Лабораторія музейної педагогіки

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали
  • Дослідження

Науково-навчальна Лабораторія (“Лабораторія музейної педагогіки”) створена при кафедрі загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка з метою координації зусиль науковців, музейних працівників, методистів, вчителів та усіх зацікавлених осіб у справі розвитку методики організації та проведення сучасних просвітницьких, навчальних та рекреаційних занять з різновіковою аудиторією у просторі музею та навколомузейному просторі м. Львова.

Ми підтримуватимемо різні моделі взаємодії вчителя/ викладача/ аніматора культури з відвідувачами музеїв, розуміючи під цією взаємодією ефективну міждисциплінарну комунікацію, яка ураховує спрямованість аудиторії, індивідуальні та вікові особливості розвитку особистості. Особливу увагу зосередимо на розвитку музейної дидактики (у контексті академічної та неформальної освіти) шляхом адаптації у музейному просторі інноваційних педагогічних технологій, музейно-педагогічних програм, відповідних форм, методів і прийомів навчання з учнівською та студентською молоддю.

Ми переконані, що така діяльність:

сприятиме реалізації потреби вчителів/ студентів/ учнів до творчої інтерпретації навчального матеріалу з гуманітарних та природничих дисциплін засобами музейної педагогіки;

стимулюватиме прагнення учнів максимально реалізувати свої пізнавальні інтереси, розвивати здібності і ефективно спілкуватися один з одним;

повноцінно розкриватиме культурно-освітній та рекреаційний напрями розвитку музейно-педагогічної діяльності;

забезпечуватиме музейних працівників арсеналом нетрадиційних форм взаємодії в музеї, орієнтованих як на інтерактивне навчання, так і на дозвілля.

Співробітники

завідувач (сумісник)КАРАМАНОВ Олексій Владиславовичзавідувач (сумісник)

Методичні матеріали

1. Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. – Караманов О. В. Музейна педагогіка у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / О. В. Караманов // Освіта та педагогічна думка. – 2012. – № 3. – С. 5-12.

2. Музей – школа – університет: особливості педагогічної взаємодії в сучасному “суспільстві знань”. – Караманов О. В. Музей – школа – університет: особливості педагогічної взаємодії у сучасному “суспільстві знань” / О. В. Караманов // Освіта та педагогічна думка. – 2013. – № 4 (159). – С. 44-50.

3. Сучасні тенденції розвитку музейної педагогіки в Україні. – Караманов О.В. // Матеріали науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 24-25 вересня 2013 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2013. – С. 35-37.

4. Застосування біографічних досліджень у музейно-педагогічній діяльності. – Караманов О.В. // Треті Зарембівські читання: Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ, 23 травня 2011 р.).

5. “Фрагменти життя” особистості як об’єкт психолого-педагогічних досліджень у музейному просторі. – Караманов О.В. // Четверті Зарембівські читання: Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від дня народження акад. В. І. Вернадського (м. Київ, 17 квітня 2013 р.).

6. Роль навчального середовища в реалізації музейно-педагогічних програм і проектів. – Караманов О.В. // Постметодика. – 2013. – № 3 (112). – С. 41-44.

7. “Педагогічний марафон” як форма ефективної організації взаємодії з учнями у музейному просторі. – Караманов О. В., Ласкій І. В. // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009. – Вип. 11. – С. 553-558.

8. Краєзнавча експедиція як форма діяльності шкільного музею. – Гайда Л. А. // Журнал “Краєзнавство” – №1-2, 2010. – С. 178-185.

9. Музейна педагогіка: пошук оптимальної моделі. – Гайда Л.А. // Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Кіровоград, 21-22 жовтня 2010р.).

10. Інноваційна освітня діяльність музеїв в Україні й Польщі. – Василишин М. С. // Матеріали науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 24-25 вересня 2013 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2013. – С. 15-17.

11. Музей: менеджмент і освітня діяльність. – / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с.

Дослідження

Лабораторія спрямовує свою діяльність на розробку теоретичних і практичних проблем музейної педагогіки – нового міждисциплінарного освітнього напряму – і ставить за мету адаптувати наукові знання до навчального процесу в галузі середньої та вищої освіти, неформальної освіти та освіти дорослих. Лабораторія проводить фундаментальні й прикладні міждисциплінарні дослідження.

Лабораторія працює у відповідності з тематичним планом. Усі виконані дослідження Лабораторії захищені авторським правом. Лабораторія має свій логотип, Веб-сторінку в Інтернеті.

Лабораторія є навчально-науковою структурою: вона бере участь у навчальному процесі, проводить діагностичні дослідження, залучає студентів до наукової роботи.

• Науково-дослідний напрям

Лабораторія проводить науково-прикладні дослідження і експертну роботу, що сприяє інноваційному розвитку навчально-виховного процесу у взаємодії школи і ВНЗ; вивчає й узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі музейної педагогіки; створює експериментальні майданчики із розробки та реалізації принципів музейної педагогіки

• Науково-методичний напрям

Лабораторія розробляє та апробує інноваційні авторські програми і навчальні посібники у галузі музейної педагогіки; виконує рецензування наукових праць, монографій та навчальних посібників; надає методичну допомогу працівникам освітніх установ з питань музейної педагогіки.

• Навчально-консультативний напрям

Лабораторія задіяна у системі додаткової освіти у формі організації курсів підвищення кваліфікації, проведення майстер-класів, конференцій і семінарів.

• Координаційний напрям

Лабораторія проводить координацію науково-дослідної та науково-методичної роботи кафедри, усіх зацікавлених освітніх установ м. Львова і окремих спеціалістів, що працюють у руслі музейної педагогіки.

• Інформаційний напрям

Лабораторія формує єдиний інформаційний простір прихильників музейної педагогіки, популяризує її ідеї, принципи, методи через ЗМІ, рекламну продукцію, лекції і семінари, пропаганду діяльності Лабораторії у регіоні та за його межами.

• Форми діяльності

Основними формами діяльності Лабораторії є науково-методичні семінари, науково-практичні конференції, “круглі столи” з обміну досвідом застосування ідей музейної педагогіки, проведення майстер-класів, організація і проведення авторських семінарів, розробка й презентація музейно-педагогічних програм, навчальних посібників, методичних рекомендацій.

• Організація роботи Лабораторії

Лабораторія проводить періодичні Засідання, які встановлені планом роботи. Засідання Лабораторії відбуваються у відкритому режимі. Завідувач Лабораторії складає план роботи Лабораторії на поточний навчальний рік, організує спільну роботу з іншими Лабораторіями, кафедрами, освітніми і культурними закладами, зарубіжними установами.

Завідувач Лабораторії має право брати участь у різних наукових стажуваннях та грантах, дослідницьких стипендіях, наукових конференціях, семінарах, інших заходах з метою налагодження контактів з аналогічними структурами в Україні та за її межами, організації науково-дослідної та просвітницької роботи Лабораторії.

Після завершення навчального року завідувач Лабораторії представляє на Кафедру загальної та соціальної педагогіки Звіт про проведену роботу.