Освітологія (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Квас О. В.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФПО-51Матковський М. Й.
ФПО-51зМатковський М. Й.

Опис курсу

Метою вивчення  курсу є забезпечити поглиблену теоретичну підготовку щодо розуміння сфери
освіти у її сталому розвитку та сприяти формуванню знань про здобутки та суперечності у теорії та
практиці функціонування сучасних освітніх систем; розвиток професійної компетентності управлінця в
галузі освіти на основі вивчення освітології як галузі міждисциплінарного наукового знання.

Основні завдання курсу – Завдання вивчення дисципліни: – отримання знань про сучасну сферу
освіти як об’єкт наукового дослідження, поглиблення знань про напрями освітологічних досліджень;
формування наукового світогляду та методологічної культури щодо цілісного сприйняття сфери
освіти; розвиток інтелекту, творчих якостей, здатності до науково-дослідницької та інноваційної
діяльності в сфері освіти.

Рекомендована література

1. Андрущенко В. П. Державно-громадський характер управління освітою / В. П. Андрущенко // Вища
освіта України. – Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса».
– 2011. – № 3. – 128 с.
2. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть. (Спроба
прогностичного аналізу) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 16.
3. Андрущенко В. П., Лутай В. С. Філософія освіти в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку /
В. П. Андрущенко, В. С. Лутай // Наукові записки АН ВШ України – 2004. – № 6. – С. 59 – 72.
4. Аношкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування / Л. І. Аношкіна. – К . : Видавничий дім «Корпорація», 2005. – 368 с.
5. Ареф’єва О. В. Управління розвитком людського капіталу в системі вищої освіти: [монографія] /
О. В. Ареф’єва, Т. В. Харчук. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 207 с.
6. Базалук О. О. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання / О С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2010. – № 23. – С. 187 – 201.
7. Бех І. Д. Цінності як ядро особистості / І. Д. Бех. // Цінності освіти і виховання: наук.-метод. зб. / [за
заг. ред. О. В. Сухомлинської]. – К., 1997. – С. 8 – 11.
8. Валєєв Р. Г. Освітнє право України: навч. посібник / Р. Г. Валєєв. – Луганськ : Луганська правова фундація, 2011. – 287 с. – С. 15 – 21.
9.  Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону /
Л. М. Ващенко. – К. : ВПЦ «Тираж», 2005. – 379 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 332 – 365.
10.  Гальпєріна В. О. Освітня політика в трансформаційному суспільстві : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / В. О. Гальпєріна. – Київ, 2003. – 20 с.
11.  Гапонюк П. Н. Функционирование и развитие образования как социально-экономической системы / П. Н. Гапонюк // Педагогика. – 2011. – № 7. – 120 с. – С. 27 – 34.
12.  Гончаренко С. У. Освіта / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В  Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 614 – 615.
13.  Гончаренко С. У. Побудова педагогічної теорії / С. У. Гончаренко // Педагогічна газета. – 2006. – № 11 (148). – С. 5.
14.  Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / В. Г. Городяненко. – [3-тє вид.]. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 544 с. – (Серія «Альма-матер»). – С. 31 – 40.
15.  Грішнова О. А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки:
[монографія] / О. А. Грішнова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.
16.  Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 21.
17.  Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя //
Высшее образование; под ред. В. М. Филипповой. – М. : Центр сравнительной образовательной
политики, 2003. – 303 с.
18.  Каленюк І. С. Економіка освіти: навч. посіб. / І. С. Каленюк. – К. : Знання України, 2005. – 316 с.
19.  Карпенко О. М., Бершадская М. Д. Высшее образование в странах мира : анализ данных
образовательной статистики и глобальных рейтингов в сфере образования. – М. : Издательство СГУ,
2009. – 244 с.
20.  Клепко С. Ф. Економіка освіти з точки зору філософії освіти / С. Ф. Клепко // Економіка освіти і освітня діяльність: матеріали Всеукр. семінару, 8 грудня 2006 р. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 68 с. – С. 28 – 37.
21.  Коміренко В. І. Псевдоекономіка освіти. Болонський аспект. Український контекст / В. І. Коміренко // Економіка освіти і освітня діяльність: матеріали Всеукр. семінару, 8 грудня 2006 р. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 68 с. – С. 22 – 28.
22.  Костєва Н. М. Тезаурусне підґрунтя інформаційно-інтелектуального забезпечення наукових
досліджень [Електронний ресурс] / Н. М. Костєва // Історія науки і біографістика. – 2006. – № 1. –
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/E- Journals/INB/2006-1/06knmznd.html. – Заголовок з екрана.
23.  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін / В. Кремень // Освіта. – 2010. – № 47–48 (5430-
5431). – С. 4.
24.  Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2007. – 576 с.
25.  Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2007. – 576 с.
26.  Куценко В. І. Людський капітал як фактор соціальногозахисту населення: проблеми зміцнення /
В. І. Куценко, Г. І. Євтушенко // Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий наук. збірник. – 1999. – № 10. – С. 136 – 145.
27.  Лідерство та інклюзивна освіта: навч.-метод. посіб. / Єфімова С. М., Королюк С. В.; за заг. ред. Колупаєвої А. А. — ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012. – 164 с. – (Серія«Інклюзивна освіта»).
28.  Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функціонування, тенденції розвитку / В. І.
Луговий / За заг. ред. акад. О. Г. Мороза. – К. : МАУП, 1994. – 196 с.
29.  Медведєв І. А. Державне управління розвитком університету: теоретично- прикладний аспект :
[монографія] / І. А. Медведєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 220 с.
30.  Новиков А. М. О структуре теории образования / А. М. Новиков // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 18 – 23.
31.  Огнев’юк В. О. На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» / В. О. Огнев’юк /
Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд.
2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / За заг. ред.
Огнев’юка В. О. [редкол. : В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Г. С. Лозко]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2010. – 192 с. – С. 5–9.
32.  Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В. О. Огнев’юк – К. : Знання
України, 2003. – 448 с.
33.  Освітологія: хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі :
В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. – К. : ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с. Педагогіка : педагогические теории,
системы, технологии / под ред. С. А. Смирнова. – М. : Академия, 2000. – С. 426.
34.  Освітологія: хрестоматія: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі: Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. – К. ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с.
35.  Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія / С. О. Сисоєва. –
Хмельницький: ХГПА, 2008. – 324 с. – С.16 – 26.
36.  Сисоєва С. О. Освіта у сучасному світі / С. О. Сисоєва / Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / За заг. ред. Огнев’юка В. О. [редкол. : В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Г. С. Лозко]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 192 с.
37.  Сисоєва С. О. Освіта як об’єкт дослідження / С. О. Сисоєва // Шлях освіти : науково-методичний
журнал. – К. : Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України,
Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – 2011. – № 2 – 48 с. – С. 5 – 11.
38.  Сисоєва С. О. Особистісно орієнтовані технології у професійній підготовці майбутніх фахівців /
С. О. Сисоєва // Кримські педагогічні читання: матеріали міжнар. наук. конф., Алушта, 12-17 верес.
2001 р. / АПН України, Ін-т педагогічки і психології проф. освіти [та ін.; за ред. С.О.Сисоєвої]. – Ч. :
2001. – С. 297 – 302.
39.  Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : [монографія] / І. В. Соколова; за ред. С. О. Сисоєвої / АПН України; МОН України; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – 2008. – С. 12 – 46.
40.  Фромм Е. Мати чи бути? / Е. Фромм.; [пер. з англ. О. Ю. Михайлова, А. Ю. Буряк].– К. : Укр.
письменник, 2010. – 222 с. – (Світло світогляду). – Бібліогр. : С. 215 – 222.
41.  Фурман А. Освітологія як синтетична наукова дисципліна : проблема завдань, об’єкта, предмета,
методу / А. Фурман // Вітакультурний млин : методологічний альманах, 2006 (Модуль 3). – 52 с.
42.  Щетинин В. П. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки / В. П. Щетинин // МЭиМО. – 2000. – № 12. – С. 42 – 49.