Вступ до спеціальності (спеціальність 231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Корнят В. С.ФПС-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПС-11

Опис курсу

Мета дисципліни «Вступ до спеціальності» — забезпечити успішну професійну адаптацію майбутніх соціальних працівників/педагогів на основі вивчення ними основних функцій соціального працівника/педагога, вимог до його особистості, організації трудової діяльності. Зазначена мета зумовила структуру і зміст навчальної програми, в якій основну увагу приділено характеристиці змістовних функцій сучасного соціального працівника/педагога, розгляду загальних питань діяльності соціального працівника/педагога в різних сферах праці та життя людей.

Вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності»  сприятиме реалізації практичної спрямованості підготовки соціального працівника/педагога на забезпечення соціальної, психологічної та педагогічної допомоги дітям, молоді у вирішенні різноманітних проблем життєдіяльності у складних соціально-психологічних умовах.

Основні завдання курсу:

 • допомогти студентам адаптуватись до навчання у ВНЗ;
 • формування умінь наукової організації навчальної діяльності, самостійної роботи студентів як підґрунтя оволодіння професійною діяльністю;
 • розкриття актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності в Україні;
 • формування гуманістично-орієнтованого професійного світогляду майбутнього соціального працівника/педагога, який розуміє потреби різних соціальних груп молоді;
 • ознайомлення зі сферами діяльності соціального працівника/педагога як можливими місцями праці.

Після закінчення курсу студент повинен знати:

 • загальні засади соціальної роботи, соціальної педагогіки; професійне призначення соціального працівника/педагога; принципи соціально-педагогічної роботи;
 • етичний і професійний кодекс соціальної роботи /соціальної педагогіки;
 • вимоги до особи соціального працівника/педагога;
 • міждисциплінарні зв’язки між соціальною педагогікою та іншими спеціальностями;
 • зміст та основні сфери діяльності соціального працівника/педагога.

Після опанування курсу студент повинен вміти:

 • організовувати власну навчальну діяльність;
 • застосовувати практично отримані знання;
 • виконувати творчо-пошукові завдання;
 • самостійно опрацьовувати педагогічну літературу;
 • моделювати ситуації, прогнозувати їх еволюцію та наслідки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Базова

 

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник / О.В. Безпалько. – К., 2009. – 208 с.
 2. Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності «Соціальна побота». Навчально – методичний посібник / О.Г. Карпенко. – К., 2009. – 242 с.
 3. Міщик Л.І. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка». Навчальний посібник  / Л.І. Міщик, О.П. Демченко. – К., 2013. – 328 с.
 4. Семигіна Т.В.  Мигович І. І. Вступ до соціальної роботи. Навчальний посібник  / Т.В. Семигіна. – К., 2005. – 303 с.

 

Допоміжна

 

 1. Дудкевич Т.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник / Т.В.Дудкевич, О.В.Савицька.  – К., 2007. – 256 с.
 2. Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. / Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська – К., 2008. – 256 с.
 3. Подоляк Л.Г., Психологія вищої школи: Практикум.  Навчальний посібник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К., 2008. – 336 с.

 

Матеріали

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Теми практичних та семінарських занять

Питання до іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму