Педагогічна творчість (ф-т педагогічної освіти)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Караманов  О. В.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФПЛ-31доцент Караманов  О. В.
ФПЛ-32доцент Караманов  О. В.

Опис курсу

Мета курсу: сформувати у студентів цілісну систему знань про педагогічну творчість вчителя; розкрити методологію творчої педагогічної діяльності вчителя; надати уявлення про різноманіття методів вивчення та організації та творчої діяльності вчителя та учнів у навчально-виховному процесі; забезпечити оволодіння майбутніми учителями вміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати творчий потенціал; розкрити специфічні ознаки, притаманні творчій діяльності вчителя.

Рекомендована література

 1. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.
 2. Зязюн І.А.,Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч.посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навч. закладів. / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
 3. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество.- М.:Педагогика, 1990. – 144 с.
 4. Кичук Н.В. Формування творчої особистості вчителя., К.: Либідь, 1991. – 96 с.
 5. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 480с.
 6. Моляко В.О., Музика О.Л. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, – 320 с.
 7. Левківський М.В. Історія педагогіки. Вид. 2-е, доповнене .Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. -376 с.
 8. Методи і прийоми розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів початкових класів. Методичний посібник / Упоряд. М.П.Крилевець. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 92 с. – електронний ресурс
 9. Николаенко Н.Н. Психология творчества С-П.: 2005.
 10. Освітні технології: Навч.,метод.посіб. /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти.– К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
 11. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.В.Кривоніс та ін.; за ред. І.А.Зязюна. – 2 ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.
 12. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди: Зб. статей / За ред. О.Г. Дзеверіна. – К.: Вища школа, 1972. – 246 с.
 13. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 303 с.
 14. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 236 с.
 15. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. -Х.-К: Книжкове видави. «Каравела», 1998. – 150 с.
 16. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник.- К.: Міленіум, 2006.- 346с. – електронний ресурс
 17. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. – К: Міленіум, 2005. – 520 с.
 18. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод.посібник. / О.І.Пометун, Л.В.Піроженко: За ред.. О.І.Пометун. – Київ: А.С.К., 2006.
 19. Хуторской А.В. 55 методов творческого обучения: Метод. пособие. — М.: Эйдос, 2012.

Матеріали

ФПД-Педтворчість-IV-методич.-2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму