Педагогіка та психологія вищої школи (філологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Метою курсу є забезпечення магістрів науковими підходами до педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, оволодіння оптимальними формами, методами, засобами навчання і виховання особистості, формування компетентностей, необхідних для проходження педагогічної (асистентської) практики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” є:
– розглянути основні віхи історичного розвитку вищої школи в Україні та світі;
– розкрити зміст ключових педагогічних категорій, які є актуальними для вищої школи;
– ознайомити студентів зі змістом освітнього процесу у закладі вищої освіти;
– навчити планувати, організовувати та аналізувати різні види навчальних занять у вищій школі;
– зацікавити студентів сучасними освітніми технологіями та можливостями їх використання;
– формувати вміння і навички налагодження продуктивної психолого-педагогічної взаємодії зі студентами, враховуючи особливості їх психічного, інтелектуального та індивідуального розвитку;
– проаналізувати специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи;
– підготувати магістрів до проходження педагогічної практики в університеті.

Рекомендована література

Основна

1. О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б.Цюра. Дидактика вищої школи. Львів, 2013.
2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2006.
3. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи. К., 2005.
4. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. За ред. З.Курлянд. К., 2004.
5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. К., 2006.

Додаткова

6. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. К. 1998.
7. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., Пащенко В.О. та ін. Персоналії в історії
національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник / За заг. ред. А.М. Бойка. К., 2004.
8. Вища школа України і Болонський процес: Навчальний посібник. Тернопіль, 2004.
9. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. К., 1995.
10 Галузинський В.М. Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995.
11. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Київ, 2005.
12. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). К., 1994.
13. Енциклопедія освіти / Акад. Пед. наук України; головний редактор В.Г.Кремень. Київ, 2008.
14. Заброцький М. Основи вікової психології. Тернопіль, 2002.
15. Закон “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1391950419561429
16. Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська; відп. ред. М.Зубрицька. Львів, 2002.
17. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи. К., 2008.
18. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Системи освіти зарубіжних країн: Навч. пос. Львів, 2003.
19. Козяр М.М., Коваль М.С. Педагогіка вищої школи. К., 2013.
20. Костюк.Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К. 1989.
21. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки: Навчальний посібник. Х., 2002.
22. Лекції з педагогіки вищої школи. Навч. посібник / За ред. проф. В. Лозової. Харків, 2006.
23. Методичні матеріали до проведення лекцій та практично-семінарських занять для магістрів університету:[Електронний ресурс] – Режим доступу https://www.facebook.com/pedagogics/about/].
24. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К. 1994.
25. Мицько І.З. Острозька академія. К., 1990.
26. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Навчально-методичні матеріали. Львів, 2007.
27. Модернізація вищої освіти України і болонський процес/ Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. К., 2004.
28. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 267 с.
29. Освітні технології: Навч. – метод. пос. / За заг. ред. Пєхоти О. М. К., 2001.
30. Основи національного виховання: Концептуальні положення / За ред. В. Г. Кузя, Ю.Д.Руденка, З. О. Сергійчука. К., 1993. Педагогіка вищої школи. Одеса, 2002.
31. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К., 2003.
32. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003.
33. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003.
34. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. К., 2004.
35. Стратегія реформування вищої освіти: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reform/43883/
36. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. К., 2004.

Інтернет-ресурси:

http://mon.gov.ua
http://pedpresa.com.ua
https://pidru4niki.com/12881017/pedagogika/meta_zmist_organizatsiya_navchalnogo_protsesu_vis
chiy_shkoli

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус