Формування лідерських якостей особистості (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Караманов  О. В.
доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Формування лідерських якостей
особистості” є ознайомлення майбутніх фахівців з головними питаннями теорії і практики
лідерства. Курс “Формування лідерських якостей особистості” призначений для
з’ясування сутності понять «лідер», «лідерські якості»; допомоги студентам оволодіти
відповідними уміннями й навичками для формування ефективної культури організації
та управління, підготовки соціально активної особистості шляхом формування
відповідних лідерських якостей.

Рекомендована література

Базова

 Бенеш Г. Психологія: dtv-atlas: довідник. – К., 2007.

 1. Главник О., Бевз Г. Технології навчання дорослих – К:. Главник,2006;
 2. Главник О., Безпальча Р., Попова О. Тренерська валіза- К:. Главник, 2006;
 3. Головаха О. І., Паніна Н. В. Психологія людського взаємопорозуміння. – К.: Політвидав, 1989.
 4. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. – К.: ЕксОб, 2002.
 5. Основи лідерства / за ред.. І. Ібрагімової. – К., 2012.
 6. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – ІваноФранківськ. «Лілея НВ». 2015. – 296 с.
 7. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К., 2008;
 8. Шаргородська С. В. Тренінгова робота з підлітками та молоддю (з досвіду роботи соціального педагога)- Рівне: РОЦППСР, 2006.

Допоміжна

 Осюхіна А. Стратегія лідерства / А. Осюхіна // Завуч. – 2008. – № 23–24. – С. 67.

 1. Стешов А.В. Риторика для лидера. СПб.: НОУ “Экспресс”, 2003;
 2. Траверсе Т.М. Дослідження проблеми лідерства у сучасній політичній психології//Соціологія. Психологія.Педагогіка. – 2006, – №26, – С. 25-27.
 3. Хоменко І. В. Еристика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус