Вступ до педагогічної професії (014 “Середня освіта. Географія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Матковський М. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Матковський М. Й.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня бакалавр. Викладання курсу «Вступ до педагогічної професії» спрямоване на теоретичне та практичне опанування студентами основ педагогічної професії, особливостей педагогічної діяльності вчителя, розвитку його професіоналізму. Вивчення курсу також сприяє адаптації першокурсників до умов навчання у закладі вищої освіти, свідомому і активному їх включенню до самостійної навчальної та наукової діяльності.

Рекомендована література

Базова
1. Зайченко І. В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид.. –К., «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528 c.
2. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 c.
3. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2010. – 200 c.
4. Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І. А. Зязюна. Київ, 2004. – 462 c.
5. Про вищу освіту: Закон України // www.mon.gov.ua – Міністерство освіти і науки України.
6. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] [3-ге вид., випр., доп.]. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. 168 с.
7.Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ вищ. навч. закл.]. К. : Либідь, 2002. 560 с.
8. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: навч. посібник. Київ, 2007. – 358 c.

Допоміжна
1. Вища освіта : Болонський процес : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] К. : Знання України, 2006. 440 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ, 1997. – 373 c.
3. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 2005. – 552 c.
4. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ вищ. навч. закл.][2- ге вид., випр., доп.]. К. : Академвидав, 2007. 560 с.

Інтернет-джерела
1. Закон України «Про освіту» від 16.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
3. Наказ Міністерства освіти і науки України № 776 від 16.07.2018 року «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус