Педагогіка сімейного виховання (012 «Дошкільна освіта», бакалаврат ІІ курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ФПД-21Троханяк  Н. А.
ФПД-22доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системного уявлення про сім’ю як середовище розвитку і виховання; формування професійних вмінь педагога використовувати знання педагогіки сім’ї для аналізу її виховної функції та планування і організації педагогічної взаємодії вихователя дітей раннього та дошкільного віку і сім’ї, яка спрямована на різнобічний розвиток дитини.

Основними завданнями є: оволодіння студентами досвідом:
– оперування знаннями про педагогіку сім’ї та її роль у розвитку і вихованні дитини раннього та дошкільного віку, основні психолого-педагогічні засади сімейного виховання;
– спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації про різні аспекти і сторони сімейного виховання дітей;
– планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії сімейного виховного середовища дитини із середовищем її розвитку – професійним педагогічним та дитячим.

Рекомендована література

Основна

1. Педагогіка сімейного виховання : підручник. Вид. 3-тє, доп., перероб. / Л.М. Маценко. –
Київ : ЦП «Компринт» 2019. 356с
2. Педагогіка сімейного виховання: навчальний посібник/ О.Д.Замашкіна –. Ізмаїл: РВВ
ІДГУ, 2016. – 400с.
3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Навч. Посібн.: К. Академвидав, 2006. – 456 с.
4. Психологія сім’ї : навчальний посібник /Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та
ін.; за заг. ред. В.М.Поліщука. – Суми,2009. 282 с.
5. Радчук Г.К., Тіунова О.В. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків: навчально-
методичний посібник. – Тернопіль Навч. книга – Богдан, 2010. -120с.

Допоміжна

6. Бондаровська В. та ін. Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та
ін., ТОВ “Батискаф”. – К. – 2003. – 320 с.
7. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. – 96 с.
8. Браун-Галковська Марія Домашня психологія: Подружжя, діти, родина / Пер. з польськ.
З.Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с.
9. Воскресенська О. В. Вплив батьків на конкурентні відносини сиблінгів Вісник
Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім.
Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-т 2008 149- 151
10. Вінтергофф, М. Маленьким тиранам – ні! або Чому самого лише виховання недостатньо :
як знайти вихід / М. Вінтергофф . ─ К. : Темпора, 2011 .
11. Вінтергофф М. Чому наші діти стають тиранами, або Загублене дитинство / М.
Вінтергофф ; пер. С. Матіяш. – К. : Темпора, 2011. – 176 с.
12. Еммі Чуа. Бойовий гімн матері тигриці. http://loveread.ec/view_global.php?id=47843
13. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. — К.: Дитячий Фонд
ООН (ЮНІСЕФ), 2002. – 318 с.
14. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.:
ДЦССМ, 2003. – 184 с.
15. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й. Капської — К.: КДЦССМ, 2000. – 258 с.

Інтернет-джерела

16. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20.
17. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12;
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Інші інформаційні ресурси:

https://stud.com.ua/178351/pedagogika/doshkilna_pedagogika
https://vseosvita.ua/library

Дошкільник

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус