99) // Законодавство України про загальну середню освіту: Бюлетень законодавства і юридичної політики України. 1999. № 9.
 11. Заячківська Н. Навчально-методичні матеріали “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі” для студентів педагогічних спеціальностей. Львів, 2001.
 12. Заячківська Н. Педагогіка: збірник тестів: навч.-метод. посіб. Львів, 2011.
 13. Конвенція ООН про права дитини. К., 1997.
 14. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. К., 1993.
 15. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Система освіти зарубіжних країн: Навч. посібник. Львів,
 16. Концепція національного виховання // Рідна школа. 1995. № 6. С. 18–25.
 17. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. К., 1997.
 18. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.
 19. Кошманова Т.С. Методичні вказівки до вивчення теми “Концептуальні моделі розвитку особистості школяра” для студентів педагогічних відділень університетів. Львів, 1994.
 20. Кузьмінський О., Вовк Л., Омеляненко В. Педагогіка. Завдання і ситуації: Практикум. К., 2003.
 21. Курляк І.Є. Загальний огляд історичного розвитку зарубіжної освіти (від стародавніх часів до ХІХ століття). Львів, 2000.
 22. Левківський М.Історія педагогіки. Житомир, 2007.
 23. Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української школи і педагогіки. К, 2003.
 24. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К., 1994.
 25. Науменко Ф.І. Школа Київської Русі: лекції з історії педагогіки для студентів університету. Львів, 1965.
 26. Педагогіка  / За ред. М.Д. Ярмаченка. К., 1986.
 27.  Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001.
 28. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні. К., 1991.
 29. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка. Львів, 2002.
 30. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005.
 31. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посібник. К., 2004.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус