Педагогіка і психологія вищої школи (ф-т іноземних мов)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Горук Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Горук Н. М.
професор Караманов  О. В.
доцент Крива М. В.
доцент Осередчук  О. А.

Опис курсу

Дисципліна викладається студентам І курсу факультету іноземних мов (спеціальності 035 Філологія; спеціалізацій: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька; 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська; 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька), другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Педагогіка  і психологія вищої школи» є набуття студентами знань про засади педагогічного  процесу  у  вищій  школі;  вироблення  вмінь організації  навчального  процесу  у  закладі  вищої  освіти; формування  особистісної  концепції  педагогічної  діяльності  у закладі вищої освіти. Цілі (завдання) передбачають: підготовку  студентів до  прийняття  педагогічно  доцільних рішень; набуття  студентами вмінь  аналізу  навчально-виховних  ситуацій  у вищій  школі; розвиток  позитивної  мотивації  до професійної діяльності викладача вищої  школи; систематизацію знань про вищу освіту та організацію освітнього процесу у вищій школі з урахування в навчальному процесі психологічних особливостей студентів, закономірностей їх особистісного становлення як майбутніх фахівців;  розуміння світових  тенденцій  розвитку сучасної  вищої  освіти  і  освітнього  простору; набуття особистісного  ставлення  до  гуманістичних  цінностей  викладача вищої  школи  та  концептуального  бачення  власної  викладацької діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Алексюк  А.  М.  Педагогіка  вищої  школи.  Історія.  Теорія.  – К.,1998.
 2. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. посібн. – К.:  Центр учбової л-ри, 2023. – 382 c.
 3. Вітвіцька С. С.  Основи  педагогіки  вищої  школи:  Підручник – К., 2006.
 4. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. – Дніпро, 2014. – 416 с.
 5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник 2- вид.– К.: ЦУЛ, 2014.
 6. Туркот Т. І.,  Коновал  О.  А.  Педагогіка  та  психологія  вищої школи:  Навч.  посіб.  для  студентів  вищих  навчальних  закладів. Херсон: Олді-плюс, 2020. – 466 с.

Допоміжна

  1. Авшенюк Н. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Київ, 2015.
  2. Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін., Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні. Київ, 2014
  3. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та прктичні аспекти. 2023.- 296 с.
  4. Грабовська С., Равчина  Т.  Конфлікти  без  насильства.  –  Львів, 2002.
  5. Заброцький М.М., Шапошникова Ю. Г. Педагогічна психологія. Лекції. В-во «Гельветика», 2019. 144 с.
  6. Закон України “Про вищу освіту”// Відомості Верховної Ради. – 2014, № 37–38, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Матеріали

 • Навчально-методичні матеріали

Силабус: Педагогіка і психологія вищої школи

Завантажити силабус