Педагогіка (ф-т іноземних мов)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Горук Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Горук Н. М.

Опис курсу

Дисципліна викладається студентам ІV курсу факультету іноземних мов (спеціальності: німецька, французька, іспанська, класична філологія), освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Метою вивчення курсу «Педагогіка» є формування у студентів педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, розвиток адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів, партнерів. В результаті вивчення курсу студенти отримають знання про тенденції розвитку сучасної освіти, особливості розвитку особистості, сутність, форми і методи виховання та навчання учнів; оволодіють уміннями та навичками організації навчально-виховного процесу, ефективного спілкування, вирішення конфліктів з учнями та аналізу педагогічних ситуацій.

Рекомендована література

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2002.
 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – К., 2008.
 3. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
 4. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.
 5. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003.
 6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.
 7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. – Х., 2002.
 8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. 2-е вид. – 1999.
 9. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К., 2002.
 10. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1996.
 11. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Т.С. Кошманової. – Львів, 2005.
 12. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.
 13. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.
 14. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К., 2000.
 15. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002.
 16. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2002.
 17. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посібник. – К., 2007.

Матеріали

 • Навчально-методичні матеріали