Педагогіка (024 Хореографія)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Крива М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Рекомендована література

Базова

1.       Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: «Академвидав», 2012. 616 с.

2.       Зайченко І. В. Педагогіка: підручник. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2016. 608 с.

3.       Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: навч. посібник. За заг. ред. Л. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Фра- нка, 2009. 625 с.

4.       Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 667 с.

5.        Мойсеюк Н. Педагогіка. Київ: «Саммит-Книга», 2007. 656 с.

6.       Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посібник / упоряд. Наталія Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. Львів: ЛНУ імені Іва- на Франка, 2020. 286 с.

7.       Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 228 с.

8.       Про освіту: Закон України від 05.09. 2017 р. № 2145–VIII: станом на 02.07 2023 р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  (дата звернення: 05.07.2023).

9.       Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. 560 с.

10.    Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 560 с.

Додаткова

11.    Бондар В. П. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с.

12.    Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика: навч.-метод. посіб. Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.

13.    Гін А. Прийоми педагогічної техніки. Київ: Основа, 2015. 112 с.

14.    Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. Київ: Вища школа, 2005. 343 с.

15.    Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 608 с.

16.            Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів.- Тернопіль, 1996.

17.            Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 324 с.

18.    МакЛін Алан. Мотивуюча школа. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2019. 480 с.

19.    Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005, 360 с.

20.    Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості: навч. посібник. Київ: Каравела, 2013. 372 с.

21.    Шевчук А. С. Дитяча хореографія: навч.-метод. посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 288 с.

22.    Шулигіна Р. Педагогіка: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2017. 144 с.

23.    Яремчук Н. Я. Педагогіка: навч. посібник. Львів: ЛКА, 2011. 246 с.

Інтернет-ресурси:

24.    Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL: http://www.mon.gov.ua.

25.    http://www.pedpresa.com.ua;

26.    https://www.ed-era.com

Силабус:

Завантажити силабус