Майстерність педагогічної діяльності (014.01 “Середня освіта. Українська мова і література”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Калагурка Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Калагурка Х. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Майстерність педагогічної діяльності» набуття
студентами теоретичних знань й первинних практичних навичок ефективної організації навчального
процесу.

Основні завдання вивчення дисципліни є:
– засвоєння студентами теоретичних знань про правила, принципи, шляхи організації продуктивного
освітнього середовища;
– формування практичних умінь і навичок педагогічної майстерності, а також мотивації щодо
подальшого професійного вдосконалення і розвитку;
– застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час
проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Основна література:
1. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навчальний посібник. Х.: Вид-во
НФаУ, 2009. 140 с.
2. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр Львівського національного університету імені
Івана Франка, 2007. 608 с.
3.Педагогічна майстерність: підручник. За ред. І. Зязюна. К., 2004. 422 с.

Додаткова література:
1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: підручник. К., 2004. 472 с.
2. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: учеб. пособие. М., 2003. 432 с.
3. Бутенко Н.Ю., Приходько А.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: навч.-метод. посібник. К., 2004.
334 с.
4. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005. 344 с.
5. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. К., 2006. 276 с.
6. Гірник А.М. Основи конфліктології. К., 2010. 222 с.
7. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.276 с.
8. Кушнір Р.О. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи. Дрогобич: Коло, 2013. 258 с.
9. Отич О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник Кіровоград : Імекс-ЛТД,
2014. 208 с.
10. Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія. К., 2015.
11. Сагач Г.М. Риторика: навч. посібник. К., 2000. 568 с.
12. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. К., 1981. 319 с.
13.Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: Академвидав, 2012. 616 с.
або https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/volkova.pdf

Інтернет-джерела:
1. Витоки педагогічної майстерності. http://sources.pnpu.edu.ua/
2. Заучу все для роботи. http://journal.osnova.com.ua/
3. Педагогічна майстерня. http://journal.osnova.com.ua/
4. Школа. http://www.osvitaua.com/shop/red-pp/jl-pp/shj/
5. Управління школою. http://journal.osnova.com.ua/
Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу
загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» Наказ_2736.pdf

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус