Сучасні технології лідерства

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Караманов  О. В.ФПД-41, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФПД-41доцент Караманов  О. В.

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Сучасні технології лідерства”, розробленої для студентів-магістрів I курсу, спеціальність “011 Освітні, педагогічні науки”), є ознайомлення майбутніх фахівців з основами проектування, організації та практичного упровадження сучасних технологій лідерства

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Головаха О. І., Паніна Н. В. Психологія людського взаємопорозуміння. – К.: Політвидав, 1989.
 2. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. – К.: ЕксОб, 2002.
 3. Евтихонов О. В. Тренинг лидерства: Монография. – СПб.: Речь, 2007;
 4. Кипнис М. Тренинг лидерства. – М.: Ось-89, 2004.
 5. Кови С. Семь навыков лидера. – Минск: Вегапринт, 1996.
 6. Кричевский Р. П. Психология лидерства: учеб. пособие. – М., 2007.
 7. Маак Т. Ответственное лидерство: [пер. с англ.] / Томас Маак, Никола Плесс – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 321 с.
 8. Основи лідерства / за ред.. І. Ібрагімової. – К., 2012.
 9. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Еіеоть та ін. / за ред. І. Ібрагімової. – К., 2012.
 10. Ручка А. А. Соціальні норми і цінності. – К.: Думка, 2006. – 96 с.
 11. Сергеєва Л. М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. – К.: АртЕкономі, 2011. – 144 с.
 12. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – ІваноФранківськ. «Лілея НВ». 2015. – 296 с.
 13. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посібник / О. Д. Сердюк – К. : Професіонал, 2004. – 432 с.
 14. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2006. – С.124–133.
 15. Сучасні концепції менеджменту: навч. Посібник / За ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 16. Татенко В. О. Лідер ХХІ / В. О. Татенко // Leader XXI: Соц.-психолог. студії. – К.: Корпорація, 2004. – 198 с.
 17. Теорія і практика формування лідера: навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко. – Харків, 2017.
 18. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет. Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 79 с.
 19. Товажнянський Л. Керівник-професіонал нової формації / Л. Товажнянський, О. Романовський // Вища освіта України. 2002. – №1. – С. 34–39.
 20. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2005. – 434 с.
 21. Хочеш стати лідером – обганяй або йди своїм шляхом / ІКЖЦ. – К.: ФОП Москаленко О. М. – 2013. – 36 с.
 22. Ціось А. Л. Дізнайся більше про себе. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
 23. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібник – К.: Знання, 2005. – 442 с.
 24. Шалагинова Я. В. Психология лидерства. – СПб.: Речь, 2007. – 494 с
 25. Якобсон І. С. Психологія людини / І. С. Якобсон. – К: Думка, 2005. – 120 с.
 26. Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие – СПб.: Изд-во Михайлова В. А. – 2000. – 349 с.
 27. Яхно Т. П. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. /Т. П. Яхно, І. А. Лапшина. – Львів: Компакт ЛВ, 2005. – 322 с

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Силабус:

Завантажити силабус