Педагогіка (102 “Хімія”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Крива М. В.
доцент Ковальчук Л. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів хімічного факультету спеціальності 102 «Хімія». Метою викладання навчальної дисципліни засвоєння студентами теоретичних і практичних основ курсу, формування педагогічної культури, професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» до педагогічної діяльності у середніх загальноосвітніх школах, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності фахівця. Під час вивчення курсу формуються значущі для майбутнього фахівця компетенції та компетентності: інтегральна, загальні (інструментальні, міжособистісні, системні), спеціальні.

Рекомендована література

Основна (базова)

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. Київ, 2007. 618 с.
2. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2016. 608 с.
3. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. 608 с.
4. Ковальчук Л. Педагогіка: навч. посіб. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2022. (Апробація).
5. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені І.Франка, 2005. 253 с.
6. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. За заг.
ред. Л. Ковальчук. Львів: Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. 624 с.
7. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. Київ: Академвидав, 2009. 560 с.
8. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник. Київ, 2002. 560 с.

Додаткова (допоміжна)

9. Активні форми та методи навчання хімії. Харків: Основа, 2008. 141 с.
10. Викладання хімії у профільних класах. Харків: Основа, 2009. 172 с.
11. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки.
Дрогобич: Коло, 2003. 528 с.
12. Дослідна і проектна робота під час вивчення хімії. Харків: Основа, 2008. 107 с
13. Збірник тестів з курсу «Педагогіка»: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. Львів: Видав.
центр ЛНУ імені І.Франка, 2008. Ч. 2. Загальні основи педагогіки. За заг. ред.
Д.Герцюка, Л.Ковальчук. 145 с.
14. Збірник тестів з курсу «Педагогіка»: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. Львів: Видав.
центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2009. Ч. 3. Загальні основи теорії і методики
виховання. За заг. ред. Д.Герцюка, Л.Ковальчук. 112 с.
15. Збірник тестів з курсу «Педагогіка»: У 3 ч. Львів: Видав. центр ЛНУ імені
І.Франка, 2007. Ч. 1. Дидактика: Навч.-метод. посіб. За заг. ред. Л.Ковальчук. 106 с.
16. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб.
Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
17. Ковальчук Л., Ковальчук О. Системи освіта зарубіжних країн: Навч. посібник.
Львів: Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2003. 145 с.
18. Ковальчук О. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. Львів:
Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2004. 165 с.
19. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: Навч.
посібник. Тернопіль, 1996. 436 с.
20. Максимюк С.П. Педагогіка: Навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 667 с.
21. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 398 с.
22. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. Київ, 2001. 656 с.
23. Пащенко М.І., Красноштан І.В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри,
2014. 228 с.
24. Педагогічна майстерність: Підручник. За ред. І.Зязюна. Київ, 2004. 422 с
25. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний
підручник. Київ: Слово, 2004. 616 с.
26. Позакласні заходи з хімії. Вип. 7. Харків: Основа, 2011. 144 с.
27. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.
Київ: А.С.К., 2003. 192 с.
28. Туріщева Л. Психолого-педагогічні аспекти уроку. Харків: Основа, 2007. 128 с.
29. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 624 с.
30. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 552 с.
31. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду: Практика для самостійної роботи.
Львів, 2006. 185 с.

Інтернет-джерела
32. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 ;
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.01.2019).
33. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 . (дата звернення: 25.05.2020).
34. Отич О.М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи:
підручник. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 208 с. URL:
https://lib.iitta.gov.ua/26548/1/2652_OTICH_KIEB-2.pdf . (дата звернення: 20.09.2020).

Інші інформаційні ресурси:

35. Біологія і хімія в сучасній школі: Науково-методичний журнал.
36. Вища освіта України.
37. Вища школа.
38. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
39. Хімія: Науково-методичний журнал.
40. http://mon.gov.ua .

 •  бібліотека кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
  Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Туган-
  Барановського, 7);
 •  наукова бібліотека імені Василя Стефаника (вул. Стефаника, 2);
 •  наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана
  Франка (вул. Драгоманова, 5, 17);
 •  ресурсний центр інклюзивної освіти (кафедра загальної педагогіки та
  педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана
  Франка);
 •  педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24).

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус