Педагогіка вищої школи (хімічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816доцент Ковальчук Л. О.
доцент Заячук Ю. Д.
Калагурка Х. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів хімічного факультету за напрямом підготовки 102 “Хімія.

Мета викладання навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи” полягає в осмисленні вищої школи як педагогічної системи; з’ясуванні методологічних, теоре­тичних і методичних засад організації педагогічного процесу у вищій школі; ознайомленні студентів з особливостями професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в умовах ступеневої освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти; професійно-педагогічній підготовці майбутніх фахівців до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності; формуванні компетенцій, необхідних для проходження педагогічної практики у вищих навчальних закладах, виконання магістерських робіт. Під час вивчення курсу формуються значущі для майбутнього фахівця компетенції та компетентності: інтегральна, загальні (інструментальні, міжособистісні, системні) спеціальні.

У результаті вивчення курсу “Педагогіка вищої школи” студент повинен знати: понятійно-категоріальний апарат педагогіки і психології вищої школи; методологію науково-педагогічних досліджень; особливості педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; закономірності та особливості розвитку особистості молодої людини; сутність, структуру, особливості процесу навчання як співпраці педагога та студентів з урахуванням фаху; сучасні педагогічні технології, методи, прийоми, засоби, форми організації навчання у вищій школі; критерії психолого-педагогічного аналізу навчального заняття; норми, критерії оцінки діяльності педагога та студентів; сутність процесу виховання студентів, шляхи формування студентського колективу, студентське самоврядування;

вміти: застосувати методи психолого-педагогічного дослідження; організовувати спілкування зі студентами; відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу; застосовувати різноманітні методи, прийоми, засоби навчання студентів; визначати, планувати структуру, зміст навчального заняття (лекції, семінарського, практичного та лабораторного занять) з фахових дисциплін відповідно до теми та дидактичних цілей; складати розгорнутий план-конспект навчального заняття; здійснювати психолого-педагогічний аналіз навчального заняття; аналізувати різноманітні педагогічні ситуації.

Рекомендована література

Основна (базова)

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. – К.: Либідь, – 518 с.
 2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи : Навч. посібник / С.Б.Цюра, О.О.Бі­ляковська, І.Я.Мищишин. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 360 с.
 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посіб. для студ. магістратури. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 316 с.
 4. КовальчукЛ. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
 5. Ковальчук О. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут; [за заг. ред. Лариси Ковальчук]. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2009. – 624 с.
 6. КовальчукЛ.О., Ковальчук О.Б. Системи освіта зарубіжних країн: Навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 136 с.
 7. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.
 8. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / За ред. З.Н.Курлянд. К.: Знання, 2005. 399 с.
 9. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : Навч. посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К. : Ака­демвидав, 2003. – 504 с.
 10. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.

Додаткова  (допоміжна)

 1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навч.-метод. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.
 2. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Львів: Камула, 2006. – 278 с.
 3. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – К.: Укр. вид. спілка, 1997. – 416 с.
 4. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. Авт. кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
 5. Галузинський В., Євтух М. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. К.: Інтел, 1995. – 237 с.
 6. Герчанівський Д.Л. Інноваційні технології контролю успішності студентів з гуманітарних дисциплін: монографія. – К.: НАКККіМ, 2010. – 192 с.
 7. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 8. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: мето­дичні аспекти: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2008. – 626 с.
 9. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 224 с.
 10. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). – К., 1994.
 11. ДичківськаІ.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.
 12. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: Гума­нит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 200 с.
 13. Закон України “Про вищу освіту” // Голос України. – 2014. – №148 (5898). – 6 серпня.
 14. Закон України “Про освіту” // Освіта. – 1996. – 21 серпня.
 15. Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 328 с.
 16. КовальчукЛ.О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 253 с.
 17. Ковальчук О.Б. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 158 с.
 18. Корсак К.В. Світова  вища  освіта.  Порівняння  і  визнання  закордонних каліфі­кацій  і  дипломів  / За  ред.  Г.В.Фокіна:  Монографія. – К.: МАУП-МКА, 1997.
 19. Кошманова Т.С. Розвиток  педагогічної  освіти  у  США  (1960 – 1998 рр.): Монографія. – Львів: Світ, 1999. – 488с.
 20. Кравець В.П. Зарубіжна  школа  і  педагогіка  ХХ  століття:  Навч. посібник. –  Т.: Терно­піль, 1996. – 290 с.
 21. Лозинська Н.Б. Адаптація студентів до навчання в університеті та випускників до педагогічної діяльності: Монографія. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, – 166 с.
 22. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі: Навч.-метод. матеріали до вивчення теми “суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій школі” з курсу “Педагогіка вищої школи”. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, – 56 с.
 23. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. К.: Центр навч. л-ри, – 232 с.
 24. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2002. – 23 квіт (№ 33). – С. 4 –
 25. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За ред. Пєхоти О.М. – К. : АСК, 2001. – 255 с.
 26. Педагогіка для громадянського суспільства / Під ред. Т.С. Кош­манової. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 382 с.
 27. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с.
 28. П’ятакова Г., Заячківська Н.Сучасні педагогічні технології та мето­дика засто­сування їх у вищій школі. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 55 с.
 29. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. К.: Вища шк., 2005. – 239 с.
 30. Шахрай В.М. Технологія соціальної роботи: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, – 464 с.
 31. // Вища школа (статті, у яких розглядаються проблеми розвитку вищої освіти).
 32. // Вища освіта України (статті про проблеми розвитку вищої освіти).
 33. // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму