Заячук Юлія Дмитрівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: yuliya.zayachuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • порівняльна педагогіка;
 • сучасні світові тенденції розвитку вищої освіти;
 • європейські реформи у галузі вищої освіти;
 • європейські університетські моделі;
 • освітній простір;
 • освітня політика;
 • двомовна і крос-культурна освіта;
 • українознавчі інституції у системі вищої освіти Канади.

Курси

Вибрані публікації

Колективна монографія

 1. Заячук Ю. Д. Сучасна світова реальність вищої освіти: можливості та ризики // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колективна монографія / Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін. ; за заг. ред. Д. Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – C. 11–29.

Статті / тези доповідей

 1. Zayachuk Yuliya, Oleksyshyn Anastasiia. Distance learning: its peculiarities in higher education during world pandemic COVID-19 // Education: Modern Discourses. – 2022. – № 5. – С. 152–163.
 2. Заячук Ю. Д. Інтернаціоналізація вищої освіти інституційного рівня: приклад Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2022. – Вип. 36. – С. 85–93.
 3. Заячук Ю. Д., Олексишин А. А. Дистанційне навчання в реальності COVID-19: адаптивність до змін у просторі вищої освіти // Адаптивні процеси в освіті: збірник матеріалів 1-го Міжнародного наукового форуму / За заг. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки. – Київ–Харків, 2022. – Вип. 1 (4). – С. 212–214.
 4. Zayachuk Yuliya. Internationalization as a component of the national strategy for improvement of higher education space in Ukraine // Education: Modern Discourses. – 2021. – № 4. – С. 153–162.
 5. Zayachuk Yuliya, Yamelynets Mariana. Accreditation procedures as a factor of quality assurance of higher education in Germany // Pedagogika. Studia i Rozprawy. XXX, Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, pod redakcją K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa, 2021. – С. 179–189.
 6. Заячук Ю. Д. Аналіз національного рівня інтернаціоналізації вищої освіти: приклад України // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2021. – № 6 (344). Ч. 2. – С. 150–161.
 7. Заячук Ю. Д. Формування світового ринку послуг вищої освіти: конкуренція чи співпраця // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2021. – № 3. – С. 72–80.
 8. Заячук Ю. Д. Освітні програми ЄС та можливості для викладача українського університету // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 2. – С. 5–19.
 9. Заячук Ю. Д., Ковальська О. Місія університету в суспільстві: формування університетської традиції та сучасні виклики // Педагогічний дискурс. – 2020. – Вип. 29. – С. 38–50.
 10. Заячук Ю. Д. Інтернаціоналізація як складова діяльності університету та її роль у сучасній динаміці вищої освіти // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 34–44.
 11. Заячук Ю. Д. Програми міжнародної академічної мобільності як інструмент організації простору вищої освіти // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, 26–27 листопада 2021 року) / За заг. ред. О. М. Ієвлєва. –Львів, 2021. – С. 275–279.
 12. Заячук Ю. Д. Формування у магістрантів компетентності організації освітнього простору: на прикладі навчальної дисципліни «Експертна діяльність в галузі освіти» // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів V Міжнар. наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (24 червня 2021 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2021. – С. 64–67
 13. Zayachuk Yu. Higher education development: Finnish experience and Ukraine // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. – Тернопіль: Крок, 2021. – С. 106–107.
 14. Zayachuk, Yuliya. Integration of the Ukrainian Higher Education System into the European and World Educational Space // Research Initiative on Democratic Reforms in Ukraine, compiled by O. Bilash. – Edmonton, University of Alberta, 2020. – P. 17–30.
 15. Заячук Ю. Д. Інтернаціоналізація як складова діяльності сучасного університету: глобальна конкуренція чи всебічна співпраця // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ; Біла Церква: Авторитет, 2020. – С. 352–354.
 16. Заячук Ю. Д. Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті сучасної світової освітньої політики // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 105–106.
 17. Заячук Ю. Д. Сучасна світова динаміка вищої освіти: експертна оцінка ризиків // Pedagogika XXVII, № 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, pod redakcją K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa, 2018. – С. 119–131.
 18. Заячук Ю. Д. Європейська реформа освітнього менеджменту: експертна та управлінська складові / Ю. Д. Заячук // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Т. ІІ (80). – К.: Гнозис, 2018. – С.215–224.
 19. Заячук Ю. Д. Університет і суспільство: історичний вимір та сучасний глобалізований світ // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2017. – Вип. 32. – С. 21–28.
 20. Заячук Ю. Д. Глобальні тенденції та аспекти сучасних реформ у галузі вищої освіти // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ, 2017. – С. 57–59.
 21. Заячук Ю. Д. Сучасні “Головні гравці” у сфері вищої освіти: тенденції, роль та стратегії взаємовпливу //  Pedagogika XXIV, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod redakcją K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa, 2015. – С. 147–157.
 22. Zayachuk, Yuliya. Trends in Global Higher Education Reforms // Language and Culture in Post-Maidan Ukraine: Transformations at Work AND Higher Education Reform in Post-Maidan Ukraine. First Online Conference of the Higher Education Reform, Oct. 27-28, 2016.
 23. Заячук Ю. Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 179–186.
 24. Заячук Ю. Д., Цюк О. А. Система забезпечення якості вищої освіти: на прикладі університетських моделей Швеції та Німеччини // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Управління якістю освіти: стандартизація та інноваційність. – Вип. 36. – Том ІІ (62). – К., 2015. – С.103–111.
 25. Заячук Ю. Д.. Канадсько-українські зв’язки в контексті діяльності українознавчих інституцій в університетах Канади // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія: Педагогіка та психологія. – № 742. – Чернівці: Рута, 2015. – С. 58–65.
 26. Заячук Ю. Д. Європейські реформи у галузі вищої освіти: особливості їх адаптації різними країнами, базові цілі, нові можливості та “виклики” // Rocznik Polsko-Ukraiński. Tom XVI / Pod redakcją K. Rędzińskiego, D. Herciuka. – Częstochowa–Lwów: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014. – С. 113–122.
 27. Заячук Ю. Д. Сучасні реформи у галузі вищої освіти: досвід європейських країн // Порівняльно-педагогічні студії. –  2013 – № 4. – С. 109–113.
 28. Заячук Ю. Д. Сучасні європейські реформи у галузі вищої освіти: ключові цілі,  досвід європейських університетів та можливості для України // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. Т. 1 (34). – К., 2012. – С. 151–158.
 29. Zayachuk, Yuliya. Current Challenges of the Academic Profession: A Comparative Analysis of Differences between European Countries (Germany, Finland, and Ukraine) // “Changing Conditions and Changing Approaches of Academic Work”. – Presentations. – July 30, 2012.
 30. Заячук Ю. Д. Європейська політика в галузі вищої освіти: сучасні “виклики” для України // Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, T.1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. – Rzeszow: Wydawnyctwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.– С. 524–533.
 31. Заячук Ю. Д. Освітня діяльність вищих українознавчих інституцій Канади: тенденції сьогодення та можливості творчого застосування досвіду // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 605. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. – С. 24-33.
 32. Заячук Ю. Д. Взаємодія між Україною і Канадою в галузі освіти крізь призму діяльності українознавчих інституцій в канадських університетах // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства. – Чернівці, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, 2011. – С. 204 – 213.

Наукова біографія

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2005 р.

Доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки, 2008 р.

 • З 2006 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2002 – 2006: асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2004: захист кандидатської дисертації. Тема: “Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій у системі вищої освіти Канади (40–90-і рр. ХХ ст.)”.
 • 2000-2003: аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2000: випускник педагогічного факультету Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, повна вища освіта, спеціальність “Початкове навчання”, кваліфікація вчителя початкових класів та українознавства (диплом з відзнакою).
 • 1999: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, базова вища освіта за напрямом підготовки “Педагогіка”, кваліфікація бакалавра (диплом з відзнакою).

Професійна діяльність:

 • Автор понад 90 наукових публікацій.
 • Керівник наукового семінару кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, з 2012 р.
 • Координатор міжнародної студентської академічної мобільності факультету педагогічної освіти, з 2016 р.
 • Провела міжнародну гостьову лекцію на тему «Internationalization of higher education in Ukraine» на запрошення Центру Українських Канадських Студій Манітобського університету, м. Вінніпег, Канада, 27.01.2022.
 • Організувала серію міжнародних інтерактивних навчальних онлайн-занять для студентів ЛНУ імені Івана Франка у співпраці з міжнародними колегами, 2021, 2022, 2022.
 • Стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Вдимира Гнатюка з 21 лютого 2022 року по 4 квітня 2022 року на кафедрі педагогіки та менеджменту освіти.
 • Лектор на курсах професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності», Львівський національний університет імені Івана Франка. Лекції на тему «Освітні програми ЄС та можливості для викладача українського університету», 2021-2022.
 • Слухач курсів “Цифрові компетенції в освіті” в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, Львівський національний університет імені Івана Франка, 27.01.2020–07.02.2020.
 • Рецензент наукового журналу «Педагогіка» Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща / Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021-2022
 • Науковий керівник науково-дослідної теми кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка “Динаміка сучасних освітніх процесів в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз” (№ держреєстрації 0113U000879, термін виконання 2013-2017 роки).
 • Відповідальний секретар Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019 р.
 • Член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Організація освітнього простору: управління та експертиза» другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»).
 • Учасник круглого столу на тему “100-річчя незалежності Фінської Республіки: уроки для України”, м. Львів, 16 жовтня 2017 р.
 • Учасник тренінгу з практик визнання результатів навчання за програмами академічної мобільності в рамках Проекту Жана Моне “Західноукраїнський дослідницький центр європейських студій”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 13 вересня 2019 р.
 • Член Української асоціації дослідників освіти, 2017 р.
 • Член Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Проекти

 • 2022: Експерт Національного фонду досліджень України для проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктів з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсом «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері».
 • 2020: Експерт експертної ради Грантової програми “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти” Українського культурного фонду.
 • 2017: Університет Турку, м. Турку, Фінляндія, стажування на кафедрі педагогіки факультету освіти в рамках програми Erasmus+ KA 1: Міжнародна кредитна мобільність для викладачів / University of Turku, Finland (Department of Education, Faculty of Education). Erasmus+ KA 1: International Credit Mobility (staff), 2–16 травня 2017 р. [more] [photo]
 • 2015: Гумбольдтський університет, м. Берлін, Німеччина, наукове стажування в Центрі порівняльної освіти Інституту освітніх наук в рамках міжуніверситетської угоди про співпрацю / Humboldt University, Berlin, Germany. Науковий проект “Сучасні реформи вищої освіти: глобальні тенденції і адаптація до місцевих умов” (“Current higher education reforms: global trends and local adaptation”), 9–27 березня 2015 р.
 • 2015–2016: Альбертський університет, м. Едмонтон, Канада. Дослідний проект “Research initiative on democratic reforms in Ukraine” (“Дослідницька ініціатива щодо демократичних реформ в Україні”). Член групи “Higher education reform” (“Реформи у вищій освіті”). [more]
 • 2013–2016: Проект ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких освітніх програм в університетах Грузії і України”. Учасник робочої групи Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2011–2012: Гумбольдтський університет, м. Берлін, Німеччина / Humboldt University, Berlin, Germany та University of Turku, Finland. Стипендіат програми Erasmus Mundus Post-Doctoral program. [more]
 • 2009: Гумбольдтський університет, м. Берлін, Німеччина / Humboldt University, Berlin, Germany. Стипендіат програми EMECW Academic Staff Mobility.
 • 2007: University of Manitoba (Winnipeg), University of Saskatchewan (Saskatoon), University of Alberta (Edmonton), University of Toronto (Toronto), Canada. Стипендіат наукового гранту Канадського інституту українських студій.

Нагороди

 • 2009: Премія Львівської обласної державної адміністрації та Західноукраїнського наукового центру для молодих вчених.
 • 2012: Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад