Основи педагогічної майстерності (014 “Середня освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Ковальчук Л. О.

Опис курсу

Курс «Основи педагогічної майстерності» призначено для студентів спеціальності 014 «Середня освіта», спеціалізації: 014.06 «Середня освіта (Хімія)», кваліфікації бакалавр освіти (Хімія), учитель хімії.

Курс є обов’язковим компонентом ОП освітньо-професійної підготовки і передбачає оволодіння студентами цілісною системою фахових знань і професійних умінь організування освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Відтак, у курсі репрезентовано огляд як теоретико-методологічних основ педагогічної майстерності вчителя хімії, так і методичних, практичних і діагностичних засад оволодіння нею майбутнім учителем хімії.

Рекомендована література

Основна (базова)

1. Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навч. посіб. Київ:
Академвидав, 2009. 248 с.
2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. Київ, 2007. 618 с.
3. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2007. 608 с.
4. Педагогічна майстерність: Підручник. За ред. І.Зязюна. Київ, 2008. 376 с.
5. Підласий І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. Харків: Основа,
2010. 360 с. (Серія «Настільна книга»).

Додаткова (допоміжна)

6. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005. 344 с.
7. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук; гол. ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком
Інтер, 2008. 1040 с.
8. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів:
Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
9. Ковальчук О. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. Львів: Видав.
центр ЛНУ імені І.Франка, 2004. 165 с.
10. Педагогічна майстерність: Підручник. За ред. І.Зязюна. Київ, 2004. 422 с.
11. Педагогічна майстерність. Хрестоматія: Навч. посіб. / За ред. І.А.Зязюна. Київ:
Вища шк., 2010. 606 с.
12. Педагогічна майстерня вчителя хімії / Упоряд. К.М.Задорожний. Харків: Основа,
2009. Вип. 2. 174 с.
13. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник.
Київ: Слово, 2004. 616 с.
14. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. Київ: Вища
шк., 2004. 335 с.
15. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. Київ: Рад. шк., 1981. 319 с.
16. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. Київ: Міленіум, 2006.
346 с.
17. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 624 с.
18. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник. За ред.
О.В.Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. 552 с.
19. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду: Практика для самостійної роботи.
Львів, 2006. 185 с.
20. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник. Київ, 2002. 560 с.

Інтернет-джерела

21. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата
звернення: 28.01.2019).
22. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20. (дата звернення: 25.05.2020).
23.Кіліченко О.І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід.
Навч. посіб. Івано-Франківськ, 2012. 206 с. URL:
http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/library/kilichenko.pdf. (дата звернення:
25.05.2020).
24. Отич О.М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи:
підручник. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 208 с. URL:
https://lib.iitta.gov.ua/26548/1/2652_OTICH_KIEB-2.pdf. (дата звернення:
20.09.2020).
25. Холковська І.Л., Волошина О.В., Губіна С.І. Основи педагогічної майстерності:
практикум. Вінниця: «Твори», 2019. 240 с. URL:
http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/Shvedova/Prakt.pdf. (дата
звернення: 20.09.2020).

Інші інформаційні ресурси:

26. Біологія і хімія в сучасній школі: Науково-методичний журнал.
27. Вища освіта України.
28. Вища школа.
29. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
30. Хімія: Науково-методичний журнал.

Освітні сайти

http://mon.gov.ua

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус