Цюра Світлана Богданівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: svitlana.tsyura@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 •  філософські основи процесу виховання,  загальнонаукова методологія самоорганізовуваних систем у контексті  педагогічних систем;
 • методологія компаративного дослідження;
 • технології організації виховного середовища;
 • психологічні засади навчального процесу як пізнавального; стратегії мислення;
 • історія розвитку освіти в Україні і за кордоном.

Курси

Вибрані публікації

 

 1. Цюра С. Системне професійне мислення майбутнього вчителя: педагогічні умови формування досвіду критичного мислення. Вісник Львів. ун-ту Серія педагогічна, 2023. – Вип 39. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.i39 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/12048
 2. Єфремова О., Гуменюк О., Цюра С., Гуменюк В. Неформальна освіта: особистісна й професійна спрямованість та ставлення студентів // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective, №2 (2023) 149–157. https://doi.org/10.31891/pcs.2023.2.21
 3. Цюра С., Гуменюк О., Єфремова О. Розвиток soft skills педагога: толерантність до невизначеності та мислення в умовах нестабільності / Світлана Цюра, Ольга Гуменюк, Оксана Єфремова // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2022. – Вип. 37. – С. 193-206. https://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/issue/archive
 4. Цюра С., Ілечко Т. Педагогічні засади діяльності Державної служби якості освіти України / Світлана Цюра, Тарас Ілечко // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2021. – Вип. 35 . – С. 208-218.
 5. Цюра С., Терзалова А. Нормативне закріплення понять “освітнє середовище”, “освітній простір”,  “освітній процес” у контексті педагогічної термінології/ Світлана Цюра  // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2020.    №5(184) 2020. С.111-117 (Index Copernicus) DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5/184.2020  http://mir.dspu.edu.ua/article/view/223082/0
 6. Цюра С. Соціокультурні та педагогічні акценти освітнього простору української школи: перспектива й ретроспектива / Світлана Цюра // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2019.- Вип. 34 . – С. 253-259.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10593/10797
 7. Tsiura S., Kalahurka K., Myshchyshyn I. Education as a National Value of Ukrainian Society on its Way of Gaining Independence in the West-Ukrainian Pedagogikal Press of Galicia up to 1918 // Czech-Polish historical and pedagogical journal. Brno. 11/2019/1. P. 98-106.  Web of Science
  https://www.researchgate.net/publication/339632848_Education_as_a_National_Value_of_Ukrainian_Society_on_its_Way_of_Gaining_Independence_in_the_West-Ukrainian_Pedagogical_Press_of_Galicia_up_to_1918
 8. Цюра С.Б., Боднарчук Т.В. Розвиток білінгвальної освіти в Австрії : історія, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : монографія / С.Б.Цюра, Т.В. Боднарчук. – Кам’янець-Подільський: 2019. – 296 с.
 9. БіляковськаО, Мищишин І., Цюра С. Дидактика вищої школи / О. Біляковська, І.Мищишин С. Цюра // Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України. – Львів. – 2013. – 360 с. (– С. 5–7; 8–84; 143–190 )
 10. Цюра С. Спеціалізована основа знань вчителя: концепція Лі Шульмана в контексті набуття студентами педагогічних знань  / Світлана Цюра  // Рrace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  PEDAGOGIKA. T. XXVІІІ : Pedagogika.Studia i Rozprawy / pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Mirosława Łapota. – Częstochowa, 2019. – S.73-81. –  https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/Pedagogika/index
 11. Цюра С. Соціокультурні та педагогічні акценти освітнього простору української школи: перспектива й ретроспектива / Світлана Цюра  // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2019.- Вип. 34 . – С. 253-259. фахове http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10593/10797
 12. Цюра С. Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень / С. Б. Цюра // Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів : хрестоматія / авторський колектив, – К. : Педагогічна думка, 2015.  – 176 с.  – С. 95 – 102.  http://lib.iitta.gov.ua/714839/1/maket_2.pdf
 13. Цюра С. Принципи порівняльних педагогічних досліджень / Світлана Цюра // Рrace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PEDAGOGIKA. T. XXV. nr. 2. / pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Mirosława Łapota. – Częstochowa, 2016.–   S.121-130. –    565 s.http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/index.php?page=6-15-pedagogika-t-xxv-nr-2
 14. Цюра С. Prywatna szkoła na Ukrainie: w poszukiwaniu nowego modelu partnerstwa społecznego szkoły i rodziny / С. Цюра //  Prace naukowo-dydaktyczne państwowej wyższej szkoły zawodowej im. S.Pigonia w Krośnie. Zeszyt 56. – Кrosno.–2012.– S.339-349
 15. Цюра С. Приватна школа: еволюція соціального партнерства школи сім’ї і держави / Світлана Цюра //Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Т.6.  Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Д. Герцюка і І Мищишин. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 218-231. – 420
 16. Цюра С. Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень/ С. Цюра // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал. К., 2013 – № 2-3 (16).– С.7 – 13. http://pps.udpu.edu.ua/issue/view/2412
 17. Цюра С. Характерні особливості педагогічного середовища розвитку сиблінгів / С.Б.Цюра // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2016.- Вип. 30 . – С.80-90 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/issue/view/210
 18. Цюра С. Особливості та спрямованість соціально-педагогічної роботи з сиблінгами / С.Б. Цюра // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145). – С. 50-54.  http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/09/2_145_2017.pdf
 19. Гуменюк В.В., Цюра С.Б., Гуменюк О.М. Динаміка, сучасний стан і перспективи здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні / В.В. Гуменюк, С.Б. Цюра, О.М. Гуменюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (27), Issuec : 51. Budapest, 2015. – C.31-36. – 98 c. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iii27_51.pdf
 20. Цюра С. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості / С. Цюра // Український педагогічний журнал. К., 2015. № 4. – С. 65-72. http://uej.undip.org.ua/products/2015/article3.php
 21. Myshchyshyn I., Tcura S. Contribution of orders and institutes of consecrated life of Ukrainian Greek-Catholic Church to the formation of national consciousness of Ukrainian children and youth / І. Myshchyshyn, S. Tcura// Czech-Polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno, 2014. – Vol. 6 /2014/1. – P.20–29 https://www.ped.muni.cz/cphpjournal/620141.html
 22. Гуменюк О., Цюра С., Гуменюк В. Методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх медичних сестер / О. Гуменюк, С. Цюра, В. Гуменюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019. Вип. 1. Педагогіка. https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/visnyk_1_2019.pdf
 23. Гуменюк О., Цюра С., Гуменюк В., Єфремова О. Дидактичний потенціал персонального освітнього простору в формуванні досвіду професійної мобільності майбутніх медичних сестер / С. Цюра, О. Гуменюк, В. Гуменюк, О. Єфремова  //  Молодь і ринок. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173). – С.19-23. http://mir.dspu.edu.ua/article/viewFile/174376/174328
 24. Тsura S., Myshchyshyn I. Individual time perspective of a student: the self-conception of a prospective teacher / Svitlana  Тsura,  Iryna Myshchyshyn  // European ideas in the pedagogical ought: from national to supranational points of view. Some totalitarian aspects // Editors Ryszard Kucha and Henryk Cudak. – Lodz : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nayk,  2013. – Р. 259–284.
 25. Цюра С. Боднарчук Т. В.Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Україні / С. Цюра, Т. Боднарчук //  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики  навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // зб.наук. пр.– Випуск 32  / Редкол.: І.Я.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2012. (– 538с.) С. 494-500
 26. Цюра С. Нові моделі соціального партнерства школи і сім’ї : приватна школа в Україні / С. Цюра // Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”. – Випуск 11. –  : Видавець ПП Зволейко Д.Г. – 2012. – (330 с.) С. 101-107.
 27. Цюра С. Prywatna szkoła na Ukrainie: w poszukiwaniu nowego modelu partnerstwa społecznego szkoły i rodziny / С. Цюра //  Prace naukowo-dydaktyczne państwowej wyższej szkoły zawodowej im. S.Pigonia w Krośnie. Zeszyt 56. – Кrosno.–2012.– S.339-349
 28. Цюра С. Калинюк Т. В.Характерні особливості відношення випускників до навчання у школі з поглибленим вивченням німецької мови: емпіричний аналіз / С. Цюра, Т. Калинюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Темат.вип./ [ Ін-тут вищ.осв. НАПН України; Київ. Міжнар. ун-тет; Ін-тут соціальної та політичної психології НАПН України та ін. ] . – К. 2011. – Додаток 2 до №3, т.8(33). – С. 390-397
 29. Цюра С. Особливості побудови суб’єктної часової перспективи (на прикладі професійної «Я-концепції» студента – майбутнього вчителя / С. Цюра // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. –  Львів,  – Вип. 27. – С.30-42. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4909
 30. Цюра С. Гуменюк В.В.Історичний досвід і перспективи підготовки в Україні іноземних студентів (на прикладі медичної освіти) / С. Цюра, В. Гуменюк // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: Наук. альм. Ч.6. / Упор. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. Львів, 2011. – С 275 – 282.
 31. Цюра С. Педагогічний вплив на розвиток професійної концепції студента. / С. Цюра //  Вісник Львівського університету. Серія педагогічна вип. 25. Ч.4. – 2009. –  С.94-103 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/5429
 32. Цюра С. Гуменюк О.М.Розвиток професійної “Я-концепції” студента як фактор його фахової адаптації / С. Цюра, О. Гуменюк // Гуманітарні основи професійної адаптації майбутніх фахівців: Монографія / За ред. Г.П.Васяновича, С.М.Вдович. – Львів: 2009. –  334с. (Авт. С.44-57)
 33. Цюра С. Професійна підготовка вчителя у контексті педагогічної методології / С. Цюра //  Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи. Зб. наук. праць / За ред. Д.Герцюка і Р.Кухи. – Львів. 2008. – С.136-145
 34. Цюра С. Психологічні та психолінгвістичні особливості дослідження сфери сенсів особистості майбутнього вчителя / С. Цюра // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 23. Львів 2008. –  С.98-109 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/5797
 35. Цюра С. Мищишин І. Я. Якісні пріоритети розвитку сфери сенсів особистості майбутнього фахівця (на прикладі підготовки вчителя) / С. Цюра, І. Мищишин // Вища освіта України. – К., 2008. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – Додаток 3, т. ІУ. – С.593-598
 36. Цюра С. Соціально-педагогічні аспекти розвитку цінностей громадянського суспільства в Україні: синергетичний підхід / С. Цюра // Другий український педагогічний Конгрес. Збірник праць Львів, 2006. – С.174-182
 37. Цюра С. Педагогіка особистого досвіду / С. Цюра // Практикум для самостійної роботи.– Львів. 2006. – Ч.1. 186 с.
 38. Цюра С. Педагогічна взаємодія у вищій школі: синергетичний підхід/ С. Цюра // Вісник Львівського університету.2004. Серія педагогічна. Вип. 18. – С.19-29 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/6276
 39. Цюра С. Педагогічна взаємодія як система самоорганізовувана / С. Цюра // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна Вип. 19. Вид-во Львів, 2005. – С.51-64. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/6021
 40. Цюра С. Еволюція ідеї Українського педагогічного конгресу в контексті завдань західноукраїнського освітнього середовища/ С. Цюра //  Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Науковий альманах. – Ч.3.  Упор. і наук. ред. П.Сікорський, Д.Герцюк, Ю.Заячук. – Львів. 2005. –  С. 46-51
 41. Цюра С. Особистісно-орієнтований підхід: від концептуальних засад до професійної підготовки вчителя / С. Цюра // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 16. – Ч.1. – Львів, 2002. – С. 22-28
 42. Цюра С. Идея народности в образовательной периодической прессе Восточной Галиции второй половины ХІХ – начале ХХ вв. / С. Цюра // Edukacia Panstwo Narod w Europie Srodkowej i Wsochodniej XIX w. –Wroclaw, 2002. – С.95-99
 43. Цюра С. Педагогічні часописи товариства “Рідна школа” / С. Цюра // Товариство “Рідна школа”:Історія і сучасність:Наук.альм.Ч.1./Упоряд. і наук.ред. Д.Герцюк, С.Ярема. – Львів: Вид. Львів.край.т-ва “Рідна школа”, каф.педагогіки ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- Ч.1. –113-137
 44. Цюра С. Філософсько-педагогічні аспекти виховання у середовищі студенської молоді / С. Цюра // Вісник Львівського університету. 2001. Серія педагогічна. Вип. 15. – с.145-153
 45. Цюра С. І. Курляк Ukraińska prasa pedagogiczna w Awstro-Węgrzech (1863-1916) / С. Цюра, І. Курляк // Lubelski rocznik pedagogiczny T.XYIII.- Lublin 1998. – С.247-252
 46. Цюра С. Внесок професійного вчительського журналу “Промінь” у розвиток західноукраїнського  шкільництва/ С. Цюра //  Педагогіка і психологія професійної освіти.–Львів, 1997.-№1. – С.62-64

 

Наукова біографія

Цюра (Лаба) Світлана Богданівна (1962 р.н., нар. у с.Серники Перемишлянського р-ну Львівської обл.) – кандидат педагогічних наук (1994), доцент (1998). Закінчила Серниківську восьмирічну (1976) та Бібрську середню школу (1978), історичний факультет Львівського державного  університету імені І.Франка (1986), аспірантуру при кафедрі педагогіки і психології ЛДУ імені І.Франка (1993).

Протягом 1978-1983 рр. працювала  у Лопушнянській, Любешківській та Серниківській восьмирічній школах Перемишлянського р-ну.

З 1983 р. працює на кафедрі педагогіки і психології Львівського  університету ім. І.Франка старшим лаборантом, асистентом з погодинною оплатою. Паралельно викладала історію і правознавство у Серниківській основній школі Перемишлянського р-ну (1993-1996) та у 1985-86 рр. читала курс історії у Львівському  ПТУ № 53.

З 1992 р. працює  асистентом, з 1994 р. і до сьогодні доцентом  кафедри загальної та соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладала окремі лекційні курси у Львівському медичному інституті, Українському Католицькому Університеті.

Автор понад 130 наукових публікацій, з них дві монографії, дванадцять навчальних посібників, більш як 15 статей опубліковано  за кордоном. Кандидатська дисертація “Ідея української національної школи у педагогічній пресі західноукраїнських земель другої половини Х1Х- початку ХХ ст.” була захищена у Прикарпатському університеті імені  В.Стефаника у 1994 році – це був перший на заході України захист кандидатських дисертацій з педагогіки.

Науковий керівник дисертаційних досліджень Когут С.Я. (кандидатська дисертація захищена у 2006 році), Калинюк Т.В. (2012), Бондарчук Т.В. (2012),  Гуменюка В.В (2016).

З 2018 року гарант Освітньої програми “Організація освітнього простору: управління та експертиза”.

 

Проекти

1. Спільний видавничий  українсько-польський проект: “Педагогічна освіта в Україні та Польщі: реалії та перспективи”., 2009 р.; результати – участь у міжнародній конференції, опублікована стаття.

2.Брала участь у міжнародному англомовному проекті “Визначні педагогічні діячі та їхній вплив на процес європейської інтеграції: минуле, сучасне, майбутнє”, Польща Люблін 2012. За результатами участі у проекті опубліковано статтю у англомовному збірнику наукових праць

Розклад