Сучасні технології лідерства (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Караманов  О. В.ФПО-51, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФПО-51професор Караманов  О. В.

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Сучасні технології лідерства”, розробленої для студентів-магістрів I курсу, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, є ознайомлення майбутніх фахівців з основами проектування, організації та практичного упровадження сучасних технологій лідерства – уміння пробудити в людей мрію, до якої вони наближатимуться, «вдихнути» в них потрібну для руху енергію, що дозволяє усім учасникам освітнього процесу розвивати лідерські якості та удосконалювати навички комунікації, відкривати додаткові можливості для застосування власних знань, умінь та навичок.

Курс “Сучасні технології лідерства” призначений для формування і розвитку у магістрів низки компетенцій, зокрема: здатності до цілісного наукового аналізу та оцінки концептів і теорій, їх розвитку та інтерпретації в контексті сучасних цілей і завдань педагогічної науки, закономірностей освітнього процесу, що складають основу сучасних теоретичних педагогічних знань; здатності цілеспрямованого формування і поглиблення відповідних якостей і навичок, організації професійних дій викладача вищої школи.

Рекомендована література

 1. Головаха О. І., Паніна Н. В. Психологія людського взаємопорозуміння. – К.: Політвидав, 1989.
 2. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. – К.: ЕксОб, 2002.
 3. Основи лідерства / за ред.. І. Ібрагімової. – К., 2012.
 4. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Еіеоть та ін. / за ред. І. Ібрагімової. – К., 2012.
 5. Ручка А. А. Соціальні норми і цінності. – К.: Думка, 2006. – 96 с.
 6. Сергеєва Л. М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. – К.: АртЕкономі, 2011. – 144 с.
 7. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – ІваноФранківськ. «Лілея НВ». 2015. – 296 с.
 8. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посібник / О. Д. Сердюк – К. : Професіонал, 2004. – 432 с.
 9. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2006. – С.124–133.
 10. Сучасні концепції менеджменту: навч. Посібник / За ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 11. Татенко В. О. Лідер ХХІ / В. О. Татенко // Leader XXI: Соц.-психолог. студії. – К.: Корпорація, 2004. – 198 с.
 12. Теорія і практика формування лідера: навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко. – Харків, 2017.
 13. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет. Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 79 с.
 14. Товажнянський Л. Керівник-професіонал нової формації / Л. Товажнянський, О. Романовський // Вища освіта України. 2002. – №1. – С. 34–39.
 15. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2005. – 434 с.
 16. Хочеш стати лідером – обганяй або йди своїм шляхом / ІКЖЦ. – К.: ФОП Москаленко О. М. – 2013. – 36 с.
 17. Ціось А. Л. Дізнайся більше про себе. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
 18. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібник – К.: Знання, 2005. – 442 с.
 19. Якобсон І. С. Психологія людини / І. С. Якобсон. – К: Думка, 2005. – 120 с.
 20. Яхно Т. П. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. /Т. П. Яхно, І. А. Лапшина. – Львів: Компакт ЛВ, 2005. – 322 с

Матеріали

Суч.технол.лідерства-методич.Навчально-методичні матеріали

Силабус:

Завантажити силабус