Педагогіка та психологія вищої школи

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи» є нормативною дисципліною з спеціальності 106 Географія для ОПП «Географія», яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Метою вивчення нормативної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» є навчити магістрантів основ педагогіки і психології вищої школи, ознайомити зі специфікою навчального процесу в Україні, функціями та особливостями професійної педагогічної діяльності викладача вищої школи. Курс дає учасникам необхідні знання для виконання обов’язків викладача вищої школи під час педагогічної практики. Тому у курсі представлено як огляд концепцій психолого-педагогічної науки, так і процесів та інструментів, які потрібні для розв’язання психолого-педагогічних завдань у діяльності викладача вищої школи.

Рекомендована література

Базова

1.Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. Біляковська, І.Я.
Мищишин, С.Б. Цюра. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
2.Городиська В., Пантюк М., Міляєва В. Педагогіка та психологія вищої школи:
тексти лекцій. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014.
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8165/1/V_Gorodinska_M_Pantuk_V_Miliaieva_Pedag
ogika%20ta%20psihologiia%20vicshoi%20shkolu_NDLKL.pdf
3.Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу “Методика викладання, педагогіка та
психологія вищої освіти”. Харків: ХНАМГ, 2008.
4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ, 2005.
5.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. Одеса: ПДПУ імені К.Д.
Ушинського, 2002.
6.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. Київ, 2014.
7.Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи / Д.В. Чернілевський, В.І. Томчук. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету
Україна, 2006.

Допоміжна

1.Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть. Вища
освіта України. 2001. № 1. – С 11–17.
2.Ідея університету : антологія. Львів, 2002.
3.Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних
кваліфікацій і дипломів/ К. Корсак. Київ, 1997.
4.Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г.
Кремень. 2-ге видання. Київ: Знання, 2010.
5.Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник. Київ: Видавн. дім
“Слово”, 2015.
6.Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні.
Монографія. Миколаїв, 2005.
7.П’ятакова Г. П. Тенденції дидактичної підготовки магістрів філологів в університетах країн
Вишеградської групи: монографія. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 496 с.
8.П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : навчально –
метод. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
9.Савельєв В. П. Вища освіта України у проблемній ситуації ХХІ ст.: соціологічний
аналіз. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія
“Соціологія. Психологія. Педагогіка”. Вища освіта України. Дод. 4, том ІІ (14).
2009.–Тематичний випуск №3 “Вища освіта України у контексті інтеґрації до
європейського освітнього простору”. – С. 6–12.
10.Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу:
загальна характеристика: навчальний посібник. Рівне: Овід, 2012. 352 c.
11.Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22
листопада 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенка. Київ: Знання,
2000.

Законодавчі документи про освіту

1.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій». URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF/paran12.
2.Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3.Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № № 2145-VIII. URL:
http://osvita.ua/legislation/law/2231/list/1.
4.Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів
України від 7 липня 2021 р. № 762. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762-
2021-%D0%BF#Text

Силабус:

Завантажити силабус