Педагогіка і психологія вищої школи (філологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9доцент Заячківська Н. М.
Калагурка Х. І.

Опис курсу

Дисципліна викладається для студентів філологічного факультету спеціальності 8.02030301 українська мова та література; 8.02030302 мова та література (російська, польська, словацька, хорватська, перська); 8.02030303 прикладна лінгвістика; 8.02030305 літературна творчість; 8.02030306 фольклористика

Мета викладання навчальної дисципліни „Педагогіка і психологія вищої школи” – вироблення студентами особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, що є основою для систематизації психологічних та педагогічних знань і умінь, практичного досвіду.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • формування у студентів знань головних положень сучасної філософії освіти;
 • набуття студентами знань про основні віхи історичного розвитку вищої школи в Україні та світі;
 • формування у студентів знань, умінь і навичок налагодження продуктивної психолого-педагогічної взаємодії зі студентами; врахування особливостей їх психічного, інтелектуального та індивідуального розвитку в організації навчально-виховного процесу у вищій школі;
 • систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап професійного розвитку особистості, її професійного мислення, компетентності та самосвідомості;
 • набуття студентами умінь психолого-педагогічного аналізу навчально-виховних ситуацій у вищій школі та прийняття педагогічно доцільних рішень;
 • формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької діяльності.

Рекомендована література

 1. Базова
  1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник. − К.: Либідь, 1998. – 560 с.
  2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. К., 1993.
  3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. К., 2006.
  4. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. К., 1995.
  5. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995.
  6. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Київ, 2005.
  7. Закон України про вищу освіту. К., 2002.
  8. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи. К., 2005.
  9. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.
  10. Педагогіка вищої школи. Одеса, 2002.
  11. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. За ред. З. Курлянд. К., 2004.
  12. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. К., 2004.
  13. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. К., 2006.

  Додаткова

  1. Барабаш Ю., Позінкевич Р. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-методичні основи. Луцьк, 2006.
  2. Васянович Г. Педагогіка вищої школи. Львів, 2000.
  3. Герцюк Д.Д. Навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу “Історія школи та освіти в Україні”. Львів, 1999.
  4. Державна національна програма “Освіта”  (“Україна ХХІ ст.”). К., 1994.
  5. Енциклопедія освіти / Акад. Пед. наук України; головний редактор В.Г.Кремень. Київ, 2008.
  6. Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська; відп. ред. М.Зубрицька. Львів, 2002.
  7. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. К., 1997.
  8. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К. 1989.
  9. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / За ред. В.І.Лозової. Харків, 2010.
  10. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта  в Україні: історія, досвід, уроки. К., 1992.
  11. Методичні матеріали до проведення лекцій та практично-семінарських занять для магістрів університету (Кафедра педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка) http://pedagogika.such.info.
  12. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К., 1994.
  13. Мицько І.З. Острозька академія. К., 1990.
  14. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Навчально-методичні матеріали. Львів, 2007.
  15. Модернізація вищої освіти України і болонський процес / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. К., 2004.
  16. Науменко Ф.І. Школа Київської Русі: лекції з історії педагогіки для студентів університету. Львів, 1965.
  17. Основи національного виховання: Концептуальні положення / За ред. В.Г. Кузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергійчука. К., 1993.
  18. Педагогіка для громадянського суспільства // Під ред. докт. пед. наук. Т.С.Кошманової.  Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2005.
  19. Пєхота О.М. Освітні технології. – К., 2001.
  20. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі.   Львів, 2003.
  21. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні. К.,1991.
  22. Самостійна робота студентів з педагогічних дисциплін: Навчально-методичний посібник / За ред Руснака І.С. Чернівці, 2008.
  23. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. К., 2005.
  24. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. К., 2004.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму