Педагогічна майстерність (ф-т педагогічної освіти)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
67ArrayФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
67ФПШ-31
ФПШ-32
ФПШ-33

Опис курсу

Зміст курсу спрямований на педагогічну підготовку фахівців до організації навчально-виховного процесу молодших школярів у середніх навчальних закладах різних типів і рівнів, а також до взаємодії з ними в інших освітніх установах. Його вивчення проходить у два етапи – формування системи уявлень студентів про сутність педагогічної професії, діяльності та майстерності вчителя (І етап, Ш курс); формування системи знань, умінь, що забезпечує високий рівень самоорганізації педагогічної діяльності у початковій школі (ІІ етап, ІУ курс).

Метою курсу є формування у студентів особистісного ставлення до педагогічної професії, педагогічної діяльності, що визначає підвалини педагогічної майстерності вчителя, зокрема початкової школи. Вивчення курсу «Педагогічна майстерність» відбувається шляхом осмислення студентами власного життєвого досвіду, вироблення власних професійних уявлень, поглядів про педагогічну діяльність. Навчальна програма передбачає огляд, аналіз, оцінку теоретичних положень, педагогічних ситуацій викладачем у взаємодії зі студентами під час лекцій. Практично-семінарські заняття передбачають організацію діалогу, дискусій, групової роботи для обговорення та аналізу студентами різноманітних педагогічних проблем і ситуацій, обміну власними поглядами, вироблення особистісної позиції.

Рекомендована література

  1. Байкова Л.А.., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие. М., 2000.
  2. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. Ростов-н/Д., 2003.
  3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. К., 2002.
  4. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К.,
  5. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учеб. пособие. М., 2007.
  6. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.
  7. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. К., 2010.
  8. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л.В. Крамущенко. І.Ф. Кривонос та ін..; за ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А.М., 2008.
  9. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. К., 2004.
  10. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упорядник І.А. Зязюн та інші. К., 2006.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму