Педагогіка (ф-т культури і мистецтв, музикознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Калагурка Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232доцент Калагурка Х. І.
Троханяк  Н. А.

Опис курсу

Курс «Педагогіка» призначено для студентів І курсу спеціальності 014 «Середня освіта»,
спеціалізації «Музичне мистецтво», кваліфікації бакалавр. Курс належить до нормативних
дисциплін. Курс спрямований на набуття слухачами компетентностей професійно-
педагогічної діяльності.
Дисципліна «Педагогіка» є нормативною дисципліною з спеціальності 014 «Середня освіта»
для освітньої програми «Музичне мистецтво», яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 3
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальна педагогіка
2.Основи педагогічної майстерності.
3.Основи дидактики.
4.Основи теорії виховання.
У першому модулі розглядають характеристику головних педагогічних категорій, систему
педагогічних наук, методи науково-педагогічних досліджень; історію української та
зарубіжної освіти; вікові особливості школяра молодшого, середнього та старшого
шкільного віку, специфіку розвитку й навчання дітей з особливими освітніми потребами.
У другому модулі вивчають головні критерії та рівні оволодіння професійною
майстерністю; значущість професії педагога, педагогічну техніку; рівні й стилі педагогічного
спілкування, особливості спілкування в онлайн режимі; класифікацію невербальних і
вербальних засобів комунікації педагога; підготовку до публічного виступу, конфлікти у
педагогічних ситуаціях.
У третьому модулі дізнаються про основні дидактичні категорії, концепції та системи;
принципи і закономірності навчання; зміст освіти в сучасній школі; загальні та інтерактивні
методи навчання; форми організації навчального процесу в школі.
У четвертому модулі знайомляться з метою і завданням виховання в сучасній школі;
принципами, закономірностями, засобами, формами і методами виховання; з функціями
виховного колективу; напрямами і форми роботи класного керівника; розглядають проблему
булінгу в освітньому середовищі.

Рекомендована література

Основна література:
1.Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: Академвидав, 2012. 616 с.
або https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/volkova.pdf
2.Зайченко І.В. Педагогіка. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с.
або https://westudents.com.ua/knigi/344-pedagogka-zaychenko-B.html
3.Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2007. 608 с.
4.Педагогічна майстерність: підручник. За ред. І. Зязюна. Київ, 2004. 422 с.

Додаткова література:
1. Біляковська О. Дидактика середньої школи : текст лекцій і завдання для самоконтролю та контролю. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 162 с.
2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Київ: «Знання», 2008.  568 с.
3. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація. Київ: ВЦ «Академія», 2006. 256 с.
4. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів : Вид-во
«СПОЛОМ», 2012. 502 с.
5. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально методичний посібник. За заг. ред.
Даниленко Л.І., Київ, 2007. 128 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3026/1/Sofiy_N_2.pdf
6. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навчальний посібник.
Х.: Вид-во НФаУ, 2009. 140 с.
7. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.
624 с.
8. Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної роботи в сучасній
школі. Кривий Ріг : КДПУ, 2008 187 с. https://www.kremenetslyceum.com.ua/wp-content/uploads/Vihovna-
robota-v-shkoli-formi-zahodiv.pdf
9. Кушнір Р.О. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи. Дрогобич: Коло, 2013. 258 с.
10. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Київ: «ЕксОб», 2003. 304 с.
11. Максимюк С.П. Педагогіка. – Київ: Кондор, 2005. 667 с.
https://4vpupo.org.ua/download/metod_probl/pedagogika.pdf
12. Якса Н.В. Основи педагогічних знань. – Київ: «Знання», 2007. 358 с.
Інтернет-джерела:
1. Витоки педагогічної майстерності. http://sources.pnpu.edu.ua/
2. Педагогічна майстерня. http://journal.osnova.com.ua/
3. Педагогічний пошук. http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk
4. Школа. http://www.osvitaua.com/shop/red-pp/jl-pp/shj/

Силабус:

Завантажити силабус