Історія дошкільної педагогіки (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПД-21професор Караманов  О. В.
ФПД-22Матковський М. Й.

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Історія дошкільної педагогіки”, розробленої
для студентів IІ курсу факультету педагогічної освіти (напрям підготовки “дошкільна
освіта”) є розкриття закономірностей і специфіки творчої педагогічної діяльності вчителя-
вихователя в історичній ретроспективі. Зміст курсу надає уявлення про цілісну
професійну діяльність педагога, його особистості, сприяє формуванню гуманістичної
спрямованості мислення. Основні завдання курсу – сформувати у студентів цілісну
систему знань про історію дошкільної освіти; розкрити методологію творчої педагогічної
діяльності вчителя-вихователя в історичній ретроспективі; надати уявлення про
різноманіття методів вивчення та організації та творчої діяльності вчителя та учнів,
вихователя та вихованців у навчально-виховному процесі; забезпечити оволодіння
майбутніми педагогами вміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати
свій творчий потенціал; розкрити специфічні ознаки, притаманні творчій діяльності
вчителя-вихователя; сформувати у майбутніх педагогів цілісну наукову картину світу,
професійний педагогічний світогляд.

Рекомендована література

  1. Демченко О. П. Практикум з історії педагогіки: навч.-метод. посіб.[для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ під час самостійного вивчення теоретичних основ, підготовки до семінарських і практичних занять]/О.П.Демченко. – К.: Видавничий дім «Слово», 2012. – 432 с.
  2. Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття): Хрестоматія/Упоряд.:О.С.Радул та ін. – Кіровоград: ТОВ «Уменс-ТД», 2010. – 464 с.
  3.  Левківський М.В. Історія педагогіки: підручник / М.В.Левківський. –К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 360 с.
  4.  Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навчальний посіп осі / П.Г. Лузан, О.В. Васюк, О.М. Бернова. – К.: НАУ, 2006. – 302 с.
  5.  Макаренко А. С. Лекції про виховання дітей // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / Упоряд. І. Г. Улюкаєва. – Донецьк, 2011. – С. 167–180.
  6. Сбруєва А., Рисіна М. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. Навч. посібник / А.Сбруєва, М.Рисіна. – Суми, 2000. –182 с.
  7. Улюкаєва І. Г. Історія дошкільної педагогіки: підручник./ І.Г. Улюкаєва.- К.: ид. Дім «Слово», 2016.- 424 с.
  8.  Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / Упор. та автори вступних нарисів З.Н.Борисова, В.У. Кузьменко.-К., 2004.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус