Експертна діяльність в галузі освіти (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Заячук Ю. Д.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51доцент Заячук Ю. Д.
ФПО-51здоцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Дисципліна «Експертна діяльність в галузі освіти» є нормативною дисципліною зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», (кваліфікації «Магістр освітніх, педагогічних наук; професіонал з управління та експертизи освітнього простору») для освітньо-професійної програми «Організація освітнього простору: управління та експертиза» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Викладається в обсязі 4 кредитів за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є мета, сутність та методи експертної діяльності як важливої складової та одного з основних механізмів забезпечення розвитку галузі освіти. Вагомим для розробки навчальної дисципліни є аспект адаптації найкращого європейського досвіду з розвитку освітньої галузі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Експертна діяльність в галузі освіти» є формування професійної компетентності експерта у галузі освіти – фахівця, який спеціалізується на питаннях розвитку сучасної освіти, освітньої політики, забезпечення якості освіти та здатний надавати консультаційну допомогу з питань освіти, створення стратегічного освітнього проекту, здійснювати консультаційний супровід і підтримку процесів розвитку освіти. Курс має на меті формування у магістрантів розуміння експертної діяльності, яка за своєю структурою включає дослідницько-аналітичну, проектувальну та консультативну складові, як важливої частини розвитку освітньої галузі та механізму забезпечення якості освіти; формування знань світових тенденцій розвитку сучасної освіти та вміння їх оцінювати, аналізувати і прогнозувати; формування розуміння освітньої політики як інструменту реалізації цілей держави і замовників освітніх послуг.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус