Основи педагогіки та психології (фізичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Опис курсу

Мета:
 Сформувати у студентів особистісної концепції педагогічної діяльності;
 забезпечити психологічну готовність і здатність до формування професійної компетентності задля підвищення рівня професійної діяльності.

Програма передбачає: формування у студентів знань, умінь та навичок організації навчального процесу у середній школі; набуття студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій та прийняття педагогічно правильних рішень; розвиток у студентів позитивної мотивації в контексті вивчення дисципліни; формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей у середній школи та професійної компетентності в процесі виконання власної діяльності.

Рекомендована література

Основна

1. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної
підготовки вчителя: Монографія. – Одеса: Маяк, 1998. – 284 с.
2. Варій М.Й. Загальна психологія – К., 2007.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал – Полтава, 1994.
4. Введение в психологию / Под ред. А.В. Петровского. — М.:
Академия, 1996. – 496 с.
5. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української
педагогіки – Дрогобич, 2003.
6. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.
7. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник

8. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

9. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, ескалація,
залагодження – К., 2003.
10. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства – Львів,
2001.
11. Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука – К., 1987
12. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч.
посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 304 с
13. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки – К., 2004.
14. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / С.Д.
Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За заг.
ред. С.Д. Максименка. — К.: Форум, 2000. – 543 с.
15. Зайченко І. В. Педагогіка. – Чернігів, 2003.
16. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник – К.,
1997.К., 2006.
17. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник – К.,
2005.
18. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів,
2005.
19. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию – М., 2001.
20. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях. –
СПб: Питер, 2006 – 320 с.
21. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.:
Знання-Прес, 2003.
22. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення – К.,
2001.
23. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. — К.: Вища
школа, 2000. – 479 с.
24. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. — СПб.:
Питер, 2005. – 583 с.
25. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка – К., 2006.
26. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.– К., 1999.
27. Немов Р.С. Психология: Учебник: В 3-х кн. — Кн. 1: Общие
основи психологии. — М.: Владос, 2001. – 688 с.
28. Онищук В.А. Урок в современной школе – М., 1981.
29. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології
та методика їх застосування у вищій школі: Навч.-метод. посіб. –
Львів, 2003.
30. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К.,
1995.
31. Практикум по общей психологии: Учеб. пособие / А.И. Абраменко,
А.А. Алексеев, В.В. Богословский и др.; Под ред. А.И. Щербакова.
— М.: Просвещение, 1990. — 288 с. Психологический словарь /
Под ред. Ю.Л. Неймера. — Ростов-н/Дону: Феникс, 2003. — 640 с.

32. Психологія / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук. — К.:
Либідь, 2003. – 560 с.
33. Реан А.А.,Бордовская Н.В., Розум С.В. Психология и педагогика. –
СПб: «Питер», 2003 – 432 с
34. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.
— М.: ВЛАДОС, 2001. — Кн. 2: Работа психолога со взрослыми.
Коррекцинонные приемы и упражнения. — 480 с
35. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання – К., 2003.
36. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки – К.,
2003.
37. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч. посібник – К., 2004.
38. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. — К.: ВД
Професіонал, 2004. – 304 с.
i. .

Додаткова

1. Д’Суза Ентоні Сьогодніші лідери – надія на завтра / Пер. з англ. Остапа
Гладкого, Львів, 2005.
2. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативнаяпедагогика и психология:
Учеб. пособие. – М..: Академический проект, 2004. – 2-е изд. – 560 с.
3. Професійна освіта : словник : навч.посіб. / Уклад. С. У. Гончаренко та
ін.; За ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вища освіта, 2000. – 380 с.
4. Савчин М.В. Соціальна психологія – Дрогобич, 2001.
5. Шварцман К.А. Философия и воспитание.
Критическийанализнемарксистскихконцепций. – М.: Политиздат, 1989. –
208 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму