Педагогічна майстерність (географічний ф-т)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Горук Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Горук Н. М.

Опис курсу

Дисципліна викладається студентам V курсу географічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Вивчення курсу «Педагогічна майстерність» передбачає педагогічну підготовку фахівців до діяльності у навчальних закладах різних типів і рівнів, а також до роботи в інших освітніх установах. Цей спецкурс спрямований на поглиблення знань, уявлень студентів про організацію навчально-виховного процесу в освітньому закладі, розвиток у них адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії викладача з учнями (студентами) як рівноправних суб’єктів, партнерів. Тематика, зміст програми орієнтовані на формування у студентів системи фахових знань, а також умінь компетентної організації педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток особистості молодої людини. Основні теоретичні положення спецкурсу мають практичну спрямованість і розглядаються через призму психологічних механізмів, закономірностей педагогічних явищ, поведінки педагога й учня (студента). Вони є умовою вирішення майбутнім педагогом проблем навчання і виховання, творчого пошуку засобів, методів, прийомів опосередкованого впливу на особистість молодої людини.

Рекомендована література

  1. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005.
  2. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001
  3. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К., 1997.
  4. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т.Ю. Педагогічна майстерність викладача: Навчальний посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с.
  5. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учеб. пособие. М., 2007.
  6. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.
  7. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів /Упорядники О.І. Кіліченко, І.В. Кланічка. – Івано-Франківськ, 2005. –206 с.
  8. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. К., 2004.
  9. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упорядник І.А. Зязюн та інші. К., 2006.
  10. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К. : ДАККіМ, 2010. – 244 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму