Педагогічна майстерність (ф-т іноземних мов, переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Для студентів У курсу факультету іноземних мов спеціальності «перекладознавство».

Оволодіння цим курсом сприяє формуванню у студентів знань, умінь виконання різних функцій педагогічної діяльності, аналізу та вирішення педагогічних проблем. Тематика, зміст і процес організації навчання курсу передбачає також виховання у студентів ціннісних орієнтацій, що визначають гуманістичну спрямованість педагогічної діяльності; формування у них умінь самоорганізації поведінки у навчальному класі (педагогічної техніки); розвиток мотивації та умінь самовдосконалення як майбутнього педагога.

Навчальна програма курсу «Педагогічна майстерність» передбачає залучення студентів до аналізу, оцінки теоретичних положень, педагогічних ситуацій, осмислення власного досвіду та вироблення особистісних професійних уявлень, поглядів про педагогічну діяльність, набуття відповідних умінь на підставі набутих знань й нової інформації. Головними методами вивчення курсу є організація діалогів, дискусій, ділових, рольових ігор, практичних, ситуаційних вправ, а також цілеспрямованого розв’язання проблем або здійснення відкриттів у процесі навчання.

Рекомендована література

Основна

 1. Байкова Л.А.., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие. М., 2000.
 2. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. Ростов-н/Д., 2003.
 3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. К., 2002.
 4. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К., 1997.
 5. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учеб. пособие. М., 2007.
 6. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.
 7. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. К., 2010.
 8. Основы педагогического мастерства: Учеб. Пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений /И.А. Зязюн, и.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.; Под ред. И.А. Зязюна. М., 1989.
 9. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. К., 2004.
 10. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упорядник І.А. Зязюн та інші. К., 2006.

Допоміжна

 1. Белухин Д.А.. Личностно ориентированная педагогика. М., 2005.
 2. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005.
 3. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.
 4. Кан-КалыкВ.А. Учителю о педагогическом общении:. М.,
 5. КасьяненкоМ.Д. Педагогіка співробітництва. К., 1993.
 6. КарпенчукС.Г. Теорія і методика виховання. К., 1997.
 7. Концепція національного виховання // Рідна школа. 1995. № 6. С. 18–25.
 8. Кошманова Т., Брайс Л., Голм Г., Равчина Т. Педагогіка для громадянського суспільства: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.С. Кошманової. Львів, 2005.
 9. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Ученик для вузов. СПб.:Питер, 2002.
 10. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. К., 2000.
 11. Освітні технології. К., 2001.
 12. Педагогічна майстерність викладача: Навч.-метод. посібник /Лозинська Н.Б., Гураль Г.М. Львів, 2007.
 13. Педагогічний пошук: Книга для вчителя .  К., 1998.
 14. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. К., 1995.
 15. Рудакова И.А.Конфликтология для педагогов / И.А. Рудакова, С.В. Жильцова. Е.А. Филипенко. Ростов-на-Дону, 2005.
 16. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами. Навчальний посібник. К., 2007.
 17. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. К., 2007.
 18. Синиця І.О. Педагогічний такт і  майстерність учителя. К., 1981.
 19. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К., 2003.
 20. Сухомлинський В. Твори у 5-ти томах. К., 1977.
 21. Учителю о педагогической технике / Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1987.
 22. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. М., 1999.
 23. Чорнокозова В.М., Чорнокозов І.І. Етика вчителя. Педагогічна етика. К., 1969.
 24. ЩербаньП.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посібник. К., 2004.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму