Методологія науково-педагогічних досліджень (біологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ковальчук Л. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для магістрів 1 курсу біологічного факультету спеціальності “014 – середня освіта”. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами методологічних, теоретичних і практичних основ курсу; формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності; ознайомлення студентів з особливостями педагогічних досліджень (з урахуванням фахового спрямування); професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” до написання різних видів наукових робіт (у т.ч. й магістерської), а також проведення педагогічних досліджень під час педагогічної практики тощо. У процесі вивчення
навчальної дисципліни відбувається розвиток наукового мислення і наукової культури студентів, формується сукупність значущих для майбутнього фахівця компетенцій: загальні (інструментальні, міжособистісні і системні) компетенції та спеціальні компетенції.

Рекомендована література

Основна (базова)
1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у
психологічних і педагогічних експериментах: навч. посіб. Львів: Видав. центр
ЛНУ імені І. Франка, 2009. 184 с.
2. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. –
Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч.
посіб. Київ: Кондор, 2003. 192 с.
4. Підласий І.П. Діагностика і експертиза педагогічних проектів: навч. посіб.
Київ: Україна, 1998. 343 с.
5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: підручник. Київ: Знання, 2006. 307 с.

Додаткова (допоміжна)
6. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб.
пособ. Київ: МАУП, 2002. 216 с.
7. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студ.
магістратури. Київ: Центр навч. л-ри, 2003. 316 с.
8. Воловик П.М. Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці. Київ:
Рад. шк., 1989. 221 с.
9. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. Пер. с нем. Н.М. Рассказовой.
Москва: Педагогика, 1991. 240 с.
10. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. Чернігів:
Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації,
2003. 260 с.
11. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. Львів: Видав.
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с.
12. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2005. 253 с.
13. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. За заг.
ред. Л. Ковальчук. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 624 с.
14. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2005.
486 с.
15. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.
Київ: Укрвузполіграф, 1990. 239с.
16. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для
студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. За ред. А.Є. Конверського. Київ:
Центр учб. л-ри, 2010. 352 с.
17. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: підручник.
Київ: Знання, 2007. 220 с.
18. Тверезовська Н.Т., Сидоренко В.К. Методологія педагогічного дослідження:
навч. посіб; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 439 с.
19. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006.
352 с.
20. Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych: Strategie ilościowe i
jakościowe. Warszawa: Wyd-wo Akademickie «Źak», 2010. 376 s.

Інтернет-джерела
21. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. навч.
посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2014. 142 с. URL:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Burhu_Yurii/Metodolohiia_i_orhanizatsiia_naukovykh_dosl
idzhen.pdf (дата звернення: 4.09.2017).
22. Закон України «Про вищу освіту». Голос України. 2014. №148 (5898). 6
серпня. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення:
5.09.2014).
23. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 4.12.2018).
24. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 . (дата звернення: 25.05.2020).
25. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 ;
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.01.2019).
26. Руденко В.М. Математична статистика: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри,
2012. 304 с. URL:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
(дата звернення: 29.05.2018).
27. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних
досліджень: підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с. URL:
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9021/1/Metodologiya_naukovo-
pedagogichnikh_doslidzhen.pdf (дата звернення: 4.12.2018).
28. Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Методологія наукових досліджень: навч. посіб.
Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. 196 с. URL:
http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/42501/mod_resource/content/1/tarielkin_yu_p
_tsikin_v_o_metodologiya_naukovikh_doslidzhen.pdf (дата звернення: 4.09.2017).
29. Чернілевський Д.В., Антонова О.Є. та ін. Методологія наукової діяльності:
навч. посіб. За ред. проф. Д.В. Чернілевського. Вінниця: Вид-во АМСКП, 2010.
484 с. URL:
http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/chernylevsk
yy_mnd_2010.pdf (дата звернення: 4.09.2017).

Інші інформаційні ресурси:
30. Біологія і хімія в сучасній школі: Науково-методичний журнал.
31. Біологія: Науково-методичний журнал.
32. Вища освіта України.
33. Вища школа.
34. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
35. Хімія: Науково-методичний журнал.
36. Освітні сайти Інтернет ( http://mon.gov.ua ; http://www.pedpresa.com.ua та ін.).

Зауваги. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Окрім рекомендованих, студенти
можуть використовувати також й інші літературні джерела, у яких висвітлені певні навчальні
питання.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус