Педагогіка і психологія вищої школи (історичний ф-т, 5 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9

Опис курсу

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітня програма  ОПП  “Історія та археологія”

Факультет історичний, магістри І курс

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка і психологія вищої школи” є формування магістрами цілісного розуміння мети, завдань та процесуальних характеристик педагогічної діяльності у закладі вищої освіти на основі   систематизації психологічних та педагогічних знань і умінь, практичного досвіду.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка  і психологія вищої школи” є:

 • формування у магістрів знань головних положень людиноцентризму і суб’єкт-суб’єктного підходу до проєктування та реалізації освітніх змін;
 • формування знань про принципи та чинники розвитку психічних якостей, пізнавальних процесів та індивідуальних особливостей у юнацькому та дорослому віці;
 • систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап професійного розвитку особистості, її професійного мислення, компетентності та самосвідомості;
 • формування знань психолого-педагогічних засад, умінь та   навиків організації освітнього процесу у закладах вищої освіти;
 • набуття студентами умінь психолого-педагогічного аналізу та прийняття педагогічно доцільних рішень;
 • формування у магістрів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької діяльності.

Рекомендована література

 • Рекомендована література до курсуБазова
  1. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. Навч. пос. – Львів, 2013.
  2. Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі:
   навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 456 с.
  3. Марцева Л.А. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. / Л.А. Марцева.  – Житомир:    – 150 c. http://surl.li/jokxl
  4. Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н. Мачинська, А. Федорович, Н. Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
  5. Психологія розвитку особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. К.В. Седих. – Полтава : Астрая, 2018. – 342 с. http://surl.li/joleu
  6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. Київ: Каравела, 2017. 360 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/33688061.pdf

   

   

   

  Допоміжна

   

  1. Асистентська педагогічна практика студентів(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») Робоча програма та інструктивні матеріали / уклад Герцюк Д.Д., Ковальчук Л.О., Равчина Т.В., Цюра С.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 56с
  2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2012. 352 с.
  3. Психологія вищої школи: Підручник.2-е вид.– К.: Каравела,2008.–352с
  4. Психологія юнацького віку

  https://pidru4niki.com/1486011037101/psihologiya/psihologiya_yunatskogo_viku

  1. Траверсе Т.М. Психологічні особливості професійного розвитку особистості на початковому етапі професійної освіти. URL:

  https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/4/visnuk_24.pdf

  1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ : «Академвидав», 352 с.
  2. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду. Практикум для самостійної роботи.  Л. 2006.
  3. Zimbardo P.G. Man Interrupted : Why Young Man are Struggling an What we can do about it. (Чому молода людина бореться і як з цього приводу маємо діяти) Nikita Coulombe; Conan Press, 2016

   

   

   Інформаційні ресурси

   

  1. Діаграма структури вищої освіти в Україні : URL: http://surl.li/jollf
  2. Закон України «Про вищу освіту»

  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

  1. Закон України «Про освіту»: URL:
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
  2. Методичні рекомендації щодо розробки, оновлення, перегляду, закриття освітніх програм в Університеті : https://educationquality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/
  3. Методичні рекомендацї порядку розробки силабусу навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка URL:https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf
  4. Національна рамка кваліфікацій URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy
  5. Стандарти вищої освіти за відповідними спеціальностями: URL: http://surl.li/tvle
  6. Психологія юнацького і дорослого віку: URL: https://pidru4niki.com
  7. Педагогіка та методика викладання у вищій школі: URL: https://pidru4niki.com
  8. Порівняння дескрипторів рівнів національної рамки кваліфікацій із дескрипторами циклів рамки кваліфікацій європейського простору вищої освіти: URL: http://surl.li/jolkw

   

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус