Педагогіка (014.06 – Середня освіта “Хімія”), 2 курс.

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Ковальчук Л. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів хімічного факультету спеціальності 014.06 «Середня освіта», кваліфікації: бакалавр освіти (Хімія). Учитель хімії. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних і практичних основ курсу, формування педагогічної культури, професійно-педагогічна підготовка фахівців до педагогічної діяльності у закладах загальної середньої освіти, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та освітньої діяльності фахівця. Під час вивчення курсу формуються значущі для майбутнього фахівця компетенції та компетентності: інтегральна, загальні (інструментальні, міжособистісні, системні), спеціальні.

Рекомендована література

Основна (базова)

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. Київ, 2007. 618 с.
2. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2016. 608 с.
3. Ковальчук Л. Педагогіка: навч. посіб. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка,
2023. (Апробація).
4. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені І.Франка, 2005. 253 с.
5. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. За заг.
ред. Л. Ковальчук. Львів: Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. 624 с.
6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. Київ: Знання-Прес,
2003. 418 с.
7. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. Київ: Академвидав, 2009. 560 с.
8. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник. Київ, 2002. 560 с.

Додаткова (допоміжна)

9. Активні форми та методи навчання хімії. Харків: Основа, 2008. 141 с.
10. Викладання хімії у профільних класах. Харків: Основа, 2009. 172 с.
11. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки.
Дрогобич: Коло, 2003. 528 с.
12. Дослідна і проектна робота під час вивчення хімії. Харків: Основа, 2008. 107 с
13. Збірник тестів з курсу «Педагогіка»: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. Львів: Видав.
центр ЛНУ імені І.Франка, 2008. Ч. 2. Загальні основи педагогіки. За заг. ред.
Д.Герцюка, Л.Ковальчук. 145 с.
14. Збірник тестів з курсу «Педагогіка»: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. Львів: Видав.
центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2009. Ч. 3. Загальні основи теорії і методики
виховання. За заг. ред. Д.Герцюка, Л.Ковальчук. 112 с.
15. Збірник тестів з курсу «Педагогіка»: У 3 ч. Львів: Видав. центр ЛНУ імені
І.Франка, 2007. Ч. 1. Дидактика: Навч.-метод. посіб. За заг. ред. Л.Ковальчук. 106 с.
16. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб.
Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
17. Ковальчук Л., Ковальчук О. Системи освіта зарубіжних країн: Навч. посібник.
Львів: Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2003. 145 с.
18. Ковальчук О. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. Львів:
Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2004. 165 с.
19. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: Навч.
посібник. Тернопіль, 1996. 436 с.
20. Максимюк С.П. Педагогіка: Навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 667 с.
21. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 398 с.
22. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. Київ, 2001. 656 с.
23. Пащенко М.І., Красноштан І.В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри,
2014. 228 с.
24. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний
підручник. Київ: Слово, 2004. 616 с.
25. Позакласні заходи з хімії. Вип. 7. Харків: Основа, 2011. 144 с.
26. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.
Київ: А.С.К., 2003. 192 с.
27. Туріщева Л. Психолого-педагогічні аспекти уроку. Харків: Основа, 2007. 128 с.
28. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 624 с.
29. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 552 с.
30. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду: Практика для самостійної роботи.
Львів, 2006. 185 с.

Інтернет-джерела

31. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 ;
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.01.2019).
32. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 . (дата звернення: 25.05.2020).

Інші інформаційні ресурси:

33. Біологія і хімія в сучасній школі: Науково-методичний журнал.
34. Вища освіта України.
35. Вища школа.
36. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
37. Хімія: Науково-методичний журнал.
38. http://mon.gov.ua .

Матеріали

 

Силабус:

Завантажити силабус