Педагогіка вищої школи (хімічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Ковальчук Л. О.
Ковалишин О. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів хімічного факультету за напрямом підготовки 102 “Хімія.

Мета викладання навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи” полягає в осмисленні вищої школи як педагогічної системи; з’ясуванні методологічних, теоре­тичних і методичних засад організації педагогічного процесу у вищій школі; ознайомленні студентів з особливостями професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в умовах ступеневої освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти; професійно-педагогічній підготовці майбутніх фахівців до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності; формуванні компетенцій, необхідних для проходження педагогічної практики у вищих навчальних закладах, виконання магістерських робіт. Під час вивчення курсу формуються значущі для майбутнього фахівця компетенції та компетентності: інтегральна, загальні (інструментальні, міжособистісні, системні) спеціальні.

У результаті вивчення курсу “Педагогіка вищої школи” студент повинен знати: понятійно-категоріальний апарат педагогіки і психології вищої школи; методологію науково-педагогічних досліджень; особливості педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; закономірності та особливості розвитку особистості молодої людини; сутність, структуру, особливості процесу навчання як співпраці педагога та студентів з урахуванням фаху; сучасні педагогічні технології, методи, прийоми, засоби, форми організації навчання у вищій школі; критерії психолого-педагогічного аналізу навчального заняття; норми, критерії оцінки діяльності педагога та студентів; сутність процесу виховання студентів, шляхи формування студентського колективу, студентське самоврядування;

вміти: застосувати методи психолого-педагогічного дослідження; організовувати спілкування зі студентами; відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу; застосовувати різноманітні методи, прийоми, засоби навчання студентів; визначати, планувати структуру, зміст навчального заняття (лекції, семінарського, практичного та лабораторного занять) з фахових дисциплін відповідно до теми та дидактичних цілей; складати розгорнутий план-конспект навчального заняття; здійснювати психолого-педагогічний аналіз навчального заняття; аналізувати різноманітні педагогічні ситуації.

Рекомендована література

Основна (базова)

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. Київ:
Либідь, 1998. 518 с.
2. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. Навч.
посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.
3. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів:
Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
4. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. Навч. посібник. Львів, 2007. 608 с.
5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 486 с.
6. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 352 с.
Додаткова (допоміжна)
7. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навч.-метод. посібник. Київ:
Кондор, 2008. 272 с.
8. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у
психологічних і педагогічних експериментах: навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені І. Франка, 2009. 184 с.
9. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя.
Авт. кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2004. 384 с.
10. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Метод. посіб. для студ.
магістратури. Київ, 2003. 316 с.
11. Галузинський В., Євтух М. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні.
Київ, 1995. 237 с.
12. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Київ, 2005. 224 с.
13. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. Київ:
Академвидав, 2004. 351 с.
14. Ковальчук О. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. Львів: Видав. центр
ЛНУ імені І.Франка, 2004. 165 с.
15. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2005. 253 с.
16. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Системи освіта зарубіжних країн: Навч. посібник.
Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 136 с.
17. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій
і дипломів / За ред. Г.В.Фокіна: Монографія. Київ: МАУП-МКА, 1997.
18. Лозинська Н.Б. Адаптація студентів до навчання в університеті та випускників до
педагогічної діяльності. Монографія. Львів, 2008. 166 с.
19. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Навч.-
метод. матеріали до вивчення теми “Суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій
школі” з курсу “Педагогіка вищої школи”. Львів, 2007. 56 с.
20. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. Київ: Центр
навч. л-ри, 2007. 232 с.
21. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. /За ред. Пєхоти О.М. Київ: АСК, 2001.
255 с.
22. Педагогіка вищої школи. Навч. посіб. За ред. З.Н.Курлянд. Київ, 2005. 399 с.
23. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.
Київ: А.С.К., 2003. 192 с.
24. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Навч. посіб.
Київ, 2005. 239 с.
25. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. Навч. посібник. Київ,
2003. 504 с.
26. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 624 с.
27. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 552 с.

Інтернет-джерела

28. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. навч. посіб.
Київ: Центр учб. л-ри, 2014. 142 с. URL:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Burhu_Yurii/Metodolohiia_i_orhanizatsiia_naukovykh_doslidzh
en.pdf (дата звернення: 4.09.2017).
29. Закон України «Про вищу освіту». Голос України. 2014. №148 (5898). 6 серпня.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 5.09.2014).
30. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 ;
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 28.01.2019).
31. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. Вища школа.
2013. 32. С. 86–106.
32. Руденко В.М. Математична статистика: навч. посіб. Київ: Центр учб. л-ри, 2012.
304 с. URL:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf (дата
звернення: 29.05.2018).
33. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ, 2020. 71 с.
URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf .

Інші інформаційні ресурси:

34. Вища освіта України.
35. Вища школа.
36. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
37. http://mon.gov.ua .

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус