Актуальні проблеми освіти дорослих (доктор філософії, 015 “Професійна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Горук Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Горук Н. М.

Опис курсу

Дисципліна «Актуальні проблеми освіти дорослих» призначена для здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта», кваліфікації доктора
філософії і передбачає формування у студентів системи знань з теорії і методики освіти дорослих у
контексті безперервного розвитку особистості, набуття практичних умінь організації процесу
навчання дорослих з урахуванням особливостей дорослих учнів і потреб сучасного суспільства.

Рекомендована література

Базова:
1. Архипова С. П. Основи андрагогіки: навчальний посібник. – Черкаси : Черкаський держ. ун-т
ім. Б.Хмельницького, Ужгородський нац. ун-т., 2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://ipk-dszu.kiev.ua/ndv/andra/12.pdf
2. Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник. – Ніжин:
Видавець ПП Лисенко М.М., 2014.
3. Навчання дорослих: виклики, специфіка, інтерактивні методи. Український досвід в
регіональному економічному розвитку. – О. Пашко – Посібн. Львів: Галицька видавнича спілка
– 2013. – 108 с.
4. Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади: [монографія] / авт. кол.: Лук’янова
Л.Б., Сігаєва Л.Є., Аніщенко О.В., Зінченко С.В., Баніт О. В., Лапаєнко С.В., Василенко О.В.
– К.: Педагогічна думка, 2012. – 272 с.
5. Порадник для тренера. / Авт. кол.: Б. Валькевич, Е. Кендрацька, А. Климович та інші. –
Бялисток: «Ортдрук», 2007. – 134 с.
6. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. –
Київ: ВД «ЕКМО», 2011.
7. Сучасні технології освіти дорослих : посіб. / авт. кол. : Л. Б. Лук’янова, О. В. Аніщенко, Л. Є.
Сігаєва, С. В. Зінченко, О. В. Баніт, Н. І. Дорошенко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 182 с.
8. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. /За заг. ред. П.Шевчука і П.Фенриха. –Щецін:
Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.
Допоміжна:
9. Змеев С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых. – М.: ПЕР
СЭ, 2007. — 272 с.
10. Митина А.М. Дополнительное образование взрослых за рубежом: концептуальное
становление и развитие. – Москва: Наука, 2004.
11. Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных
систем (первый опыт становлення и развития в Украине) / под. общ. ред. В. И. Астаховой. –
Харьков : Изд-во НУА, 2011.
12. Jarvis, P. Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice. – London, New York:
Routledge, 2004.
13. Knowles М.S., Holton III E.F., Swanson R.A. Adult Education and Lifelong Learning: Theory and
Practice. – London, New York: Routledge, 2004.
14. Knowles, M. The Adult Learner: A Neglected Species. – Houston: Gulf Publishing Company, 1973.
15. Šefika Alibabić, Katarina Popović, Emir Avdagić. Subsequent acquisition of primary education:
Andragogical handbook for educators. – Sarajevo: Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2013.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус