Караманов Олексій Владиславович

Посада: професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, завідувач музейної педагогіки

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: oleksiy.karamanov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • актуальні питання розвитку музейної педагогіки;
 • педагогічна діяльність музеїв та музейна дидактика;
 • мультикультурний дискурс музейної освіти;
 • сучасні культурні практики у музейному просторі;
 • проблеми багатокультурності в освіті;
 • педагогічне цілевизначення;
 • історія педагогіки та світових освітніх процесів;
 • історія розвитку українського і польського шкільництва та педагогічної думки
 • організація персонального середовища навчання для студентів;
 • формування іншомовного освітнього середовища

Курси

Вибрані публікації

 1. Karamanov, O., Bilyakovska, O., Horuk, N.  (2023). EDUCATIONAL ENVIRONMENT: ACCESSIBILITY AND SAFETY. Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2022.270876
 2. O. Karamanov, Z. Kramska, J. Tarasova. O. Surmach, L. Sydorchuk, O. Krykunova, L. Khomenko. Socio-Pedagogical Prevention of Student Youth Addictive Behaviour at the University // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22. – No. 9. – pp. 587–594. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.76
 3. Караманов О. В. Дидактичні засоби музейної педагогіки як елемент формування нового освітнього простору / О. В. Караманов // Освіта та педагогічна думка. – 2021. – № 1 (176). – С. 3–11.
 4. Караманов О. В.. Музейна педагогіка в умовах онлайн-навчання / О. В. Караманов, О. І. Сурмач, А. М. Шукалович // Український педагогічний журнал. – 2021. – Вип. 3. – С. 58–65. (Index Copernicus, ERIHPlus)
 5. Karamanov O. The Phenomenon of Learning in a Museum in a Modern Educational Space: Opportunities of Using Smart Technologies / O. Karamanov // Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, – 2020. – № 2 (12). – P. 146–152 (Web of Sciences Core Collection) – https://journals.muni.cz/cphpjournal/article/view/15552
 6. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія / О. В. Караманов. – Львів: Сполом, 2020. – 452 с.
 7. Karamanov O., Pater R. Museum education in the context of socio-cultural changes in the countries of Eastern Europe (using the examples of Poland, Ukraine and Russia) / O. Karamanov, R. Pater // Muzeológia a kultúrne dedičstvo. – 2020. – Vol. 8. – N 2. – P. 17–30.– [Електронний ресурс] – http://muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_2_20.pdf / Elsevier Scopus.
 8. Караманов О. В., Сурмач О. І., Шукалович А. М. Музейна педагогіка у системі підготовки бакалаврів: можливості Педагогічного коледжу // Український педагогічний журнал. – 2020. – Вип. 1. – С. 100–107. /фахове видання, IndexCopernicus.http://uej.undip.org.ua/Zhurnal/2020/1/Statti/%D0%9A%D0%90%-D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92.pdf
 9. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музейних закладів України в сучасних умовах: можливості виокремлення етапів // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія “гуманітарні науки”. – 2019.– Вип. 16. – С. 151–159. /фахове видання; http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlca_Gum_2019_16_23
 10. Караманов О. Принципи організації музейних занять: від просвітництва та ідеології – до інтерактивності та універсальності // Історико-педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 1 (26). – С. 35–44. / фахове видання, IndexCopernicus; http://ipa.udpu.edu.ua/article/view/185004
 11. Караманов О. Організація педагогічно-просвітницької діяльності музеїв у взаємодії із закладами позашкільної освіти в Україні // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2018.– Вип. 2. – С. 99–107. / фахове видання, IndexCopernicus.; http://znp.udpu.edu.ua/article/view/149225
 12. Караманов О. Сучасні підходи до організації проектної та науково-дослідної роботи студентів у просторі музею // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – 2017. – Вип. 32. – С. 541–548. / фахове видання, IndexCopernicus; http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10120
 13. “Школа і музей: працюємо разом”: Навч.-метод. посібник з музейної педагогіки (9-11 кл.): Ч. 1. Теоретичні основи музейної педагогіки. Музейні уроки в школі / Уклад. і наук. ред. О. В. Караманов. – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2017. – 102 с.
 14. Караманов О. Музей як центр сучасних інновацій і досліджень: педагогічні можливості ед’ютейнмента і STEAM-освіти / О. В. Караманов // Rocznik Polsko-Ukraiński / pod. red. K/ Rędzińskiego, D. Herciuka. – Częstochowa-Lwόw: Wydawnictwo im, S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017. – T. XIX. – S. 262–270 (Index Copernicus); http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Rocznik%20Polsko-Ukrai%C5%84ski%20XIX%202017.pdf
 15. Караманов О. Музей у просторі часу та ідеології: можливості множинних інтерпретацій соціальних- дискурсів / О. Караманов // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Pedagogika / Pod. red. K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa: Wydawnictwo im, S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017. – T. XXVІ. – № 2. – S. 57–66. (Index Copernicus, ERIHPlus); [Електронний ресурс] – http://wp.ujd.edu.pl/pedagogika/uploads/Pedagogika26_2.pdf
 16. Караманов О. Організація іншомовного середовища навчання студентів в контексті індивідуальних освітніх траєкторій / О. Караманов // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. – 2024. – № 1.- С. 45–54.

Наукова біографія

Народився у м. Львові
Закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка,
аспірантуру за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію “Розвиток реформаторських ідей освіти і виховання у Східній Галичині в першій третині ХХ ст.”

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки.

У 2020 р. захистив докторську дисертацію “Теорія і практика педагогічної діяльності музеїв в сучасному освітньому просторі України”.
Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць.

Учасник багатьох міжнародних конференцій в Україні, Росії, Білорусі, Польщі, Литві, Угорщині, Словаччині, Словенії, Казахстані.

Проекти

2020 – експерт експертної ради «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» (проекти з культурної спадщини) Українського Культурного фонду.

2018–2019 – University of Presov, Slovakia, Педагогічний факультет Прешовського університету в Прешові (Словаччина), Masaryk University in Brno, Czech Republic, університет ім. Масарика в Брно (Чехія) – стипендіат індивідуального наукового гранту Словацької інформаційної агенції (SAIA) «Мультикультурний дискурс педагогічної діяльності музеїв в Україні, Чехії та Словаччині».

2018 – Jagellonian University, Poland, Ягєллонський університет (Польща) – стипендіат індивідуального наукового гранту Фонду Королеви Ядвіги «Дидактика академічна в контексті музейної педагогіки».

2015 – Jan Dlugosz Academy in Czestochowa, Poland, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) – наукове стажування у межах обміну досвіду.

2012–2013 – Jagellonian University, Poland, Ягєллонський університет (Польща) – стипендіат індивідуального наукового гранту Вишеградського фонду (Visegrad Fund) «Розвиток музейної педагогіки у країнах Східної Європи та Польщі» (Visiting professor у Закладі педагогіки культури та історії ідей Інституту педагогіки Ягєллонського університету).

2011 – Pułtusk Academy of Humanities, Poland, Академія гуманістична в Пултуську (Польща) – стипендіат програми EMECW Academic Staff Mobility (Erasmus Mundus Lot 7: Білорусь, Молдова, Україна).

2011 – University of Warsaw, Poland, Варшавський університет (Польща) – стипендіат програми Каси Мяновського (Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki).

2010 – дотепер – науковий консультант з проведення «Педагогічного марафону» – системи інноваційних музейно-педагогічних заходів та проектів (на базі СЗШ № 50          м. Львова).

2010 – Дитячий музейний центр Музею-заповіднику «Кіжи» (РФ) – Учасник V літньої музейно-педагогічної школи «Музейно-педагогічні технології – ХХІ ст.».

2010 – Jagellonian University, Poland, Ягєллонський університет (Польща) – стипендіат індивідуального наукового гранту Фонду Королеви Ядвіги «Музейна педагогіка (edukacja muzealna) і культурна освіта (edukacja kulturalna) в системі вищої школи».

2009 – Академія перепідготовки працівників мистецтва, культури і туризму (РФ) – учасник навчальної програми «Науково-дослідницька робота музеїв. Нові музейно-педагогічні технології».

2008 – University of Warsaw, Poland, Варшавський університет (Польща) – стипендіат програми Каси Мяновського (Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki).

2007–2012 – Науковий консультант та експерт Львівського обласного освітнього проекту «Школа і музей: працюємо разом».

2007 – Jagellonian University, Poland, Ягєллонський університет (Польща), стипендіат індивідуального наукового гранту Фонду Королеви Ядвіги «Феномен реформаторської педагогіки у системі освіти Польщі».

2006–2011 – участь у наукових програмах, сесіях, семінарах Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), Instytutu Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”, University of Warsaw, Warszawa (Poland).

1999–2003 – участь у наукових програмах, сесіях, семінарах Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), University of Warsaw, Warszawa (Poland).

Нагороди

Львівський національний університет імені Івана Франка. Подяка Ректора за успіхи в навчальній та науковій роботі (2022)

Львівський національний університет імені Івана Франка. Подяка Ректора за успіхи в навчальній та науковій роботі (2013)

Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу пам’яті Волковинського В. «Музеї та музейна справа в Україні» (2010).

Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України (2009-2010).

Розклад