Педагогіка (історичний ф-т, 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532професор Караманов  О. В.
Троханяк  Н. А.
доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

014 середня освіта (історія)

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка ” є формування у студентів професійної компетентності, педагогічного мислення,  розуміння основ  організації партнерської взаємодії вчителя з учнями та професійно-педагогічна підготовка фахівця до здійснення  освітньої діяльності.

 Цілі курсу

 • формування цілісного психолого-педагогічного розуміння сутності процесів розвитку, навчання та виховання;
 • оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічної діяльності; тенденцій сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів і форм організації навчання та виховання у закладах освіти;
 • застосування набутих теоретичних знань у проєктуванні, моделюванні  конкретних видів практичної діяльності

Рекомендована література

 • Рекомендована література
  Основна (базова)
  1. Актуальні питання компетентнісно орієнтованої методики навчання історії та громадянської освіти в ліцеї : методичний посібник [Електронне видання] / Кришмарел В. Ю., Малієнко Ю. Б., Мацейків Т. І., Ремех Т. О. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 334 с. URL:
   http://surl.li/jxkpn
  2. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч.посіб. Вид.2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616с. URL: http://surl.li/evlbl
  3. Нова українська школа у базовій середній освіті: впевнені кроки Запорізької області: науково-методичний посібник / відп. ред. Т.Є. Гура ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2022. – 303 с.
  4. Пометун О. І. Практичні заняття з історії в основній школі : методичний посібник/ О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 160 с. URL: http://surl.li/jxkpe
  5. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К., 2001. URL: http://surl.li/jxkrz
  6. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду. Практикум для самостійної роботи.  Л. 2006.

  Допоміжна

  1. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В.,  та ін.  Персоналії в історії національної   педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник /  За заг. ред. А.М.Бойка. К., 2004.
  2. Бібліотека реформатора. Кен Робінсон. Короткий виклад книжки “Школа майбутнього” http://surl.li/jxlkn
  3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2012. 352 с.
  4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох кн.. Кн.1 Історія зарубіжної педагогіки.К.,2010. – 624 с.
  5. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. – К.: «Освіта України», «КНТ», 2008. URL:  http://surl.li/jxkvq
  6. Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія. Упорядник проф.О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. – К.:
  7. Курляк І.Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ –перша половина ХХ століття). Тернопіль, 2000.
  8. Організація діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану. Порадник ІІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Фіданян О.Г., Войцехівський М.Ф., Івашньова С.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. — 600 с. URL: http://surl.li/eoihw
  9.  Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посібн. – 2-ге вид.,/ М.В.Савчин, Л.П.Василенко. – К., 2009. – 360 с.
  10. Освітні технології. За ред. О. М. Пєхоти. Навчально-методичний посібник. К.,
  11. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. – К., 2004.
  12. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 268 с.
  13. Фрейре П. Формування критичної свідомості / Фрейре П. ; [з англ. пер. О. Дем’янчук]. — К. : Юніверс, 2003. — 176 с.

                              Інформаційні ресурси

  1. Закон України «Про освіту»: URL:
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 09.08.2023)
  2. Закон України «Про повну загальну середню освіту», 2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення 09.08.2023)
  3. Концепція «Нова українська школа» К. 2017. http://surl.li/hoha
  4. Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників URL:
   http://surl.li/jxklw
  5. Педагогіка: підручники для студентів. URL: https://stud.com.ua/46363/pedagogika/pedagogika

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу Педагогіка для студентів історичного факультету

Завантажити силабус