Педагогіка і психологія вищої школи (ф-т іноз. мов, переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Заячук Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Курс призначений для магістрантів I курсу магістратури факультету іноземних
мов, спеціальності «Переклад».

Метою курсу є набуття студентами знань про засади педагогічного процесу у вищій
школі; вироблення вмінь організації навчального процесу у закладі вищої освіти;
формування особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої освіти.
Завдання курсу полягають у: формуванні у студентів знань головних положень сучасної
філософії освіти, формуванні знань, умінь та навичок організації освітнього процесу у
вищій школі; систематизації знань про вищу освіту як ключовий етап професійного
розвитку особистості, її компетентності та самосвідомості; розвиток у студентів
позитивної мотивації вивчення курсу педагогіки вищої школи та професійної діяльності
викладача; формування знань світових тенденцій розвитку сучасної освіти і освітнього
простору; набутті студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій у вищій школі
та прийняття педагогічно доцільних рішень; формуванні особистісного ставлення до
гуманістичних цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної
викладацької діяльності.

Рекомендована література

Основна

1. Алексюк А М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. – К.,1998.
2. Вітвіцька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за рейтингово-модульною
системою навчання. – К., 2006.
3. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в
Україні. – К., 1995.
4. Закон України “Про вищу освіту”// Відомості Верховної Ради. – 2014, № 37–38,
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
5. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях:
навч. посіб. – Харків, 2016. – 260 с.
6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К., 2005.
7. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / За ред. В. І. Лозової. – Харків, 2006.
8. Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої школи.
Навчальний посібник / За заг. ред. О. Г. Мороза. – К., 2003. – 267 с.
9. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи // Навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів. К., 2009. – 472 с.
10. Педагогіка вищої школи / За ред. З. Н. Курлянд. К.: «Знання», 2005.
11. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – Одеса, 2002.
12. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.
13. Товканець Г. В. Університетська освіта: навч.-метод. посіб. – К.: Кондор, 2013. – 186 с.
14. Туркот Т. І., Коновал О. А. Педагогіка та психологія вищої школи: Навч. посіб. для
студентів вищих навчальних закладів. Херсон: Олді-плюс, 2017. – 466 с.
15. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи. – К., 2006.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус