Методика розвитку критичного мислення (013 «Початкова освіта»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
48Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
448доцент Цюра С. Б.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФПШ-21доцент Цюра С. Б.
ФПШ-22доцент Заячук Ю. Д.
ФПШ-23Троханяк  Н. А.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами функціональною моделлю критичного мислення, що базується на ґрунті цінностей, усвідомленості, самостійності, рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості, самоорганізованості когнітивних дій.

Основними завданнями є: оволодіння студентами:
– знаннями про основні мислительні процедури і стратегії мислення
– метакогнітивними вміннями і техніками критичного мислення;
– методичними засадами формування в учнів початкової школи системи метакогнітивних умінь та початкових основ критичного мислення.

Рекомендована література

Основна

1. Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій. –
Харків. : Вид. група "Основа", 2010. – 95 с.
2. Розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах Нової української школи :
методичний посібник / автор-уклад. Н. Б. Ларіонова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 64 с
3. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С.,
Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. — К.: Вид_во «Плеяди», 2006. — 220 с.
https://www.criticalthinking.expert/book-
criticalthinking/FREE_tehnolog%D1%96%D1%97_rozvitku_kritichnogo_mislennja_uchn%D
1%96v.pdf
4. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. – Харків : Основа, 2008. – 187 с. http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/Posibnyky/ReaderCT.pdf
5. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. –
Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 268 с

Допоміжна

6. Деніел Канеман Мислення швидке і повільне. К.: Наш Формат. – 2019. – 480 с.
7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М.
Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
8. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості :
монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-
во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 540 с.
8. Починкова М. М. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи
у процесі професійної підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Марія Миколаївна
Починкова ; наук. кер. Олена Леонідівна Караман ; Державний заклад «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ, 2021. – 572 с.
9. Починкова М. М. Критичне мислення в контексті вимог Нової української школи. Вісник
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2019. №
1 (324) березень. С. 260‒268
9. Савчин, М. В. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./
М. В. Савчин.- К.: Академвидав, 2011.- 464 с
10. Фрейре П. Формування критичної свідомості / Фрейре П. ; [з англ. пер. О. Дем’янчук].
— К. : Юніверс, 2003. — 176 с

Інші інформаційні ресурси:

1. Starkey L. Critical thinking skills success / L. Starkey. – NY: Learning Express, LLC., 2004. –
169 p.
2. Сritical Thinking. – Режим доступу: http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-
thinking/766
3. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and
Instruction. Executive Summary // Dr. Peter A. Facione (Dean of the College of Arts and Sciences,
Santa Clara University). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html
4. Ennis R. H. Critical Thinking Assessment / R. H. Ennis / Fasko D. Critical Thinking and
Reasoning: Current Research, Theory, and Practice. Hampton Press, 2003.
5. ЗНО онлайн. Онлайн тести ТЗНПК https://zno.osvita.ua/master/tznpk/500/
5. Посттест критичного мислення. : сайт. — URL:
http://evolkov.net/critic.think/tests/posttest.01.html
6. Претест критичного мислення. : сайт. — URL:
http://evolkov.net/critic.think/tests/pretest.01.quest.html
7. Тест-есе Еніса-Віера для оцінювання и навчання критичного мислення. : сайт. — URL:
http://evolkov.net/critic.think/tests/Ennis-Weir.critic.think.essay.test.html
8. criticalthinking.org
9.https://pidruchnyk.com.ua/

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус