Теоретико-методологічні основи педагогічної освіти (Аспірантура 011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Дисципліну «Теоретико-методологічні основи педагогічної освіти» призначено для аспірантів 3 курсу спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, яку викладають в 5 семестрі в межах ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс належить до циклу нормативних навчальних дисциплін та забезпечує аспірантів знаннями з сучасних філософських, теоретико-методологічних засад педагогічної освіти. Під час вивчення курсу аспірантів ознайомлюють з базовими поняттями, структурою, принципами, сучасними методологічними підходами, методами, закономірностями розвитку педагогічної освіти. При вивченні курсу акцентуємо на використанні філософських засад, принципів, підходів у подальшій діяльності та впровадження отриманих знань для наукового пошуку інформації, її аналізу та синтезу для написання дисертаційних досліджень.

Рекомендована література

Основна література:
1. Авшенюк Н. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації
світового освітнього простору [Електронний ресурс] / Н.Авшенюк //
Науковий вісник Чернівецького університету : [збірник наукових
праць]. – 2009. – Вип.468. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvchu/PtP2009. – Назва з екрану
2. Бочарова О.А. Модернізація вищої школи у сучасній Франції : дис.
… кандидата пед. наук: 13.00.01 / Бочарова Олена Анатоліївна. –
Горлівка, 2006. – 176 с. 343
3. Вакуленко Т.І. Становлення та розвиток системи підвищення
кваліфікації вчителів Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та
історія педагогіки” / Т. І. Вакуленко. – К., 1995. – 19 с.
4. Вітвіцька С. С. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів //
автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2011. 44 с.
5. Десятов Т.М.Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах
Східної Європи (друга половина ХХ століття): дис. … доктора пед.
наук: 13.00.01 / Десятов Тимофій Михайлович. – К., 2006. – 431 с.
6. Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності
педагога: монографія. – Житомир, 2005. 368 с.
7. Кристопчук Т. Є. Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу:
монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 484 c.
8. Лащихіна В.П. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у
Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): дис. … кандидата пед.
наук: 13.00.01 / Лащихіна Віталіна Петрівна. – К., 2009. – 198 с.
9. Локшина О. І. Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у
галузі освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07loiuet.html. – Назва з
екрану.
10. Максименко А. П. Становлення і розвиток системи
університетської освіти Франції (ХІХ-ХХ століття): дис. … доктора
пед. наук: 13.00.01 / Максименко Анатолій Петрович. – К., 2008. –389 с.
11. Махиня Н. В. Реформування системи педагогічної освіти
Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): дис. … кандидата
пед. наук: 13.00.01 / Махиня Наталія Володимирівна. – Черкаси, 2009. –
169 с.
12. Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика: словник / М. П.
Вовк, Ю. В. Грищенко, С. О. Соломаха, Н. О. Філіпчук,
С.В.Ходаківська; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України. – Київ, 2021. – 312 с.
13. П’ятакова Г. П. Тенденції дидактичної підготовки магістрів
філологів в університетах країн Вишеградської групи: монографія.
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 496 с.
14. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн
Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник /
С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса
Грінченка. – Рівне: Овід, 2012. – 352 c.

Додаткова література:
1. Вишневський О. І. Людиноцентризм як педагогічна проблема на тлі
сучасних цивілізаційних процесів. Освіта: всеукраїнський громадсько-
політичний тижневик. 2008. No 32/33. С. 10–11.
2. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-
е вид. К.: Т-во «Знання» України, 2010. 520 с.
3. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу:
теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія.
Ін-т педагогіки АПН України. К.: Богданова А. М., 2009. 403 с.
4. Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання:
монографія. Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2004. 437 с.
5. П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі:
навч.-метод. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
120 с.
6. П’ятакова Г. Трактування «педагогічної системи» в контексті
розвитку педагогічної науки: матеріали звітн. наук. конф. кафедри
загальної та соціальної педагогіки. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана
Франка, 2015. Вип. 14. С. 31–36.
7. Савельєв В. П. Вища освіта України у проблемній ситуації ХХІ ст.:
соціологічний аналіз // Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. –
Вища освіта України – Додаток 4, том ІІ (14). – 2009.– Тематичний
випуск No3 “Вища освіта України у контексті інтеґрації до
європейського освітнього простору”. – С. 6–12.
8. Сова М О. Проблеми розвитку вищої освіти України в контексті
євроінтеґрації // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. Вища
освіта України. – Додаток 4, том ІІ (14) – 2009 р.– Тематичний випуск
No3 “Вища освіта України у контексті інтеґрації до європейського
освітнього простору”. – С. 113–117.
9. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого
навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во
Рута, 2016.
10. Равчина Т. Діяльність викладача вищої школи в контексті сучасної
філософії освіти. Вісник Львівського університету. Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2009. C. 11–22. (Серія педагогічна).
11. Толкова Т. М. Підготовка магістрів педагогічної освіти в
університетах США (кінець ХХ–початок ХХІ століття): монографія.
Камянець-Подільській: Медобори. – 2006, 2013. 166 с.
12. Gańko-Karwowska M., Kompetencje informatyczne studentów
pedagogiki wczesnoszkolnej. [W:] Pedagogika i informatyka. Red. A. W.
Mitas. Wydaw. Politechniki Śląskiej w Katowicach, Cieszyn 2001.
13. Hutmacher W., Key competencies for Europe.Report of the Symposium
Berne, Switzerland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation
(CDCC). Secondary Education for Europe Strasburg, 1997.
14. Pyatakova H., Ratushnyak N. The preparation peculiarities of the
masters of english philology in the European universities in the context of
changing language policy. [w:] SUSTAINABLE EDUCATION AS A WAY
OF BRINGING PEOPLE TOGETHER – MULTIPLE STORIES FROM
EUROPE AND ABOUT/ editors: Vasul Galuzyak, Ryszard Kucha, Anatoliy
Vykhrusch. Spoleczna Akademia Nauk, Łodź. Studia I Monografia No 83.
Łodź – Warshawa 2018. S. 398–414. 426 s.
15. Strykowski W. Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy
kształcenia. [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Red. W.
Strykowski, W. Skrzydlewski. Wydaw. eMPi2, Poznań 2004.
16. Szerlag A. Funkcje szkoły wyższej w kontekście procesu Bolońskiego.
[w:] Problemy edukacji w szkole wyższej. Oficyna Wydawnicza «Impuls»,
Krakow, 2008. S. 16–29.
17. Vašutová J. Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů jako
aktuální potřeba. URL : 26-2005-3-pedagogické – vzdělávání. pdf. 6 s..
18. Vlčková K. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v
zemích EU. [w:] Vzdělávací politika Evropské unie. Brno : URL: PdF MU,
2006. 32 s..
19. Woźnicki J. Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego
do 2020 r. i jego najważniejsze elementy. Program rozwoju szkolnictwa
wyższego do 2020 r. / red. (2015). Część I, FRP, KRASP, Warszawa. 52 s.

Законодавчі документи України про освіту:

1. Концепція організації підготовки магістрів в Україні за
спеціальностями та освітніми програмами. URL:
https://pon.org.ua/socialny-zahyst/studentski-pytannja/414-zatverdzheno-
koncepciju-organizaciyi-pidgotovki.html.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Національної рамки кваліфікацій». URL:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12.
3 Постанова Кабінету Міністрів України N 507 від 24 травня 1997 р.
«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями». URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/KP970507.html.
4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 No1556-VII. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
5. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 No No 2145-VIII. URL:
http://osvita.ua/legislation/law/2231/list/1.
6. Програма розвитку Київського університету імені Т. Шевченка.
URL: Program_Univ.2020.pdf.Foxit–Reader.
7. Програма розвитку Львівського національного університету імені
Івана Франка.
8. Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної
освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: Наказ
МОНУ No 998 від 31.12.2004 р. URL:
http://www.mon.gov.ua/images/education/average/ topic/rozv/knc.doc.
9. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. No 266. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/266-2015-%D0%BF#n11.
10. Сайт Львівського національного університету імені Івана Франка.
Стратегія 2021–2025 URL: https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf.

Силабус:

Завантажити силабус