Педагогіка (ф-т культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Лепех М. Т.

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Педагогіка”, розробленої для студентів I курсу факультету культури і мистецтв (спеціальність “музичне мистецтво”) є поглиблене ознайомлення майбутніх фахівців з головними питаннями теорії та історії педагогіки, її зв’язків з психологією у контексті вивчення їх профільної дисципліни.

Зміст курсу надає уявлення про цілісну професійну діяльність педагога, його особи, сприяє формуванню гуманістичної спрямованості мислення

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами базових понять з педагогіки, розумінні психологічних процесів та педагогічних явищ; логічному засвоєнні теоретичних знань та виробленні навичок науково-дослідницької роботі. Певне місце у програмі відводиться проблемам аргументації, доказу, пошуку істини на основі розвитку елементів критичного мислення.

Рекомендована література

 

 1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К., 2005;
 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Підручник – К., 2003;
 3. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посіб. – К., 1995;
 4. Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. – Львів, 2005;
 5. Караманов О.В. Методика постановки цілей навчального заняття. – Львів, 2009;
 6. Карпенчук С.Г. Теорія та методика виховання: Навч. посібник. –К., 1997;
 7. Кириленко Г. С. Виховання почуттів. – К., 1989;
 8. Клепко С .Ф. Модернізаційні процеси в сучасній освіті. – К.,2008;
 9. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і писхічний розвиток особистості. – К., 1989;
 10. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX ст. – Тернопіль, 1996;
 11. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994;
 12. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Система освіти зарубіжних країн. – Львів, 2003.
 13. Кузьмінський А., Омеляненко В. Педагогіка: підручник. – К., 2003;
 14. Курляк І.Є. Українська гімназійна освіта в Галичині.. – Львів, 1997;
 15. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навч. посібник. – К., 2007;
 16. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К., 2001;
 17. Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української школи і педагогіки. – К., 2003;
 18. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2002;
 19. Педагогіка для громадянського суспільства / За заг. ред. д-ра пед. наук Т.Кошманової. – Львів, 2005;
 20. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004;
 21. Сисоєва С, Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003;
 22. Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини. – Івано-Франківськ, 1994;
 23. Фіцула М.М. Педагогіка: посібник. – К., 2000;
 24. Ягупов В. В. Педагогіка. – К., 2002;
 25. Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. – К., 2008.

Силабус:

Завантажити силабус