Методика загальної освіти

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118професор Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
112

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Мектодика загальної освіти”, розробленої для студентів-магістрів ІІ курсу факультету культури і мистецтв є поглиблене ознайомлення майбутніх фахівців з головними питаннями теорії та історії педагогіки, сучасними тенденціями розвитку освіти у контексті вивчення їх профільної дисципліни.

Зміст курсу надає уявлення про цілісну професійну діяльність педагога, його особи, сприяє формуванню гуманістичної спрямованості мислення

Основні завдання курсу – сприяти процесу закріплення студентами базових понять з педагогіки, розумінні психологічних процесів та педагогічних явищ; логічному засвоєнні теоретичних знань та виробленні навичок науково-дослідницької роботі. Певне місце у програмі відводиться проблемам аргументації, доказу, пошуку істини на основі розвитку елементів критичного мислення.

Рекомендована література

 1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К., 2005;
 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Підручник – К., 2003;
 3. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посіб. – К., 1995;
 4. Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. – Львів, 2005;
 5. Караманов О.В. Методика постановки цілей навчального заняття. – Львів, 2009;
 6. Карпенчук С.Г. Теорія та методика виховання: Навч. посібник. –К., 1997;
 7. Кириленко Г. С. Виховання почуттів. – К., 1989;
 8. Клепко С .Ф. Модернізаційні процеси в сучасній освіті. – К.,2008;
 9. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і писхічний розвиток особистості. – К., 1989;
 10. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX ст. – Тернопіль, 1996;
 11. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994;
 12. Кузьмінський А., Омеляненко В. Педагогіка: підручник. – К., 2003;
 13. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навч. посібник. – К., 2007;
 14. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К., 2001;
 15. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2002;
 16. Педагогіка для громадянського суспільства / За заг. ред. д-ра пед. наук Т.Кошманової. – Львів, 2005;
 17. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004;
 18. Сисоєва С, Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003;
 19. Фіцула М.М. Педагогіка: посібник. – К., 2000;
 20. Ягупов В. В. Педагогіка. – К., 2002;
 21. Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. – К., 2008.

 

Допоміжна

 

 1. Барков В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності людини. – К., 1991;
 2. Бухлова Н. Як навчити учня вчитися. Поради та рекомендації. – К., 2007;
 3. Володько Т. Педагогічна культура спілкування вчителів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи //Рідна Школа – 2005 – № 4;
 4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – Дрогобич, 2003;
 5. . Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина. – К., 1993;
 6. Довгань О. Специфіка кризи особистості у юнацькому віці // Психологія і суспільство – 2004 – № 2 – С. 144-151;
 7. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. – К., 1997;
 8. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К., 1993;
 9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997;
 10. Коваленко Є. І., Бєлкіна Н. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія. – К, 2006;
 11. Левківський М. Історія педагогіки. – Житомир, 2007;
 12. Лозова В.І., Процько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харків, 1997;
 13. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К., 2000;
 14. Лузан П.Г., Васюк О.В. Історія педагогіки та освіти в Україні. – К., 2010;
 15. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1995;
 16. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. – К., 2003;
 17. Цимбалюк І. Психологія спілкування: Навч. посібник. – К., 2004;

Силабус:

Завантажити силабус