Ковальчук Лариса Онисимівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: larysa.kovalchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • філософія освіти;
 • культурологічні проблеми освіти;
 • історія розвитку шкільництва та педагогічної думки в Україні і за кордоном;
 • актуальні проблеми навчання й виховання учнівської та студентської молоді;
 • педагогічна культура вчителя і викладача вищої школи, професійна майстерність педагога, культура професійного мислення педагога;
 • питання порівняльної педагогіки, світові тенденції розвитку вищої освіти;
 • інноваційні технології навчання;
 • електронне навчання;
 • освітні вимірювання;
 • моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень;
 • моделювання та експертиза освітнього простору тощо.

Курси

Вибрані публікації

Статті у зарубіжних наукових виданнях

 1. Kovalchuk L. The prominent Ukrainian scientist Grygorij Washchenko about the creation of the national system of education and training on cross-roads of ХХ century Ukrainian pedagogy / Larysa Kovalchuk, Bogdan Kovalchuk // The old and thinking about Education : Studia i monografie [Editors: Ryszard Kucha and  Sławomir Cudak], Lodz : Wyd-wo Społecznej Academii Nauk. – 2013. – № 42. – P. 433 – 462.
 2. Kovalchuk L. Modeling of cultural and educational environment as a pedagogical condition of forming of professional thinking culture of future teachers / Larysa Kovalchuk // European Scientific Journal. – 2014. – 10, № 22. – P. 69 – 88.
 3. Kovalczuk L. Znaczenie educacji i wychowania prewenzsyjnego w przygotowaniu nauczycieli chemii i biologii / L.Kovalczuk, O.Kovalczuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2004. – T.XXIV. – S. 261 – 266.
 4. Kovalczuk L. Wykorzystanje technologii komputero­wego nauczania w procesach przygotowania nauczycieli w klasyczym uniwersytecie / L.Kovalczuk, O.Kovalczuk, W.Kinzibalo / Prozesy globalizacji a ksztalcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe: Materiały międzynarodowej konferencji. – Rzeszów: W-wo Uniwersytetu Rzeszows­kiego, 2006. – S. 367 – 379.
 5. Ковальчук Л. Формування іміджу вчителя як запорука його успіху в майбутній педагогічній діяльності / Л. Ковальчук / Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły: Materiały międzynarodowej konferencji / Pod red. E.Laski. – Rzeszów: W-wo Un-tu Rzeszows­kiego, 2007. – S. 256 – 265.
 6. Kovalczuk L. Zawodowe samookreślenie, identyczność, identyfikacja, ukierunkowanie na przyszły zawód jako problem badawczy pedagogiki pracy / L.Kovalczuk, В.Kovalczuk / wartości w pedagogice pracy: Monograficzna seria wydawnnicza / Pod red. Baraniak. – Warszawa. – Radom: Instytut Badań edukacyjnych, 2008. – T. 174. – S. 89-98.
 7. Ковальчук Л. Формування духовної культури як основи розвитку особистості молодої людини / Л. Ковальчук // Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnch i patriotycznych: Praca zbiorowa / Pod red. H.Bednarskiego i R.Kuchy. – Łowicz–Ryki: Magic, 2009. – C. 170 – 174.
 8. Kowalczuk L. Kształtowanie kultury komunikacji pszyszlego nauczyciela w klasycznych uniwersytetach Ukrainy (w kontekście dialogu kultur) / L. Kowalczuk, N. Zajaczkiwska / Edukacja w dobie przemian kulturowych: Księga Jubileuszowa dedukowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / Pod red.Rędzińskiego i M.Łapota. – Cęnstochowa: W-wo im. S.Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Cęnstochowie, 2009. – 649 s. – S. 121 – 131.
 9. Ковальчук Л. Григорій Ващенко — видатний український учений, педагог, психолог, філософ, публіцист / Л. Ковальчук // Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni ХІХ – ХХ wieku / Pod redakcją naukową Anny Haratyk. – Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo oświatowe, 2011. – 301 s. – S. 127 – 138.
 10. Ковальчук Л. Толерантність і діалог у формуванні культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – T. 2. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. – Rzeszów: W-wo Un-tu Rzeszowskiego, 2012. – S. 592 – 603.
 11. Ковальчук Л. Педагогічні здібності як інтегрований чинник формування культури професійного мислення майбутніх учителів природничих дисциплін // Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. – T. II / Larysa Kovalchuk. – [pod redakcją Jana Krukowskiego i Anny Włoch]. – Kraków : Wyd-wo Wydziału Pedagogicznego Un-tu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013. – 503 s. – S. 156 – 168. (Seria : Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej).
 12. Ковальчук Л. Методологічні засади дослідження культурної парадигми освіти у контексті викликів процесів глобалізації / Лариса Ковальчук // Pedagogika. – Częstochowa  : W-wo im. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Cęnstochowie, 2013. – T. XXII. – S. 77 – 86.
 13. Ковальчук Л. Дитиноцентризм духовно-моральної парадигми видат­ного українського вченого Григорія Ващенка (1878 – 1967) / Лариса Ковальчук // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. – T. : Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej [Za red. A. Haratyk, I. Myshchyshyn]. – Wrocław : Wrocławskie Wyd-wo Oświatowe, 2014. – 287 s. – S. 27 – 38.
 14. Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia, tożsamości kulturowej i tolerancji u młodej osoby / Larysa Kovalchuk // Wychowanie w rodzinie : Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XX [Pod red. S.Walasek, A. Szerląg]. – Wrocław–Jelenia Góra : Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – T. IX (1). – S. 93 – 126.
 15. Полікультурність і міжкультурна компетентність у контексті формування культури професійного мислення вчителя / Лариса Ковальчук // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K. Redzinskiego, D.  – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. – T. XVII. – S. 220-239.
 16. Ковальчук Л.А. Инновационная направленность профессиональной деятельности педагога / Л.А. Ковальчук // Материалы ІХ международной научно-практической конференции [“Постдипломное педагогическое образование: традиции и инновации”], Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская академия Постдипломного педагогического образования, 25 марта 2011 г. – СПб. : СПбАППО, 2011. – 246. – С. 228 – 231.
 17. Ковальчук Л.А. Моделирование педагогической деятельности: аспект исследования культуры профессионального мышления будущих педагогов / Л.А. Ковальчук // Психология. Социология. Педагогика. – М. : ИНГН, 2013. – № 6 (31). – С. 13 – 17.

 Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ковальчук Л.О. Педагогічна технологія реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі ВНЗ / Л. Ковальчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 6. – С. 52 – 60.
 2. Ковальчук Л. Організаційні принципи впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв’язків у навчальний процес / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2002. – Вип. 16. – Ч.2. – С. 30 – 38.
 3. Ковальчук Л. Шляхи оптимізації та інтенсифікації процесу навчання під час вивчення педагогіки студентами хімічного факультету класичного університету / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2003. – Вип. 17. – С. 106 – 117.
 4. Ковальчук Л. Використання комп’ютерної технології навчання під час вив­чення курсу педагогіки в умовах класичного університету / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2004. – Вип. 18. – С. 51 – 60.
 5. Ковальчук Л. Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час викорис­тання нових інформаційних технологій навчання у процесі вивчення педаго­гічних дисциплін / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2005. – Вип. 19. Ч. 2. – С. 17 – 25.
 6. Ковальчук Л. Активізація самостійної роботи учнів у процесі вивчення хімії в загальноосвітній школі / Л. Ковальчук, І. Мідяна // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2005. – Вип. 20. – С. 89 – 99.
 7. Ковальчук Л. Формування емпатійних інтересів студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін у класичному університеті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2006. – Вип. 21. Ч. 2. – С. 82 – 91.
 8. Ковальчук Л. Формування іміджу майбутнього вчителя у процесі вивчення пе­дагогічних дисциплін у класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2007. – Вип. 22. – С. 65 – 73.
 9. Ковальчук Л. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення хімії в загаль­ноосвітній школі / Л. Ковальчук, І. Когут // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 23. – С. 81 – 90.
 10. Ковальчук Л. Розвиток професійного мислення майбутнього вчителя на засадах фреймового підходу до вивчення педагогічних дисциплін у класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 23. – С. 103 – 112.
 11. Ковальчук Л.О. Педагогічна спрямованість як інтегрований чинник формування культури професійного мислення майбутнього вчителя хімії / Л.О.Ковальчук // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 2008. – №3. – С. 55 – 63.
 12. Ковальчук Л. Культура професійного мислення як складова педагогічної культури майбутнього вчителя / Л. Ковальчук // Молодь і ринок. – 2008. – № 10 (45). – С. 63 – 66.
 13. Ковальчук Л. Застосування інтегрованого підходу як чинника підвищення компетентності учня під час вивчення шкільного курсу хімії / Л. Ковальчук, Л. Лущ // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 24. – С. 28 – 37.
 14. Ковальчук Л. До питання організації науково-педагогічних досліджень сту­дентів хімічного факультету класичного університету / Л. Ковальчук, Р. Гла­дишевський, М. Коник, З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2008. – Вип. 24. – С. 77 – 86.
 15. Ковальчук Л. Розвиток педагогічної техніки майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін в класичному університеті / Л. Ковальчук // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. франка. – 2009. – Вип. 43. – С. 69 – 73.
 16. Ковальчук Л. Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної професійної діяльності / Л. Ковальчук // Вісник Запоріз. нац. ун-ту. Серія “Педагогічні науки”. – 2009. – № 1. – С. 72 – 81.
 17. Ковальчук Л. Культурологічна спрямованість як ознака високого рівня професіоналізму викладача вищої школи / Л. Ковальчук, М. Коник // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 197 – 206.
 18. Ковальчук Л. Формування готовності майбутнього педагога до застосування інформаційних технологій навчання у вищій школі / Л.Ковальчук, Р.Гладишевський, Ю.Луцишин, О.Сеньковський // Вісник Львівського університету. Сер. пед. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 3. – С. 40 – 52.
 19. Ковальчук Л. Культурологічний підхід до розвитку професійного мислення майбутніх педагогів / Л.Ковальчук // Педагогічні науки. – Херсон: ХДУ, 2009. – Вип. LIV. – С. 315 – 321.
 20. Ковальчук Л. Роль культуротворчого потенціалу вищого навчального закладу у формуванні професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – 2009. – Ч. 1. – С. 15 – 23.
 21. Ковальчук Л. Культурологічний підхід у дослідженні освітнього простору в контексті процесів глобалізації та інтеграції / Л. Ковальчук // Науковий вісник Чернів. Ун-ту: Педагогіка та психологія. – 2009. – Вип. 469. – С. 61 – 70.
 22. Ковальчук Л. Рефлексивні механізми формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2010. – Вип. 26. – С. 56 – 68.
 23. Ковальчук Л.О. Підготовка до виховної діяльності як складова формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту. – 2010. – Вип. 79. – С. 107 – 111. (Серія: Педагогічні науки).
 24. Ковальчук Л.О. Дослідження проблеми культури мовлення у контексті форму­вання культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2011. – Вип. – 6. – С. 119 – 126.
 25. Ковальчук Л. Проблема формування культури професійного мислення майбутніх педагогів в українських науково-педагогічних дослідженнях / Л. Ковальчук // Обрії. Сер. Педагогіка. – 2011. – № 2 (33). – С. 29 – 32.
 26. Ковальчук Л.О. Педагогічне проектування в контексті формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Наука і освіта. Сер. Педагогіка. – 2011. – Вип. – 6. – С. 119 – 123.
 27. Ковальчук Л. Розвиток творчого потенціалу студентів у процесі вивчення педа­гогічних дисциплін (аспект формування культури професійного мислення май­бутніх педагогів) / Л. Ковальчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Ч. 1. – С. 118 – 125.
 28. Ковальчук Л. Організація евристичного навчання студентів у контексті форму­вання культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Науковий вісник Чернів. ун-ту: Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 572. – С. 72 – 81.
 29. Ковальчук Л. Педагогічний такт і тактика у контексті формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Наукові записки Рівн. держ. гуманіст. ун-ту. – 2012. – Вип. 3 (46). – С. 120 – 127.
 30. КовальчукЛ. Ситуаційний підхід до організації культурно-освітнього середовища у контексті дослідження проблеми культури професійного мислення педагога / Лариса Ковальчук // Наукові записки. – Вип. 5. – Сер.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 208 – 213.
 31. Ковальчук Л. Культурна парадигма освіти як аспект дослідження культури професійного мислення педагогів / Лариса Ковальчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. V. – С. 54 – 63.
 32. Ковальчук Л. Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Лариса Ковальчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 39 – 45.
 33. Ковальчук Л. Самореалізація особистості студента у процесі евристичної діяльності (аспект дослідження культури професійного мислення педагога) / Лариса Ковальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / гол. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 233 – 243.
 34. Ковальчук Л.О. Формування методичної культури студентів природничих факультетів у контексті дослідження культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л.О. Ковальчук // Вісник Черкаського університету. Серія:  Педагогічні науки. – 2015. – № 17 (350). – С. 103 – 112.
 35. Ковальчук Л. Формування етичної культури особистості як умова морального становлення майбутнього педагога в системі професійної підготовки / Лариса Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2016. – Вип. 30. – С. 13 – 23.
 36. Ковальчук Л. Система формування культури професійного мислення студентів природничих факультетів університету. Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. 2017. Вип. 32. С. 426–435. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/9513/9419
 37. Ковальчук Л., Коник М., Ничипорук Г. Дидактико-методична модель проектування культурно-освітнього середовища університету (на прикладі хімічного факультету). Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. 2018. Вип. 33. С. 90–99. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/9957/10068
 38. Дзядик О., Ковальчук Л. Навчально-розвивальне середовище закладу початкової освіти як інтегрована система. Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. 2019. Вип. 34. С. 72–82. URL:
  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10575/10778
 39. Ковальчук Л.О., Кравчук Т.Я. Моніторинг якості результатів навчання студентів у закладах вищої освіти як проблема дослідження. Молодий вчений. 2020. № 10 (86), жовтень. С. 128-132. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/27.pdf DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-27
 40. Ковальчук Л.О., Лущинська О.В. Модель формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки. Молодь і ринок. 2020. №5 (184). URL: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/225781
 41. Ковальчук Л. Оволодіння основами педагогічної майстерності як педагогічна умова формування культури професійного мислення майбутніх педагогів.  Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. Вип. 35. С. 110–121. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11311 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11311
 42. Ковальчук Л., Тунська М.-Б., Шпирка З.М. Формування культури здоров’я учнів на уроках хімії як проблема дослідження. Праці наукового товариства ім. Шевченка. 2021. Т. LXVI. С. 142–153. https://ntsh-chem.github.io/ua/journals/Volume_LXVI_2021/Volume_LXVI_2021.html  DOI: https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2021.66 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.36.1155
 43. Ковальчук Л.,  Яворська Х. Мистецька освітня компетентність майбутніх учителів початкової школи: сутність, складники, шляхи формування.  Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. Вип. 36. С. 113–123. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11558
 44. Ковальчук Л., Тунська М.-Б., Шпирка З.М. Формування культури здоров’я студентів-магістрів під час вивчення хімічних дисциплін. Праці наукового товариства ім. Шевченка. 2022. Т. LXХ. С. 188–199. URL: https://ntsh-chem.github.io/ua/journals/Volume_LXX_2022/Volume_LXX_2022.html  DOI:  https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2022.70.188
 45. Ковальчук Л. Культура мислення, інтелектуальна культура, розумова культура у контексті дослідження проблеми формування культури професійного мислення майбутніх педагогів. Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. 2023. Вип. 38. С. 115–128. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11859/12275. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.38.11859.
 46. Ковальчук Л. Культура як фундаментальна категорія гуманітарного дискурсу у контексті дослідження формування культури професійного мислення майбутніх педагогів. Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. 2023. Вип. 39. С. 64–77. URL:  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/12035. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.39.12035.
 47. Ковальчук Л.О., Тунська М.-Б.В., Шпирка З.М. Педагогічні умови як складник системи формування культури здоров’я здобувачів вищої освіти під час вивчення хімічних дисциплін.  Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки. 2023. Т. LXXIII. C. 161–176. https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2023.73.161.

  Статті у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій

 48.  Ковальчук Л. Професійно-педагогічна підготовка студентів хімічного факультету класичного університету в умовах модульної технології навчання / Л. Ковальчук // Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах: Зб. наук. пр. /Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. – К.: Київ. ун-т, 2004. – С. 135 – 141.
 49. Ковальчук Л. Педагогічна культура вчителя як запорука його успіху у профе­сійно-педагогічній діяльності / Л. Ковальчук / Другий Український Педаго­гічний Конгрес: Зб. матеріалів конгресу. – Львів: Камула, 2006. – С. 358 – 369.
 50. Ковальчук Л.О. Організація педагогічної практики студентів класичного університету: компетентнісний підхід / Л.О. Ковальчук / Духовно-творчий потенціал студентської молоді: проблеми формування і реалізації. Зб. наук. праць / Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конференції. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 69 – 73.
 51. Ковальчук Л.О. Формування професійного мислення майбутніх учителів у контексті розвитку педагогічних ідей Григорія Ващенка / Л. Ковальчук / Духовно-моральна парадигма творчості Григорія Ващенка: Зб. наук. праць. – Матеріали педагогічного конгресу. Ч.1. – Полтава, 2008. – С.119 – 123.
 52. Ковальчук Л.О. Розвиток мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах реалізації Болонського процесу  / Л. Ковальчук,  Б. Ковальчук // Проблеми освіти у Польщі та Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конференції / За ред. В.Кременя, Т.Лево­вицького, С.Сисоєвої. – К.: КІМ, – С. 442 – 451.
 53. Ковальчук Л. Соціокультурні аспекти формування готовності студентів природничих  факультетів  класичних університетів до майбутньої педагогічної діяльності / Л. Ковальчук // Третій Український Педагогічний Конгрес: Зб. наук. праць. – Львів: Камула, 2010. – С. 296 – 306.
 54. Ковальчук Л. Формування у молодого покоління потреби в здоровому способі життя як умова самозбереження нації / Л. Ковальчук, Т. Кук // Третій Укра­їнський Педагогічний Конгрес: Зб. наук. праць. – Львів, 2010. – С. 405 – 413.
 55. Ковальчук Л. Культура мови у контексті дослідження проблеми формування культури професійного мислення майбутніх педагогів. / Л. Ковальчук // Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Наук. альм. [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –  Ч . 6. – 309 с. – С. 264 – 274.
 56. Ковальчук Л. Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2011. – Вип. 27. – С. 13 – 24.
 57. Ковальчук Л. Педагогічна діяльність у духовно-моральній парадигмі Григорія Ващенка / Л. Ковальчук // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Т. 2. Діяльність громадських та культурно-освітніх товариств як чинник розвитку українського та польського шкільництва: зб. наук. пр. [ за заг. ред. Д. Герцюка, А. Гаратик]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 520 с. – С.314 – 328.
 58. Ковальчук Л. Педагогічна культура у світлі освітніх ідей видатного україн­ського вченого, церковного, державного і громадського діяча Івана Огієнка / Л. Ковальчук / Іван Огієнко. Видатні українські педагоги. – Вип. 1. [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 193 с. – С. 85 – 98.
 59. Ковальчук Л. Концептуальні засади суб’єктно-орієнтованого підходу та педа­гогічні умови його впровадження у вищій школі / Л. Ковальчук // Особистість в єдиному освітньому просторі : Зб. наук. пр. [ Наук. редактори В.В. Пашков, В.В. Савін, А.І. Павленко]. – Запоріжжя : Фінвей, 2012. – 361 с. – С. 132 – 136.
 60. Ковальчук Л. Формування культури здоров’я як умова запобігання виникненню синдрому емоційного вигоряння педагога (аспект дослідження культури професійного мислення) / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. 2012. – Вип. 28. – С. 3 – 15.
 61.  Ковальчук Л. Ігрове моделювання навчальної діяльності студентів у контексті дослідження проблеми культури професійного мислення майбутніх педагогів / Лариса Ковальчук // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, реалії, перспективи : Зб. наук. пр. у 3-х т. – Т. 3. [за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2013. – 404 с. – С. 36 – 45.
 62. Ковальчук Л. Аналіз концептуальних засад формування культури професійного мислення майбутніх педагогів / Л. Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. пед. Львів, 2013. – Вип. 29. – С. 3 – 17.
 63. Ковальчук Л. Осмислення філософсько-педагогічних ідей Григорія Сковороди у контексті дослідження проблеми формування культури мислення / Л. Ковальчук // Григорій Сковорода [Текст] : наукові праці /Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорсь­кий. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 212 с. – С. 120 – 131. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 2).
 64. Ковальчук Л. Погляди Олександра Духновича на мистецтво навчання і виховання у контексті дослідження культури професійного мислення педагога / Лариса Ковальчук // Олександр Духнович [Текст] : наукові праці / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 114 с. – С. 68 – 77. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 3).
 65. Ковальчук Л.О. Проектування культурно-освітнього середовища університету в процесі професійно-педагогічної підготовки студентів природничих факультетів / Л.О. Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конфе­ренції “Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації”, м. Одеса, 11 вересня 2015 р. [За ред. проф. Л.М. Голубенко, проф. О.С. Цокур]. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 290 с. – С. 38 – 42.
 66. Ковальчук Л. Розвиток духовної культури студентської молоді у світлі просвітницьких поглядів митрополита Андрея Шептицького / Л. Ковальчук // Андрей Шептицький [Текст] : наук. праці / упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 328 с. (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 7). – С. 170 – 180.
 67. Ковальчук Л. Становлення недержавного сектору вищої школи в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Л. Ковальчук // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ–ХХІ ст.). Т. 6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку = Rozwój ukraińskiej і polskiej oświaty і myśli pedagogicznej (ХІХ–ХХІ w.). 6. Edukacja prywatna w Polsce i na Ukrainie: aspekty historyczne i pedagogiczne tworzenia szkół prywatnych, obecny stan i perspektywy rozwoju : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 420 с. – С. 296 – 306.
 68. Ковальчук Л. Теоретико-методичні засади контролю результатів навчання студентів під час вивчення фахових дисциплін (компетентнісний підхід) / Лариса Ковальчук, Марія Коник, Галина Ничипорук // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – 214 с. – С. 165 – 170.
 69. Матеріали звітних і наукових конференцій факультету педагогічної освіта. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. URL: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_3.pdf.
 70. Ковальчук Л. Софія Русова про педагогічну діяльність у контексті розвитку національної освіти та виховання // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ–ХХІ ст.). Т. 8. Жіноча освіта  і просвітництво  в Україні та Польщі  (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Зб. наук. пр. / За ред. Д.Герцюка і І.Мищишин. Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018. 385 с. С. 329-340.
 71. Ковальчук Л., Коник М., Ничипорук Г., Павлюк О. Застосування е-навчання у професійно-педагогічній підготовці студентів природничих факультетів. Матеріали звітних і наукових конференцій факультету педагогічної освіта. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 4. 212 с. С. 168–171.
 72. Ковальчук Л. проектна діяльність викладача і студентів під час вивчення педагогічних дисциплін Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (м. Полтава, 1314 березня 2019 р.) / За ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава, 2019. 165 с. С. 76–78.
 73. Ковальчук Л.О., Куліковець А.В. Формування STEM-компетентності студентів природничо-математичних факультетів. Тези доповідей V Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 29 березня 2019 року. Львівський університет, 2019. 74 с. С. 37.
 74. Ковальчук Л.О., Коник М.Б., Павлюк О.В. Використання графічних завдань під час контролю результатів навчання. Тези доповідей V Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 29 березня 2019 року. Львівський університет, 2019. 74 с. С. 61.
 75. Ковальчук Л.О., Коник М.Б. Роль лекційного експерименту у процесі викладання хімії. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17 квітня 2019 року). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2019. – 460 с. С. 413-416. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29315/1/konf_h_2019.pdf
 76. Ковальчук Л. Кваліметрія освітнього процесу у вищій школі як проблема дослідження. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіта. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Вип. 5. 195 с. – С. 159–161.
 77. Ковальчук Л.О., Коник М.Б. Мікровикладання як моделювання майбутньої професійно-педагогічної діяльності магістрів. Тези доповідей VI Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 27 березня 2020 року.  Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 56 с. С. 22. URL: https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/page_020.pdf
 78. Ковальчук Л. Організування кваліметричних вимірювань продуктів науково-дослідної діяльності суб’єктів освітнього процесу у вищій школі. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіта. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. Вип. 6. 175 с. С. 140–142.
 79. Ковальчук Л.О. Цілепокладання навчально-пізнавальної діяльності студентів за таксономією Блума-Андерсона-Кратволя. Тези доповідей VIІ Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 18–20 березня 2021 року.  Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 91 с. С. 16. URL: https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/16.pdf
 80. Тунська М.-Б., Шпирка З.М., Ковальчук Л.О. Формування здоров’я учнів у процесі вивчення хімії. Тези доповідей VIІ Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, Львівський національний університет імені Івана Франка, 18–20 березня 2021 року. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 91 с. С. 29. URL: https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/29.pdf
 81. Ковальчук Л.О., Тунська М.-Б., Шпирка З.М. Формування культури здоров’я студентів у процесі вивчення хімічних дисциплін як проблема дослідження.  Тези доповідей VIІІ Науково-методичної конференції «Сучасні тенденції навчання хімії», Львівський національний університет імені Івана Франка, 18 березня 2022 року. Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022.  91 с. С. 11. URL:  https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/11.pdf
 82. Ковальчук Л., Яворська Х. Розвиток культурної компетентності учнів як ціннісний орієнтир сучасної початкової школи. Збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конф. «Національне відродження та розвиток освітнього простору на основі народознавчого потенціалу України». Тернопіль, Чортків: ЗУНУ. 2023. 232 с. С. 25–29.
 83. Ковальчук Л. Формування культури наукової діяльності майбутнього доктора філософії (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»). Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіта. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип. 8. 237 с. С. 150–157.
 84. Ковальчук Л.О., Тунська М.-Б. В., Шпирка З.М. Модель формування культури здоров’я студентів природничих факультетів під час вивчення хімічних дисциплін. Тези доповідей ІХ Науково-методичної конференції «Сучасні тенденції навчання хімії», Львівський національний університет імені Івана Франка, 8 квітня 2023 року. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 31. URL: https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/31.pdf
 85. Ковальчук Л.О., Шпирка З.М., Юсип С.В. Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення хімії. Тези доповідей ІХ Науково-методичної конференції «Сучасні тенденції навчання хімії», Львівський національний університет імені Івана Франка, 8 квітня 2023 року. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 24. URL: https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/24.pdf.
 86. Ковальчук Л. Формування інформаційної культури майбутнього доктора філософії (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»). Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 136 с. С. 114–116.
 87. Ковальчук Л., Склярова А, Шпирка З.  Харчова хімія як навчальна дисципліна  і предмет дослідження у вищій школі. Матер. студ. наук. конф. кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2023. Вип. 19. 170 c. С. 44–48.

  Монографії

 88. Лущинська О.В. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: Монографія / За наук. редакцією Л.О. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 345 с.


  Навчальні посібники

 89. Ковальчук Л. Системи освіти зарубіжних країн: Навч. посібник (з електронною версією) / Лариса Ковальчук, Орися Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту, 2003. – 136 с.
 90. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник / Лариса Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 253 с.
 91. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності”: Навч. посібник / Лариса Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, – 608 с. (гриф МОН України).
 92. Ковальчук Орися, Когут Світлана. Основи психології та педагогіки: навч. посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут; [за заг. ред. Лариси Ковальчук]. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 624 с. (гриф МОН України)
 93. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.


  Навчально-методичні посібники

 94. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: У 3 ч. Ч. 1. Дидактика: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – 106 с. – С. 7 – 13, 22 – 32 (авт.).
 95. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Ч. 2. Загальні основи педагогіки / За заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук. – 145 с. – С. 18 – 26, 69 – 83 (авт.).
 96. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. – Ч. 3. Загальні основи теорії і мето­дики виховання / За заг. ред. Д.Герцюка, Л. Ковальчук. – 112 с. – С. 16 – 31 (авт.).

Наукова біографія

Вищу освіту здобула на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Педагогічну діяльність розпочала на посаді викладача хімії у Львівському технікумі громадського харчування (1985–1997 рр.) а після його приєднання до Львівського економічного бізнес-коледжу викладала органічну хімію та біохімію у цьому ВНЗ (1997–2002 рр.). У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію “Міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі” (наукові керівники — канд. пед. наук, доцент Євген Степанович Клос; док. пед. наук, професор Ірина Євгенівна Курляк). З 2002 р. — доцент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р. Стажування проходила в університеті “Львівська політехніка” (2007 р.), Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2011 р.), Інституті педагогіки Вроцлавського університету (2012 р.), Львівському національному університеті ім. І. Франка (2014 р.), Львівському національному університеті ім. І. Франка (2020 р.). Навчалася на курсах  “Цифрові компетенції освіті” у Львівському національному університеті ім. І. Франка (2020 р.). Автор наукових і науково-методичних праць . Загальна кількість публікацій – 196, з них: 1 колективна монографія; 1 монографія (у співавторстві); 2 навчальних посібника з грифом МОН України; 3 навчальних посібника (одноосібні), 8 навчальних посібників (у співавторстві); 111 статей, 66 тез доповідей. Переможниця конкурсів “Найкращий підручник з гуманітарно-суспільних дисциплін”, на яких посібник “Основи педагогічної майстерності” посів І-е місце (2008), посібник “Основи психології та педагогіки” — ІІ-е місце (2010). Учасниця понад 50 міжнародних і 40 всеукраїнських наукових конференцій, 3 Міжнародних педагогічних форумів, 5 Українських педагогічних конгресів, 2 Міжнародних наукових конгресів, присвячених проблемам теорії, методики та історії педагогіки, якості освітнього процесу, дослідження світового освітнього простору, моделюванню науково-педагогічних досліджень. Науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів (у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію О.В.Тинкалюк; у 2019 р. захистила кандидатську дисертацію О.О.Туриця; у 2021 р. захистила дисертацію здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта» О.В.Лущинська). Здійснює керівництво 1 дисертаційного дослідження (доктор філософії). Членкиня редакційної колегії Вісника Львівського університету (серія педагогічна), Вченої ради факультету педагогічної освіти, Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка, педагогічного товариства Рідна школа, Союзу українок.

Проекти

Брала участь у міжнародному англомовному проекті “Визначні педагогічні діячі та їхній вплив на процес європейської інтеграції: минуле, сучасне, майбутнє” (Польща, Люблін-Лодзь, 2012). За результатами участі у проекті опубліковано статтю у англомовному збірнику наукових праць.

Нагороди

Нагороджена нагрудними знаками Відмінник освіти (1999 р.) та За наукові досягнення (2011 р.) Міністерства освіти і науки України. Має подяки за керівництво науковими роботами студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” (2004, 2007, 2009 рр.), подяки ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2007, 2008, 2010 рр.). Нагороджена грамотами ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та відзначена преміями як переможниця конкурсів “Найкращий підручник з гуманітарно-суспільних дисциплін”, на яких посібник “Основи педагогічної майстерності” посів І-е місце (2008), посібник “Основи психології та педагогіки” — ІІ-е місце (2010). Нагороджена грамотами ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2008; 2010 рр.), Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2008 р.), Львівського будинку вчителя (2008 р.). Відзначена премією Міністерства освіти і науки України та подякою за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі педагогічної науки за підготовку переможниці цього конкурсу (студентки хімічного факультету Т.О.Кук), яка отримала диплом ІІ ступеня (2009 р.).

Розклад