Педагогіка і психологія вищої школи (філологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Метою курсу є забезпечення магістрів науковими підходами до педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, оволодіння оптимальними формами, методами, засобами навчання і виховання особистості, формування компетентностей, необхідних для проходження педагогічної (асистентської) практики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка і психологія вищої школи” є:
– розглянути основні віхи історичного розвитку вищої школи в Україні та світі;
– розкрити зміст ключових педагогічних категорій, які є актуальними для вищої школи;
– ознайомити студентів зі змістом освітнього процесу у закладі вищої освіти;
– навчити планувати, організовувати та аналізувати різні види навчальних занять у вищій школі;
– зацікавити студентів сучасними освітніми технологіями та можливостями їх використання;
– формувати вміння і навички налагодження продуктивної психолого-педагогічної взаємодії зі студентами, враховуючи особливості їх психічного, інтелектуального та індивідуального розвитку;
– проаналізувати специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи;
– підготувати магістрів до проходження педагогічної практики в університеті.

Рекомендована література

Основна

1. О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б.Цюра. Дидактика вищої школи. Львів, 2013.
2. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім.
Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,
2019. – 290 с.
3. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / О.І. Федоренко, В.О. Тюріна, С.П.
Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний, О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І.
Федоренко. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. 240 с.
https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4e1d91e7-e582-4715-87c4-
846d11702b07/content.
4. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для
магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
5. Туркот Т.І., Коновал О.А. Педагогіка та психологія вищої школи: Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 466 с.
6. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. Київ: Академвидав,
2018. 456 с.

Допоміжна

7. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. Київ: Либідь,
1998. 518 с.
8. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою
системою навчання для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури,
2006.– 384 с.
9. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А.
Гладуш, Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с. Навчальний посібник з дисципліни «Педагогіка
вищої школи» / Уклад. А.В. Лисенко – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 102 с.
10. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : навч. посіб. Київ, 2005.
11. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / І В Зайченко. –
3-е видання. – К. : Ліра-К, 2020. – 512 с.
12. Закон України «Про вищу освіту». Голос України. 2014. №148 (5898). 6 серпня. URL:
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.
13. Заячківська Н. М. Формування готовності викладачів закладів вищої освіти до
використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності / Заячківська Н. М.
// Нова педагогічна думка. – 2020. – № 3 (103). – С. 36-40.
14. Інноваційні освітні технології: навчально-методичний посібник / упорядник Л.М.
Прокопів. Івано-Франківськ, 2020. 172 с.
15. Кислий В.М. Організація наукових досліджень : навчальний посібник / В М Кислий. –
Суми : Університетська книга, 2019. – 224 с.
16. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів: Видав.
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020.
17. Лебедик Л.В., Стрельніков В.Ю., Стрельніков М.В. Сучасні технології навчання і
методики викладання дисциплін [Текст]: Навчально-методичний посібник для слухачів
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти / Л. В. Лебедик, В. Ю.
Стрельніков, М. В. Стрельніков. – Полтава : АСМІ, 2020. – 303 с.
18. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Навч.- метод.
матеріали до вивчення теми “Суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій школі” з курсу
“Педагогіка вищої школи”. Львів, 2007. 56 с.
19. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К. 1994.
20. Навчальний посібник з дисципліни «Педагогіка вищої школи» / Уклад. А.В. Лисенко –
Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 102 с.
21. Немченко С.Г. Педагогіка вищої школи : підручник для ст-ів ВНЗ / С.Г. Немченко, О.Б.
Голік, О.В. Лебідь. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2014. – 534 с.
22. Психологія вищої школи : підручник / О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я.
Г. Невідома / за ред. О. І. Власової. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015.
23. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх
застосування у вищій школі. Львів, 2003.
24. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки.
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-
ukraini-02-10- 2020.pdf.
25. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : навч. посіб. / Ю. В.
Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 309 с.
26. Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник /
Теслюк В. М. – К. : Ліра-К, 2015. – 340 с.

Інші інформаційні ресурси

  •  Вища освіта України.
  •  Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
  •  http://mon.gov.ua.
  •  https://pidruchniki.com/1878100834951/pedagogika/metodologiya_pedagogiki
  •  https://pidruchniki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_navchalnogo_protses
    u_vischiy_shkoli
  •  http://studentam.net.ua/content/view/2233/97/.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус