Освітній менеджмент у вищій школі (033 «Філософія»)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Заячук Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Дисципліна «Освітній менеджмент у вищій школі» орієнтована на формування
психолого-педагогічної готовності до здійснення управлінської діяльності та призначена
для формування і розвитку у магістрантів низки компетентностей, зокрема: приймати
ефективні рішення щодо стратегії розвитку закладу вищої освіти; здійснювати аналіз,
оцінку сучасних світових процесів розвитку вищої освіти і прогнозування ризиків,
пов’язаних з новою динамікою вищої освіти; аналізувати реформу в галузі освітнього
менеджменту та управління закладом вищої освіти як частину трансформації європейської
вищої освіти; створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух
партнерства у команді; розробляти наукові проекти у галузі освітнього менеджменту у
вищій школі і презентувати їх результати.

Рекомендована література

Базова

1. Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації. – Харків, 2017. – 126 с.
2. Менеджмент в освіті / За ред. проф. В. Крижка. – К.: Освіта України, 2020. – 465 с.
3. Менеджмент и организационное развитие высшей школы: учеб. / Под общ. ред. М. Н.
Певзнера. – Днепропетровск, 2012. – 528 с.
4. Освітній менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – К.,
2003.
5. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / За ред. В. Кременя, Т.
Левовицького, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство
«Едельвейс», 2013. – 460 с. Режим доступу:
https://lib.iitta.gov.ua/711911/1/ukr_pol_monograf_478_06.pdf .

Допоміжна

6. Аніскіна Н. О., Пасечнікова С. П. Технологія планування стратегічних змін. – Харків,
2005.
7. Барнетт Р. Осмысление университета: по материалам инаугурационной профессорской
лекции, прочитанной в Институте образования Лондонского университета 25 октября
1997 г. // Образование в современной культуре. Ред. М. Гусаковский. – Минск, 2001. –
С. 68–82.
8. Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін. Правові засади реалізації Болонського процесу
в Україні: монографія. – Київ: Пріоритети, 2014. Режим доступу: https://ihed.org.ua/wp-
content/uploads/2018/09/bologna-process-in-ukraine.pdf
9. Бурдонос Л. І., Малишко В. В. Менеджмент і маркетинг в освіті: навч.-метод. посіб.
– Переяслав-Хмельницький, 2019. – 90 с.
10. Даниленко Л. І. Інноваційний освітній менеджмент. – К., 2006.
11. Дебич М. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід. –
Ніжин, 2019. Режим доступу: https://ihed.org.ua/wp-
content/uploads/2019/11/Debych_M_2-12-2019_monogr_disert.pdf
12. Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту. К.: Ленвіт, 2007. – 264 с.
13. Заячук Ю. Д. Інтернаціоналізація як складова діяльності університету та її роль у
сучасній динаміці вищої освіти // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. –
С. 34–44. doi: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-34-44
14. Заячук Ю. Д. Освітній програми ЄС та можливості для викладача українського
університету // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 2. – С. 5–19.
doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-5-19.
15. Коротяєв Б. І., Курило В. С. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя:
монографія. – Луганськ, 2009. – 308 с.
16. Крижко В. В. Теорія і практика менеджменту в освіті: Навч. посіб. – К., 2005.
17. Курбатов С. Університетські рейтинги як фактор легітимізації елітного статусу
освіти в сучасних умовах. – Суми, 2010. – 48 с.
18. Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: навч. посіб. – К.: АСК,
2004.
19. Управління освітнім процесом у закладах вищої освіти / За заг. ред. Г. Ф.
Пономарьової. – Харків, 2018. – 56 с.
20. Федоров В. Д. Менеджмент закладу освіти, менеджер закладу освіти: психологічні
засади. – Кам’янець-Подільський, 2004.
21. Slowey M., Schuetze H., Zubrzycki T. Inequality, Innovation and Reform in Higher
Education Inequality. – Cham, Switzerland, 2020. – 330 p. https://doi.org/10.1007/978-3-
030-28227-1 .
22. Schuetze H. University Governance Reform: The Drivers and the Driven // University
Governance and reform. – Pittsburg, 2012. – P. 3–10.
23. Wolter A. From the Academic Republic to the Managerial University: The Implementation
of New Governance Structures in German Higher Education // University of Tsukuba,
Journal of University Studies, 2007. – № 35. – P. 111–133.

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус