Педагогіка вищої школи (102 “Хімія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Ковальчук Л. О.
доцент Ковальчук Л. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів хімічного факультету за напрямом підготовки 102 “Хімія.

Мета викладання навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи” полягає в осмисленні вищої школи як педагогічної системи; з’ясуванні методологічних, теоре­тичних і методичних засад організації педагогічного процесу у вищій школі; ознайомленні студентів з особливостями професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в умовах ступеневої освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти; професійно-педагогічній підготовці майбутніх фахівців до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності; формуванні компетенцій, необхідних для проходження педагогічної практики у вищих навчальних закладах, виконання магістерських робіт. Під час вивчення курсу формуються значущі для майбутнього фахівця компетенції та компетентності: інтегральна, загальні (інструментальні, міжособистісні, системні) спеціальні.

Рекомендована література

Основна (базова)
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. Київ:
Либідь, 1998. 518 с.
2. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. Навч.
посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.
3. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів:
Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
4. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. Навч. посібник. Львів, 2007. 608 с.
5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 486 с.
6. Туркот Т.І., Коновал О.А. Педагогіка та психологія вищої школи: Навч. посіб.
Херсон: Олді-плюс, 2013. 466 с.
7. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 352 с.

Додаткова (допоміжна)
8. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навч.-метод. посібник. Київ:
Кондор, 2008. 272 с.
9. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у
психологічних і педагогічних експериментах: навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені І. Франка, 2009. 184 с.
10. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя.
Авт. кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2004. 384 с.
11. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Метод. посіб. для студ.
магістратури. Київ, 2003. 316 с.
12. Галузинський В., Євтух М. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні.
Київ, 1995. 237 с.
13. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. Київ:
Академвидав, 2004. 351 с.
14. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені І.Франка, 2005. 253 с.
15. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій
і дипломів / За ред. Г.В.Фокіна: Монографія. Київ: МАУП-МКА, 1997.
16. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: Навч. посібник.
Тернопіль, 1996. 290 с.
17. Лозинська Н.Б. Адаптація студентів до навчання в університеті та випускників до
педагогічної діяльності. Монографія. Львів, 2008. 166 с.
18. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Навч.-
метод. матеріали до вивчення теми “Суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій
школі” з курсу “Педагогіка вищої школи”. Львів, 2007. 56 с.
19. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. Київ: Центр
навч. л-ри, 2007. 232 с.
20. Педагогіка вищої школи. Навч. посіб. За ред. З.Н.Курлянд. Київ, 2005. 399 с.
21. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Навч. посіб.
Київ, 2005. 239 с.
22. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. Навч. посібник. Київ,
2003. 504 с.
23. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 624 с.
24. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 552 с.

Інтернет-джерела
25. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. навч. посіб.
Київ: Центр учб. л-ри, 2014. 142 с. URL:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Burhu_Yurii/Metodolohiia_i_orhanizatsiia_naukovykh_doslidzh
en.pdf (дата звернення: 4.09.2017).
26. Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч.
посібник. Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт», 2014. 416 с. URL:
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/pedagogikavsh.pdf (дата звернення:
4.09.2017).
27. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи. Підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн.
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с. URL:
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29032/3/Higher_School_Pedagogy_2019.pdf
28. Закон України «Про вищу освіту». Голос України. 2014. №148 (5898). 6 серпня.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 5.09.2014).
29. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 ;
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.01.2019).
30. Руденко В.М. Математична статистика: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2012.
304 с. URL:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf (дата
звернення: 29.05.2018).
31. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ, 2020. 71 с.
URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf .
32. Шквир О. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 2-ге вид., допов. і перероб.
Хмельницький: ХГПА, 2020. 94 с. URL:
http://212.111.198.18:88/jspui/bitstream/123456789/217/1/lekcii_text.pdf

ІНШІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

33. Вища освіта України.
34. Вища школа.
35. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
36. http://mon.gov.ua .

 •  освітні сайти Інтернет;
 • Інтернет-сторінка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи и
  Львівського національного університету імені Івана Франка);
 •  бібліотека кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Львівського
  національного університету імені Івана Франка (вул. Туган-Барановського, 7);
 •  бібліотека хімічного факультету;
 •  наукова бібліотека імені Василя Стефаника (вул. Стефаника, 2);
 •  наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
  (вул. Драгоманова, 5, 17);
 •  ресурсний центр інклюзивної освіти (кафедра загальної педагогіки і педагогіки
  вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка);
 •  педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24).

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус