Освітній менеджмент у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Основні завдання курсу – сприяти формуванню теоретичних знань щодо мети, завдань, функцій, принципів освітнього менеджменту; забезпечення людиноцентрованого підходу в управлінні навчальним закладом; ознайомити студентів з методами управління кадрами; особливостями, типами індивідуального стилю керівництва; нормами, принципами, прийомами ділового спілкування; методами впливу керівника на поведінку особистості.

У результаті студенти повинні знати суть, складові, типи іміджу викладача; напрями його формування; структуру педагогічного колективу; особливості групових процесів; механізми групової життєдіяльності; управління соціально-психологічним кліматом навчального закладу; принципи управління педагогічним колективом; стратегії, методи управління конфліктами в навчальному закладі.

Рекомендована література

 1. Бордюк В. М.  Менеджмент  освітньої  діяльності: методичні  рекомендації. – Рівне : РДГУ, 2007. – 71 с.
 2. Вагнер Т. Створення інноваторів: як виховати молодь, яка змінить світ. – К., 2015.
 3. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент [Текст] :навч. посібник. Вид. 3-е, випр. та доп. – К. : ЦНЛ, 2005. – 440 с.
 4. Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: [навч. посібник]. К.: Главник, 2006. – 143 с.
 5. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті [Текст]. – К. : Шкільний світ, 2007. – 119 c.
 6. Каленюк І. С.Економіка освіти [Текст] :навч. посібник. – К. :Знання України, 2005. – 316 с.
 7. Карамушка Л. М.Психологія освітнього менеджменту [Текст] :навч. посібник. – К. :Либідь, 2004. – 424 с.
 8. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Либідь, 2004. – 423 с.
 9. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навч.посібник. – К., 1993.
 10. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посібник. — К.: МАУП, 1996. – 176 с.
 11. Коломінський Н.Л. Науково-психологічні засади менеджменту в освіті // Освіта і управління. – 1997 – № 5. – С. 67-74.
 12. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти в США (1960-1998 рр.): Монографія. – Львів, 1999;
 13. Мармаза О. І.Менеджмент в освіті: секрети успішного управління [Текст] :науково-методичний посібник. – Харків : Основа, 2005. – 176 с.
 14. Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом [Текст]. – Харків : Основа, 2003. – 80 с.
 15. Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.
 16. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / О. І. Мармаза. – Х.: Основа, 2005. – 205 с.
 17. 17. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта України. – 2004. – 25 серп.
 18. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг в освіті [Текст] :навчально-методичний посібник. – К. :ОсвітаУкраїни, 2009. – 192 с
 19. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг в освіті: навч.–метод. посіб. – К. : Освіта України, 2009. – 192 с.
 20. Хміль Ф. І. Основи менеджменту [Текст] :підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с.
 21. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом [Текст]: навч. посіб. – К. :Знання, 2006. – 365 с.
 22. Цехмістрова, Г. С.Управління в освіті та педагогічнадіагностика: Навч.посібник. – К. : Слово, 2005. – 280 с.
 23. 23. Цуканова Т. Загальноосвітній навчальний заклад приватної форми власності: управлінський аспект // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – С. 59-65.
 24. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.
 25. Шоробура І.М. Менеджмент [текст] навчальний посібник / І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2014. – 457 с.

Силабус:

Завантажити силабус