Педагогіка (014 “Середня освіта”) 3 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Ковальчук Л. О.

Опис курсу

Курс «Педагогіка» призначено призначено для студентів спеціальності 014 «Середня освіта», спеціалізації: 014.06 «Середня освіта (Хімія)», кваліфікації бакалавр освіти (Хімія), учитель хімії. Курс є обов’язковим компонентом ОП освітньо-професійної підготовки і передбачає оволодіння студентами цілісною системою фахових знань і професійних умінь організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Відтак, у курсі представлено огляд як теоретико-методологічних засад педагогіки, теорії дидактики, теорії виховання, так і методичних засад організації освітнього процесу.

Рекомендована література

Основна (базова)

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. Київ, 2007. 618 с.
2. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2007. 608 с.
3. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені І.Франка, 2005. 253 с.
4. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. За заг.
ред. Л. Ковальчук. Львів: Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. 624 с.
5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. Київ: Знання-Прес,
2003. 418 с.
6. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. Київ: Академвидав, 2006. 560 с.
7. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник. Київ, 2002. 560 с.

Додаткова (допоміжна)

8. Активні форми та методи навчання хімії. Харків: Основа, 2008. 141 с.
9. Викладання хімії у профільних класах. Харків: Основа, 2009. 172 с.
10. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич:
Коло, 2003. 528 с.
11. Дослідна і проектна робота під час вивчення хімії. Харків: Основа, 2008. 107 с
12. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посіб. Чернігів: ЧДПУ, 2003. 528 с.
13. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. Львів: Видав.
центр ЛНУ імені І.Франка, 2008. Ч. 2. Загальні основи педагогіки. За заг. ред.
Д.Герцюка, Л.Ковальчук. 145 с.
14. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. Львів: Видав.
центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2009. Ч. 3. Загальні основи теорії і методики
виховання. За заг. ред. Д.Герцюка, Л.Ковальчук. 112 с.
15. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: У 3 ч. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка,
2007. Ч. 1. Дидактика: Навч.-метод. посіб. За заг. ред. Л.Ковальчук. 106 с.
16. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів:
Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
17. Ковальчук Л., Ковальчук О. Системи освіта зарубіжних країн: Навч. посібник.
Львів: Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2003. 145 с.
18. Ковальчук О. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. Львів: Видав.
центр ЛНУ імені І.Франка, 2004. 165 с.
19. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: Навч.
посібник. Тернопіль, 1996. 436 с.
20. Максимюк С.П. Педагогіка: Навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 667 с.
21. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 398 с.
22. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. Київ, 2001. 656 с.
23. Педагогічна майстерність: Підручник. За ред. І.Зязюна. Київ, 2004. 422 с.
24. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник.
Київ: Слово, 2004. 616 с.
25. Позакласні заходи з хімії. Вип. 7. Харків: Основа, 2011. 144 с.
26. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.
Київ: А.С.К., 2003. 192 с.
27. Туріщева Л. Психолого-педагогічні аспекти уроку. Харків: Основа, 2007. 128 с.
28. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 624 с.
29. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 552 с.
30. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду: Практика для самостійної роботи.
Львів, 2006. 185 с.

Інтернет-джерела

31. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12;
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.01.2019).
32. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20. (дата звернення: 25.05.2020).

Інші інформаційні ресурси:

33. Біологія і хімія в сучасній школі: Науково-методичний журнал.
34. Вища освіта України.
35. Вища школа.
36. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
37. Хімія: Науково-методичний журнал.
38. http://mon.gov.ua.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус