Nadiia Zayachkivska

Position: Associate Professor, of General Pedagogy and Pedagogy of Higher Education Department

Scientific degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-65

Email: nadiya.zayachkivska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

ORCID profile: orcid.org

Research interests

 • modern educational technologies;
 • current problems of teaching pupils and students;
 • Higher Education Pedagogy;
 • history of school development and pedagogical thought;
 • modern problems of pedagogy and education in Poland.

Scientific internship:

 • Ukrainian Catholic University, Department of General and Social Pedagogy
  № 102/1-14 dated from May 12, 2014
 • Institute of Pedagogy, University of Wroclaw
  2015

Advanced training:

 • Ivan Franko National University of Lviv
  Certificate № 01467243/02649-20 on completion of courses “Digital Competences in Education"
  (January 27 – February 7, 2020)

Selected publications

1. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с.
2. Швед М. С., Заячківська Н. М. Зміст освіти і нові педагогічні технології // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 28. – Чернівці – С. 93-99.
3. Заячківська Н. М. Професіологія як нова галузь педагогічних знань у Польщі Діалог
культур: Україна у світовому контексті // Філософія освіти: Збірник наукових праць. – 2002. Вип. 7. – Львів – С. 162-173.
4. S. Czerepanowa, N. Zajaczkiwska. Teoretyczni ta praktyczni problemy wzajemyn miż pokolinniamy w ukrainśkomu suspilstwi // Polska i jej wschodni sąsiedzi. – T. 3. – pod red. A.Andrusiewicza. – Rzeszów, 2003. – S. 127-135.
5. N. Zajaczkiwska. The traditional role of a teacher as a future generations’ creator in Ukraine / Europen integration through education. Traditions the present and the future. – Editor-in-Chief Ryszard Kucha. – Lublin: Maria Curie-Skłodowska Press. 2004. – P. 591-597.
6. N. Zajaczkiwska. Problemy wychowania prewencyjnego nieletnich // Lubelski rocznik pedagogiczny. T. XXIV. 2004. – S. 255-260.
7. N. Zajaczkiwska, Dmytro Herciuk. Szkoła i nauczyciel: pedagogiczne realia i perspektywy oświatowych reform na Ukrainie // Edukacja. Szkoła. Nauczyciel. Kraków, 2005. – S. 52-57.
8. N. Zajaczkiwska. Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wychowania narodowego i kształtowanie tożsamości europejskiej uczniów na Ukrainie // Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej / Pod. red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner. – Częstochowa, 2006/2007. – S. 99-105.
9. Надія Заячківська. Громадянське виховання у роботі класного керівника середніх шкіл України // Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / Pod. red. Alicji Szerląg. – Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007. – S. 359-367.
10. Заячківська Н., Яремчук Н. Інститут вихователя в загальноосвітній школі та його підготовка в умовах класичних університетів України Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи // Збірник наукових праць / За ред. Д. Герцюка і Р. Кухи. – Львів, 2008 – 146-157.
11. Лозинська Н., Заячківська Н., Беркита К. Формування особистості молодого педагога в аспекті адаптації до навчально-виховного середовища // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 25. Ч. 4., 2009 – С. 222-229.
12. Kowalczuk L., Zajaczkiwska N. Kształtowanie kultury komunikacji pszyszlego nauczyciela w klasycznych uniwersytetach Ukrainy (w kontekście dialogu kultur) // Edukacja w dobie przemian kulturowych: Księga Jubileuszowa dedukowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / Pod red. Rędzińskiego i M. Łapota. – Częstochowa: W-wo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2009. – S. 121-131.
13. N. Zajaczkiwska. Українська сім’я як носій духовних та патріотичних цінностей  // Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnуch i patriotycznych: Praca zbiorowa / Pod red. H. Bednarskiego i R. Kuchy. – Łowicz – Ryki, 2009. – S. 113-118.
15. Заячківська Н. М. Погляди Івана Франка на моральне виховання (за збіркою “Мій Ізмарагд”) Іван Франко: дух, наука, думка, воля // Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 22-27.
16. N. Zajaczkiwska. Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової // Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku / Pod red. Anny Haratyk. – Wrocław. 2011. – S. 15-27.
17.  Заячківська Н. М., Біляковська О. О. Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 27. Львів, 2011. – С. 25-30.
18. Nadia Zajaczkiwska. Miejsce przedmiotów fakultatywnych w systemie dyscyplin pedagogicznych uniwersytetu klasycznego // Rocznik polsko-ukrainski, pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego, Dmitra Herciuka t. XVI – Częstochowa – Lwów 2014. – S. 123-132.
19. Надія Заячківська. Діалог культур як засіб збереження національної самоідентичності (на прикладі підготовки студентів-полоністів у Львівському Національному Університеті імені Івана Франка
20. Надія Заячківська. Міжкультурна освіта студентів в умовах класичного університету // Pedagogika XXIV, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod redakcją K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa, 2015, t. XXIV – s.159-170.
21. Н. Заячківська. Соціальні інститути виховання / Збірник тестів з курсу “Педагогіка” У 3 ч. Ч. 3. Загальні основи теорії і методики виховання : навч.-метод. посіб. / [Т. Равчина, Л. Ковальчук, О. Караманов та ін.] ; [за заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 85-92.
22. Заячківська Н. М. Педагогіка: збірник тестів: навчально-методичний посібник – Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с.
23. Zayachkivska N. The role of Sofia Rusova’s pedagogical ideas in the Ukraine’s integration with Europe // The old and thinking about Education : Studia i monografie // Колективна монографія [Editors: Ryszard Kucha and Sławomir Cudak], Lodz : Wyd-wo Społecznej Academii Nauk. – 2013. – № 42. – P. 403 – 433.
24. Nadiya Zayachkivska. Andrey Sheptytsky – an Educator and a Caretacer of the Ukrainian Youth // Czech-polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno. Volume 8/2016/1. P. 99-108.  Web of Science.
25. Надія Заячківська, Ірина Турчин. Формування науково-педагогічного світогляду Пауло Фрейре / Н.М. Заячківська, І.М. Турчин // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 30. Львів. 2016. – С. 232-240.
26. Zayachkivska N., Turchyn I. Political and Pedagogical Activity of Paolo Freire (1921-1997) // Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants/editors // Колективна монографія / red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak. Łodź: Spoleczna Akademia Nauk, Studia i Monografia №73. Łodź – Warshawa, 2017. – S. 249-269.
27. I. Kozłowska, N. Zajaczkiwska, J. Kozłowski. Osobowościowe charakterystyki nauczyciela akademickiego w warunkach integracji przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej. // KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. VII, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – С. 163 – 173. Index Copernicus.
28. Надія Заячківська. Сучасні освітні технології та організація освітнього простору. Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – C. 103-105.
29. Заячківська Н.М., Лещак Т.В.  Специфіка здобуття кваліфікації вчителя випускниками університетів Австрійської (Австро-Угорської) монархії на прикладі Львівського університету // Наукові Записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С.105–111.
30. Надія Заячківська, Теодор Лещак. Принципи вибору та використання освітніх технологій викладачем закладу вищої освіти.

Scientific biography

Nadiya was born in Lviv. She graduated from the Faculty of Philology of Ivan Franko State
University of Lviv and had a diploma with honours. She worked as a researcher of the laboratory of
vocational pedagogy of the Research Institute of Pedagogy of the USSR. She was the head of the
Laboratory of Vocational Education of Lviv Scientific and Practical Center of the Institute of
Pedagogy and Psychology of Vocational Education of the Academy of Pedagogical Sciences of
Ukraine (1997-2000).
Nadiya defended her thesis on the theme: "Formation of Moral Culture of Vocational School
Students as based on Folk Traditions" (scientific supervisor – Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor Ye. Siavavko) in 1995 (Kyiv, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
Institute of Pedagogy and Psychology). From 1996 she worked part-time jobs, and from 2000 she
became an associate professor at the Department of Pedagogy of Ivan Franko National University
of Lviv (full-time). In 2004, Nadiya received the academic title of associate professor. She was a
Fellow of the Queen Jadwiga Fund of Jagiellonian University (Poland, 2005).
She is a participant of a lot of international conferences in Ukraine and Poland (Krakow, Lublin,
Rzeszow, Wroclaw, Czestochowa, etc.). She is a co-editor of collections of historical and
pedagogical scientific works
“Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-
XXI wieku” (Wroclaw, Poland).

Coarces:

Polish Education and Pedagogical Thought
Pedagogy (Faculty of Foreign Languages, Department of Translation and Contrastive Linguistics)
Pedagogy (Faculty of Philology)
Pedagogy of Higher Education (Faculty of Foreign Languages)
Pedagogy and Psychology of Higher Education (Faculty of Philology)
Modern Educational Technologies (011 “Educational, Pedagogical Sciences”)

Awards

Badge “Excellence in Education of Ukraine” (1998).
Diploma of Ivan Franko National University of Lviv (2017)
Gratitude of the Ministry of Science and Education of Ukraine, the National Academy of Sciences
of Ukraine, National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” (2018)

Schedule

Page with teachers schedule not found!