Організація персонального середовища навчання учнів (014 Середня освіта. Географія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Крива М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент Крива М. В.

Опис курсу

Дисципліна «Організація персонального середовища навчання учнів» є вибірковою дисципліною з спеціальності 014 «Середня освіта» для освітньої програми «Середня освіта. Географія», яка викладається в ІV семестрі в обсязі 6 кредитів  (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Базова:

1.            Близнюк Т. Цифрові інструменти для онлайн і офлайн навчання: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. – 64 с.

2.            Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посібн. Київ: ДУТ, 2014. 140 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf. (дата звернення 25.08.2019).

3.            Заріцька С. І., Литвиненко Н. І., Савченко М. І., Сліпченко О. Ю., “Методичні аспекти впровадження електронного навчання в закладах загальної середньої освіти”. Київ, Україна. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.irtc.org.ua/dep105/publ/2019/METOD_POSIBNYK _ZARITSKA_LITVINENKO_SAVCHENKO_SLIPCHENKO_2019_SCHOOL132.pdf. Дата звернення: 12.05.2020.

4.            Костікова І.І. Електронна педагогіка : монографія. Харків: «Смугаста типографія», 2015. 160 с.

5.            Морзе Н.В., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В. Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3): навч. посібник.  Київ: 2016. 240 с.

6.            Прокопенко А.І., Підчасов Є.В., Москаленко В.В., Доценко С.О., Лебедєва В.В. Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів. Навчальний посібник. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди; «Мітра», 2019. – 81 с.

7.            Рашевська Н.; Рашевська A. Персональне навчальне середовище учня ліцею профільного рівня як складова моделі змішаного навчання. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія:” Педагогічні науки”, 2016, 7.

Допоміжна:

8.            Андрєєв О.О., Бугайчук К.Л., Каліненко Н.О., Колгатін О.Г., Кухаренко В.М., Люлькун Н.А., Ляхоцька Л.Л., Сиротенко Н.Г., Твердохлєбова Н.Є. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. За ред.. О.О Андрєєва, В.М. Кухаренка. ХНАДУ, Харків:«Міськдрук», 2013. 212 с.

9.            Кухаренко В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання : посібник / В. М. Кухаренко. – Київ: Міленіум, 2019. – 307 с

10.         Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / С. П. Касьян, В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька та інш. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол.ред.), С. П. Касьяна, В. В. Олійника]; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2018. – 311 с

11.         Янкович О. І., Кузьма І. І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2018. 266 с.

Інформаційні ресурси:

12.   https://app.genial.ly/?from=login-true

13.   https://app.wizer.me/

14.   https://bookcreator.com/

15.   https://www.canva.com/

16.   https://chat.openai.com/

17.   https://create.vista.com/uk/

18.   https://classroom.google.com/

19.   https://learningapps.org/index.php?overview&s&category=0&toolhttps://www.mentimeter.com/

20.   https://www.liveworksheets.com/

21.   https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-teams/online-meetings

22.   https://miro.com/

23.   https://moodle.org/

24.   https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/

25.   https://scribblediffusion.com/

26.   https://support.google.com/?hl=uk

27.   https://www.thinglink.com/

28.   https://wordwall.net/uk

 

 

Силабус:

Завантажити силабус